Høring: Verdipapirisering/obligasjoner

med særskilt sikkerhet og adgangen til å hensynta motregningsavtaler ved beregning av kapitaldekningskravet - utkast til enkelte forskriftsendringer. Høringsfrist 6. oktober 2002.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

02/2660 FM TMo

05.07.2002

1.
Regjeringen fremmet 28. juni 2002 forslag om endringer i finansieringsvirksomhetsloven som vil legge til rette for verdipapirisering og særskilt sikre obligasjoner, jf. Ot.prp. nr. 104 (2001-2002).

Forslaget er basert på Banklovkommisjonens sjette utredning (NOU 2001: 23). Hvis lovforslaget blir vedtatt, vil det være nødvendig å foreta endringer i gjeldende kapitaldekningsregelverk og regler om store engasjementer. På denne bakgrunn ba departementet i brev 21. desember 2001 Kredittilsynet om å utarbeide utkast til forskriftsendring og høringsnotat i tråd med dette.

Vedlagte høringsnotat (vedlegg 1) er basert på et utkast fra Kredittilsynet. Høringsnotatet er imidlertid endret på enkelte punkter i forhold til Kredittilsynets utkast, bl.a. i lys av fremleggelsen av Ot.prp. nr. 104 (2001-2002).

I høringsnotatet foreslås endringer i kapitaldekningsforskriften for investeringer i obligasjoner utstedt av spesialforetak for verdipapirisering og endringer i forskriften om ansvarlig kapital for finansinstitusjoner som verdipapiriserer utlånsporteføljer. Det foreslås videre økte plasseringsgrenser og redusert risikovekt for investeringer i obligasjoner med særskilt sikkerhet.

2.
Et annet høringsnotat (vedlegg 2) omhandler en vurdering av behovet for visse endringer i forskrift av 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak (kapitaldekningsforskriften) § 6a om adgangen til å hensynta motregningsavtaler ved beregning av kapitaldekningskravet. Dette høringsnotatet er utarbeidet av Kredittilsynet og består av to endringsforslag. Den ene endringen omhandler muligheten til å ta hensyn til motregningsavtaler med utenlandske motparter ut over de som er nevnt i verdipapirhandelloven § 10-1 når motpartens hjemland anerkjenner slike motregningsavtaler. Den andre endringen gjelder hvilken dokumentasjon som skal sendes inn til Kredittilsynet før motregning kan benyttes i kapitaldekningssammenheng.

3.
Finansdepartementet ber om eventuelle merknader til de vedlagte høringsnotatene og utkast til lov- og forskriftsendringer innen 6. oktober 2002. Høringsuttalelser på mer enn to sider bes i tillegg sendt elektronisk på diskett eller e-postadresse arkiv.postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Øystein Løining e.f.
avdelingsdirektør

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Vedlegg: 1. Høringsnotat – obligasjoner med særskilt sikkerhet og verdipapirisering
2. Høringsnotat – forslag om endringer i kapitaldekningsforskriften § 6a

VEDLEGG