Høring vedrørende tilbakeføring av en andel av selskapsskatten til kommunene

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2004

Høringsinstanser, jf. vedlagte adresseliste

Deres ref

Vår ref

Dato

03/2199-1 NIN

13.10.2003

Vedlagt følger et høringsnotat utarbeidet av Finansdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet som presenterer to alternative modeller for å tilføre kommunene en andel av inntektene fra selskapsskatten og forslag til omlegging av inntektsutjevningen i inntektssystemet. Notatet sendes med dette på bred offentlig høring.

Høringsfrist: 1.februar 2004.

Bakgrunn

Selskapsskatten ble omgjort til en ren statsskatt i kommuneopplegget for 1999. Reformen ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 1999. Kommunesektoren ble kompensert for bortfallet av selskapsskatten i form av økt skatt fra personlige skatteytere tilsvarende om lag 6 mrd. kr i 1999.

Regjeringen har som siktemål å tilbakeføre en andel av selskapsskatten til kommunene, for å styrke kommunenes incentiver til å drive næringsutvikling og sikre næringsetablering. I Sem-erklæringen som ligger til grunn for regjeringens arbeid, heter det: ”Samarbeidsregjeringen vil: (…) sikre at kommunene har incitamenter for å legge til rette for næringsutvikling lokalt. En andel av selskapsskatten må derfor igjen tilfalle kommunene. Det må utarbeides fordelingskriterier som gir en mer rettferdig fordeling av selskapsskatten enn den tidligere ordningen”.

På denne bakgrunn ble det nedsatt en egen arbeidsgruppe, med deltakelse fra Kommunal- og regionaldepartementet, Finansdepartementet og Skattedirektoratet, for å utrede mulige modeller for å tilføre kommunene inntekter fra utvikling av næringsvirksomhet. Systemet som inntil 1999 ble nyttet for å kommunefordele en andel av selskapsskatten var meget arbeidskrevende og tungdrevet, både for bedriftene og likningskontorene. Fordelingen ble heller ikke ansett som rettferdig, jf. utdraget fra Sem-erklæringen referert foran. En forutsetning for arbeidet var dermed at fordelingen måtte skje etter andre metoder og kriterier enn dem som ble benyttet inntil 1999.

I kommuneproposisjonen for 2004 (St.prp. nr 66 (2002-2003)) varslet regjeringen et høringsnotat basert på arbeidsgruppens arbeid. Regjeringen vil i lys av høringsmerknadene komme tilbake med et endelig forslag i kommuneproposisjonen for 2005. Endringene omfatter kun kommunene.

Høringsinstansene bes ta stilling til følgende:

  1. Reformen som presenteres i høringsnotatet inneholder to elementer: omlegging av inntektsutjevningen og tilbakeføring av en andel av selskapsskatten. Høringsinstansene bes vurdere reformforslaget. Departementet vil presisere at det er en forutsetning at utformingen av inntektsutjevningen endres ved en tilbakeføring av en andel av selskapsskatten.
  2. I høringsnotatet presenteres to alternative modeller for teknisk å tilføre kommunene en andel av selskapsskatten. Høringsinstansene bes vurdere og tilrå modell.

Med hilsen

Thor Bernstrøm e.f.
Avdelingsdirektør

Trond Christensen
Underdirektør