Høring - utkast til lov om folkehøgskoler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2002

Saksnr. 01/7985

12.12.01

Til høringsinstansene

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet tar sikte på å legge fram en odelstingsproposisjon med forslag til lov om folkehøgskoler våren 2002. Departementet innbyr med dette til alminnelig høring på vedlagte utkast til ny lov.

En ber om at høringsinstansene refererer sine merknader til de respektive paragrafer i lovutkastet. Høringsfristen er satt til 1. februar 2002.

Kontakter i departementet:

Gry Ellen Ringstad tlf. 22 24 77 34 ger@kuf.dep.no

Heidi Keseler Venner tlf. 22 24 75 22 hkv@kuf.dep.no

Tormod Hægeland tlf. 22 24 76 81 th@kuf.dep.no

Med hilsen

Tormod Hægeland e.f
tilsynsmann

Heidi Keseler Venner rådgiver

Vedlegg 1 Høringsnotat

Vedlegg 2 Høringsinstanser