Høring - vedr fjerningstilskuddsloven

Resultat: Ot.prp. nr. 92 (2002-2003) Lov om endringer i petroleumsskatteloven mv

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

02/2645 SL kro/KR

13.12.2002

Vedlagt følger departementets utkast til odelstingsproposisjon om opphevelse av lov 25. april 1986 nr. 11 om tilskudd til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen (fjerningstilskuddsloven), samt opphevelse av § 3 bokstav g første avsnitt i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven).

Etter gjeldende regler i fjerningstilskuddsloven, jf. petroleumsskatteloven § 3 bokstav g første avsnitt, er det etablert en ordning der utgifter til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen er løftet ut av skattesystemet ved at slike utgifter ikke er fradragsberettiget ved ligningen etter de alminnelige reglene. I stedet får selskapene tilskudd fra staten til dekning av en andel av fjerningsutgiftene etter nærmere regler i fjerningstilskuddsloven.

I utkastet foreslår departementet at fjerningstilskuddsloven og petroleumsskatteloven § 3 bokstav g første avsnitt oppheves, og at fjerningsutgifter heretter behandles innenfor det ordinære (petroleums)skattesystemet på linje med øvrige driftsutgifter i petroleumsvirksomheten. Når det gjelder en nærmere redegjørelse for tilskuddsordningen, og departementets begrunnelse for å foreslå at loven oppheves, vises det til omtale i vedlagte utkast til odelstingsproposisjon.

Departementet ber om eventuelle merknader til utkastet innen 6. februar 2003.

Med hilsen

Stig Sollund e.f.
ekspedisjonssjef

Beate Bentzen
lovrådgiver