Høring vedr. Kombinerte pensjonsordninger

Resultat: Ot.prp. nr. 33 (2001-2002) Stortinget har fremmet Innst. O. nr. 35 (2001-2002)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

01/2443 FM Gro

02.08.2001

I finanskomiteens innstilling til Ot.prp. nr. 78 (2000-2001) Om lov om endringer i lov om innskuddspensjonsloven, lov om foretakspensjon og enkelte andre lover (parallelle ordninger mv.), jf. Innst.O. nr 110 (2000-2001), uttaler komiteens flertall at det bør åpnes for kombinerte pensjonsordninger. Departementet bes komme tilbake med forslag om dette i forbindelse med Kredittmeldingen. Departementet tar på denne bakgrunn sikte på å legge fram forslag til lovbestemmelser i en odelstingsproposisjon høsten 2001.

Vedlagte høringsnotat og utkast til lovbestemmelser bygger på bidrag utarbeidet av Kredittilsynet.

Finansdepartementet ber høringsinstansene om merknader innen 14. september 2001. Det bes om at høringsuttalelser som overskrider en side, i tillegg til å bli sendt i papirform, også vedlegges på diskett eller sendes arkiv.postmottak@finans.dep.no. Høringsuttalelser uten merknader leveres kun i papirform.

Med hilsen

Erling G. Rikheim e.f.
avdelingsdirektør

Per Øystein Eikrem
rådgiver

Vedlegg

Gjenpart m/vedlegg:Kredittilsynet

VEDLEGG