Høring - utkast til ny lov om akvakultur

Høringsfrist: 24. januar 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

Høring – utkast til ny lov om akvakultur

Forslag til ny lov om akvakultur erstatter lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. (oppdrettsloven) og lov av 21. desember 2000 nr. 118 om havbeite (havbeiteloven).

Merknader til høringsutkastet må sendes Fiskeri- og kystdepartementet innen mandag 24. januar 2005.

Med hilsen

Magnor Nerheim ekspedisjonssjef

Håvard Tvinnereim
prosjektleder

Offentlige:

Departementene

Direktoratet for naturforvaltning

Fiskeridirektoratet

Kystdirektoratet

Konkurransetilsynet

Politidirektoratet

Mattilsynet

Statens forurensningstilsyn

Statens naturoppsyn

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Innovasjon Norge

Toll og avgiftsdirektoratet

Fylkeskommunene

Fylkesmannsembetene

Sysselmannen på Svalbard

Sametinget

Patentstyret

Riksrevisjonen

Sivilombudsmannen

Regjeringsadvokaten

Oslo Børs

Næringsorganisasjoner/interesseorganisasjoner:

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Norges Kystfiskarlag

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norske sjømatbedrifters landsforening

Næringsmiddelbedriftenes Landsforening

NHO

Kommunenes Sentralforbund

LO v/ Fellesforbundet

Finansforbundet

Finansnæringens hovedorganisasjon

Sparebankforeningen

Bellona

Norges Naturvernforbund

WWF Norge

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norske Lakseelver

Debio

Norges Fiskarlag

Norges Jeger- og fiskerforbund

Advokatforeningen

Andre organisasjoner:

Eksportutvalget for fisk

Norges Eksportråd

Rådet for dyreetikk

Konkursrådet

Forskningsinstitusjoner:

Akvaforsk

Bioteknologinemnda

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)

Fiskeriforskning

Havforskningsinstituttet

NIVA

Norges forskningsråd

SINTEF fiskeri og havbruk

Norges veterinærhøgskole

Statskonsult

Universitets- og høgskolerådet

Veterinærinstituttet