Høring om en mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator

Ekspertgruppen som gikk gjennom finansieringssystemet for universiteter og høyskoler foreslo bl.a. å utrede en siteringsindikator (Hægeland m.fl. 2015 Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill). På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet leverte Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) utredningen "Vekt på forskningskvalitet. En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator" i juni 2016. Kunnskapsdepartementet mener forslaget fra NIFU innebærer en så stor endring i publiseringsindikatoren at det må på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2017

Vår ref.: 16/7765

Høring: Vekt på forskningskvalitet. En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator

Ekspertgruppen som vurderte finansieringssystemet for universiteter og høyskoler, leverte rapporten Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill til Kunnskapsdepartementet i januar 2015. Gruppen foreslo bl.a. å utrede en siteringsindikator. Departementet varslet i Prop. 1 S (2015–2016) at det ville komme en slik utredning. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet leverte Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)  utredningen Vekt på forskningskvalitet. En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator i juni 2016. I Prop. 1 S (2016–2017) er oppfølgingen av utredningen omtalt på følgende måte: 

Anbefalinga frå NIFU om ein siteringskomponent i publiseringsindikatoren vil bli vurdert nærare, og departementet vil komme tilbake til dette i statsbudsjettet for 2018. 

Den resultatbaserte delen av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler endres fra 2017 med innføring av nye indikatorer og justeringer i dagens indikatorer, jf. Prop. 1 S (2016-2017), kap. 13. Blant annet innføres ny beregningsmetode for publiseringspoeng i publiseringsindikatoren. Innføring av en eventuell siteringskomponent vil medføre ytterligere endringer i publiseringsindikatoren. Kunnskapsdepartementet mener forslaget fra NIFU innebærer en så stor endring i publiseringsindikatoren at det må på høring.

Utredningen
I første del av utredningen diskuteres ulike sider ved siteringer som indikator, herunder forholdet til forskningskvalitet og åpen tilgang. I del to legger NIFU fram to alternativer for siteringer som en komponent i publiseringsindikatoren: a) andel av ti prosent mest siterte artikler og b) relativ siteringshyppighet. Virkningene av de to alternativene er simulert på institusjonsnivå i universitets- og høyskolesektoren. Del tre diskuterer styrker og svakheter ved de to alternativene, bl.a. følsomhet og påvirkelighet. I siste del omtales organisering av indikatoren og kostnader ved forslaget.

Høringsspørsmål
Departementet ber høringsinstansene ta stilling til følgende spørsmål: 

  • Bør det innføres en siteringskomponent i publiseringsindikatoren i universitets- og høyskolesektoren? Gi en begrunnelse for innføring eventuelt ikke innføring.
  • Hvis innføring av en siteringskomponent : Hvilket alternativ i NIFU-rapporten, a), b) eller c) bør velges og hvorfor?
    a)     En siteringskomponent basert på andel av de ti mest siterte artiklene
    b)     En siteringskomponent basert på relativ siteringshyppighet
    c)     En kombinasjon av de to alternativene, som anbefalt av NIFU
  • Har høringsinstansen synspunkter på forslaget om en siteringsindikator som ikke framkommer av innspillene på spørsmålene over?

Høringen
Høringssaken, inkludert utredningen fra NIFU, er tilgjengelig på regjeringen.no. Høringsuttalelser kan sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: www.regjeringen.no/id2518975

Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken også bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på mottakerlisten.

Frist for høringen er 1. mars 2017.

Med hilsen                                                                        

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                       Steinar Johannessen
                                                                                       seniorrådgiver

 

Vedlegg: Liste over mottakere

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke
håndskrevne signaturer
.

 

 

Universiteter og høyskoler
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Nord universitet
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
Norges handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges musikkhøgskole
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen Stord/Haugesund
Samisk høgskole
Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Kunsthøgskolen i Oslo
Det teologiske menighetsfakultet
Handelshøyskolen BI
VID Vitenskapelige Høgskole
Ansgar Teologiske Høgskole
Barratt Due Musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Høyskolen Kristiania - Markedshøyskolen
Dronning Mauds Minne Høgskole
Fjellhaug internasjonale Høgskole
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høyskolen Diakonova
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Lovisenberg diakonale høgskole
NLA Høgskolen
Norges Dansehøyskole
Rudolf Steinerhøyskolen
Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology
Forsvarets høgskole
Luftkrigsskolen
Krigsskolen
Sjøkrigsskolen
Forsvarets etterretningshøgskole
Forsvarets ingeniørhøgskole
Politihøgskolen 


Andre
Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA)
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
Nettverk for private høyskoler (NPH)
Norges forskningsråd
Universitets- og høgskolerådet (UHR)
Kriminalomsorgens utdanningssenter
Regelrådet
Riksrevisjonen
Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning
Sametinget
Norsk studentorganisasjon(NSO)
ANSA
Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF)
Stipendiatorganisasjonene i Norge
Akademiet for yngre forskere
Forandringsfabrikken
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk Presseforbund
Den Norske Forleggerforening, Høyskoleutvalget
Steinerskoleforbundet
Studieforbundet Solidaritet
UNIS
NOKUT
Christin
Senter for internasjonalisering av utdanning - SIU
Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)
Akademikerne
Landsorganisasjonen i Norge - LO
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS 
Forskerforbundet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Hovedorganisasjonen VIRKE
KS Kommunesektorens organisasjon
Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO