Høring - Utkast til lov om ny enhet for innovasjon og internasjonalisering

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2003

Vår ref.:

linkintRammer2ram2Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200304373-5/JD

04.07.2003

Utkast til lov om ny enhet for innovasjon og internasjonalisering – alminnelig høring

Stortinget behandlet 18. juni 2003 St.prp. nr. 51 (2002-2003) Virkemidler for et innovativt og nyskapende næringsliv. Stortinget gav sin tilslutning til regjeringens forslag om å opprette en ny innovasjons- og internasjonaliseringsenhet. Enheten vil bli organisert som et særlovsselskap og få ansvaret for forvaltningen av de næringsrettede virkemidlene som i dag ligger under Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO), Norges Turistråd og Norges Eksportråd.

Selskapet skal formelt opprettes 1. januar 2004. Dette vil skje gjennom ikrafttredelse av en egen lov. Utkast til loven om det nye selskapet sendes med dette på alminnelig høring.

På bakgrunn av de høringsuttalelsene departementet mottar innen fristen, vil regjeringen fremme den nye loven ved en odelstingsproposisjon høsten 2003.

Frist for innsendelse av merknader settes til 1. september 2003 kl. 10.00.

Med hilsen

Jan Farberg (e.f.)
ekspedisjonssjef

Jostein Djupvik
seniorrådgiver

Statsministerens kontor
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Fiskeridepartementet
Forsvarsdepartementet
Helsedepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Landbruksdepartementet
Miljøverndepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Sosialdepartementet
Utdannings- og forskningsdepartementet
Utenriksdepartementet

Østfold fylkeskommune
Akershus fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Oslo kommune

Argentum
Akademikerne
Bedriftsforbundet
BI
Brønnøysundregistrene
Den norske Dataforening
Den norske Revisorforening
Eksportfinans
Eksportutvalget for fisk (EFF)
Finansieringsselskapenes Hovedorganisasjon
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fiskebåtredernes Forbund
FOKUS v/Bjørn Stave, Møreforskning
Forskningsparkene i Norge (FIN), c/o Leiv Eiriksson Nyfotek AS
GIEK
Handelens- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
IKT Norge
INTSOK
Kommunenes Sentralforbund
Kompetansesenteret for Likestilling
Landsdelsutvalget for Nord-Norge
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Music Export Norway
Norges Bondelag
Norges Eksportråd
Norges Fiskarlag
Norges forskningsråd
Norges Handelshøgskole
Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)
Norges Landbrukshøgskole
Norges Rederiforbund
Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Norges Turistråd
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk bygdeturisme
Norsk Designråd
Norske Maritime Eksportører
Norsk Investorforum
Norsk Oppfinnerforening
Norsk Romsenter
Norsk Venturekapitalforening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Patentstyret
SIVA
SND Invest
Sparebankforeningen
Startfondet
Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND)
Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO)
Såkorninvest Sør AS
SåkorninVest AS
Såkorninvest Midt-Norge AS
Såkorninvest Nord AS
Såkorninvest Innlandet AS
Teknologisk Institutt (TI)
Universitet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitets- og høgskolerådet i Norge
VINN
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)