Høring — utkast til forskriftsendring vedrørende metode for fastsettelse av normrente ved beskatning ved høy egenkapital i rederinæringen

Resultat: Endring av § 8-15-1 i forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 mv. til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/3891 SL RH/HKT

22.12.2004

Utkast til forskriftsendring vedrørende metode for fastsettelse av normrente ved beskatning ved høy egenkapital i rederinæringen

Vedlagt følger departementets forslag til endring i § 8-15-1 i Finansdepartementets forskrift til skatteloven.

Vi viser til Ot.prp. nr. 1 (2004-2005) punkt 15.3 hvor departementet foreslo at metoden for beregning av normrenten fastsettes i forskrift til skatteloven. Stortinget har sluttet seg til forslaget.

Departementet foreslo i proposisjonen at metoden for beregning av normrenten fastsettes som årsgjennomsnittet av renten på norske statsobligasjoner med tre års løpetid i det aktuelle inntektsår tillagt et risikotillegg på 0,5 prosentpoeng. Utkastet til forskriftsendring er i samsvar med dette.

Departementet ber om eventuelle merknader innen 4. februar 2005.

Med hilsen

Hallvard Rue e.f.
rådgiver

Ragnhild Holm
rådgiver

Forskrift om endring i forskrift 19.11.1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet ……… med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 8-15.

I

§ 8-15-1 skal lyde:

Normrenten etter skatteloven § 8-15 syvende ledd settes til årsgjennomsnittet av renten på norske statsobligasjoner med tre års løpetid i det aktuelle inntektsår tillagt 0,5 prosentpoeng.

II

Endringen under I trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2004.

Norges Rederiforbund
Postboks 1452 Vika
0116 Oslo