Høring vedr Haag-konvensjon

Utkast til Haag-konvensjon om lovvalgsregler i saker om rettigheter til verdipapirer som forvaltes av mellommennHøringsfrist 25. september 2001

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

01/3401 FM KTN

14.09.2001

Vedlagt følger utkast til ”Convention on the law applicable to proprietary rights in indirectly held securities”, samt en rapport utarbeidet av sekretariatet ved Haag-konferansen om emnet.

Utkastet til konvensjon tar sikte på å regulere lovvalget ved rettsverns- og prioritetskonflikter der dematerialiserte/immobiliserte finansielle instrumenter er forvalterregistrert gjennom flere ledd av forvaltere og der investor, forvaltere og rettighetshavere (eksempelvis panthavere) vil kunne være hjemmehørende i forskjellige jurisdiksjoner. Et mulig utgangspunktet etter gjeldende rett er at slike saker skal løses etter rettsreglene i det landet der formuesgodet befinner seg (lex rei sitae-prinsippet). Dette prinsippet er imidlertid ikke nødvendigvis hensiktsmessig for rettigheter i registrerte finansielle instrumenter. Utkastet legger derfor opp til at saker som faller inn under konvensjonen skal avgjøres ut i fra rettsreglene i det land der investors umiddelbare mellommann/forvalter er hjemmehørende (place of the relevant intermediary approach).

Utkastet skal behandles av en arbeidsgruppe i Haag-konferansen i januar 2002. Medlemsland og andre er bedt om å gi merknader innen 1. oktober 2001. Finansdepartementet ber av den grunn om høringsinstansenes merknader til utkastet innen 25. september 2001. Departementet har forståelse for at eventuelle merknader på det nåværende tidspunkt vil måtte være foreløpige. Departementet vil derfor vurdere behovet for en ytterligere høring på et senere tidspunkt.

Det bes om at eventuelle merknader også oversendes pr. e-post til kjeld-tore.norgaard@finans.dep.no

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
underdirektør

Vedlegg [legges ikke ut på internett]

Gjenpart:

Justisdepartementet

VEDLEGG