Høring utkast til lov om forebyggende tiltak mot hvitvasking av utbytte og finansiering av terrorisme

Høringsfrist 9. desember 2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

02/824 FM ToM

08.10.2002

Finansdepartementet oppnevnte 12. juni 2002 en arbeidsgruppe som fikk i mandat å forberede utkast til lovregler som bl.a. skal gjennomføre europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/97/EF om forbyggende tiltak mot hvitvasking av penger (det annet hvitvaskingsdirektiv), samt å vurdere forholdet mellom norsk rett og andre internasjonale regler og anbefalinger på området. Arbeidsgruppen avga sin rapport 8. oktober 2002 (rapporten følger vedlagt). Arbeidsgruppens forslag vil innebære en til dels vesentlig utvidelse av den personkretsen som vil omfattes av hvitvaskingsregelverket, ved at bl.a. advokater, revisorer, eiendomsmeglere og forhandlere av verdifulle gjenstander vil omfattes. Det foreslås videre å innføre hjemmel til å gi hvitvaskingsregler for spillvirksomhet mv. Arbeidsgruppen foreslår også en rekke andre endringer i gjeldende hvitvaskingsregelverk, jf. vedlagte rapport.

Det bes om høringsinstansenes merknader innen 9. desember 2002. Det bes om at merknader som overstiger én side vedlegges på diskett eller sendes i elektronisk form til e-postaddresse: arkiv.postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Vedlegg