Høring — Utkast til lov om offentlige myndigheters ansvar for kulturvirksomhet og drøfting av spørsmålet om grunnlovsfesting av kulturhensyn

Kultur- og kirkedepartementet har utarbeidet et utkast til en generell kulturlov. Samtidig åpner regjeringen for at kultur kan bli grunnlovsfestet og ber om høringsinstansenes vurdering av dette.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2007

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref:
2006/2750 KU/KU3 STh

Dato: 06.11.2006

Høring - utkast til lov om offentlige myndigheters ansvar for kulturvirksomhet og drøfting av spørsmålet om grunnlovsfesting av kulturhensyn


På Kultur- og kirkedepartementets nettsider er det nå lagt ut et høringsnotat med utkast til lov om offentlige myndigheters ansvar for kulturvirksomhet. I høringsnotatet er det også en drøfting av spørsmålet om eventuell grunnlovsfesting av kulturhensyn. Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter også på dette spørsmålet.

Liste over høringsinstansene er også tilgjengelig på nettet. Høringsfrist er 1. februar 2007. Vi ber om at alle svarene også sendes elektronisk til postmottak@kkd.dep.no.

Høringsnotatet er lagt ut på ODIN under adressen http://www.dep.no/kkd/.

Med hilsen

Stein Sægrov
avdelingsdirektør

Silje Thingstad
Seniorrådgiver

Høring - utkast til lov om offentlige myndigheters ansvar for kulturvirksomhet og drøfting av spørsmålet om grunnlovsfesting av kulturhensyn
Her er høringsnotatet og lovforslaget


06.11.06

Musikkens Venners Landsforbund

Musikkteatret i Bodø

NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon)

Norsk Fotografforbund

Norsk Jazzforum

Norsk Komponistforening

Norsk Kritikerlag

Norsk kulturforum

Norsk kulturhusnettverk

Norsk kulturråd

Norsk kulturskoleråd

Norsk lokalhistorisk institutt

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Norsk musikkråd

Norsk Oversetterforening

Norsk Rockforbund

Norsk Rom-befolkning

Norsk Sceneinstruktørforening

Norsk Skuespillerforbund

Norsk teater- og orkesterforening

Norsk teaterråd

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Barne- og Ungdomsforfattere

Norske Billedkunstnere

Norske Dansekunstnere

Norske Dramatikeres Forbund

Norske festivaler

Norske Grafikere

Norske Grafiske Designere og Illustratører

Norske kirkeakademier

Norske kunstforeninger

Norske Kunsthåndverkere

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto

Norske Scenografer

Ny musikk

Ny Musikks Komponistgruppe

Nye Carte Blanche

Opera Nordfjord

Opera Vest

Operaen i Kristiansund

Oslo bispedømmeråd

Oslo Filharmonien

Produksjonsnettverk for elektronisk kunst

Riksantikvaren

Riksarkivaren

Rikskonsertene

Riksteatret

Norsk filmfond

Norsk filminstitutt

Norsk filmutvikling

Nasjonalbiblioteket

Språkrådet

Bunad- og folkedraktrådet

Ringsakeroperaen

Rogaland Teater

Rådet for folkemusikk og folkedans

Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn

Nye Norges Kristne Råd


Islamsk råd Norge


Humanetisk forbund


Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Høgskolen i Bodø


ABM-utvikling

Agder og Telemark bispedømmeråd

Agder Teater

Akershus Teater

Avant Garden

Beaivvas Sami Teahter

Bergen Filharmoniske orkester

Bispemøtet

Bit 20 ensemble

BIT Teatergarasjen

Bjørgvin bispedømmeråd

Black Box Teater

Borg bispedømmeråd

Brageteatret

Center for Afrikansk Kulturformidling

Danse- og teatersentrum

Dansens hus

Den Nationale Scene

Den Norske Fagpresseforening

Den Norske Forfatterforening

Den norske Opera

Den Norske Rom-forening

Den Nye Opera

Departementene

Det mosaiske trossamfunn i Oslo

Det norske Blåseenemble

Det norske teatret

Det Åpne Teater

Du Store Verden!

Fagforbundet

Fellesrådet for kunstfagene i skolen

Fond for lyd og bilde

Forbundet Frie Fotografer

Foreningen Roma

Fylkeskommunene

Hamar bispedømmeråd

Haugesund Teater

Hedmark Teater

HSH (Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon)

Hålogaland Teater

International Romani Unions representative in Norway

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA)

Kirkerådet

Kommunene

Kristiansand Symfoniorkester

KS

Kulturforbundet

Landslaget for lokal- og privatarkiv

Landsorganisasjonen for Romanifolket (LOR)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Museene i det nasjonale museumsnettverket

Musikerne fellesorganisasjon

Musikkinformasjonssenteret

Musikkteater i Bodø

Møre bispedømmeråd

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Nationaltheatret

NAVO

Nidaros bispedømmeråd

NOPA - Foreningen for Norske komponister og Tekstforfattere

Nord-Hålogaland bispedømmeråd

Nordic Black Theatre

Nordland Teater

Noregs ungdomslag

Norges Korforbund

Norges kulturvernforbund

Norges Museumsforbund

Norsk bibliotekforening

Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening

Norsk Filmforbund

Norsk Filmkritikerlag

Norsk folkemusikk og danselag

Landslaget for Spelemenn

Opera Sør

Opera Nord

Sametinget

Samisk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening

Samiske Forfatterforening

Samiske Kunstneres Forbund

Sekretariat for Den Kulturelle skolesekken

Skogsfinske interesser i Norge

Sogn og Fjordane Teater

Stavanger bispedømmeråd

Stavanger Symfoniorkester

Steinvikholm Musikkteater

Stiftelsen horisont

Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Taternes Landsforening

Teater Ibsen

Teatret Vårt

Tegnerforbundet

Tromsø Symfoniorkester

Trondheim Jazzorkester

Trondheim Symfoniorkester

Trøndelag Teater

Trønderoperaen

Tunsberg bispedømmeråd

UKM Norge

Utdanningsdirektoratet

Utsmykkingsfondet for offentlige bygg

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter

Vest Norges Opera

Til toppen