Høring - videreføring av midlertidig forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til videreføring av midlertidig forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.12.2020

Vår ref.: 20/1600

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til videreføring av midlertidig forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud.

Finansdepartementet fastsatte 20. mai 2020 midlertidig forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud (forskrift 20. mai 2020 nr. 1030). Den midlertidige forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 6-10 fjerde ledd annet punktum. I henhold til den midlertidige forskriften, kan tilbudsmyndigheten på nærmere angitte vilkår endre prisen som følger av hovedregelen i verdipapirhandelloven § 6-10 fjerde ledd første punktum.

Forskriften er midlertidig og vil oppheves 31. desember 2020, jf. forskriftens § 3. Departementet mener det kan være behov for å forlenge forskriften, på bakgrunn av situasjonen knyttet til utbredelsen av koronaviruset i samfunnet. Etter departementets syn er det hensiktsmessig at den midlertidige regelen om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud opprettholdes ut 2021. Formålet er å legge til rette for nødvendig refinansiering av noterte selskaper i alvorlige finansielle vanskeligheter, samtidig som hensynet til minoritetsaksjonærene og formålet bak reglene om tilbudsplikt ivaretas.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 17. desember 2020.

Høringsfristen er kortere enn hva som fremkommer av utredningsinstruksen punkt 3-3. En kortere høringsfrist er nødvendig for å gi tilstrekkelig med tid til å vurdere høringsinnspillene før den midlertidige forskriften løper ut ved årsskiftet. I vurderingen er det også tatt hensyn til at det er spørsmål om en videreføring av eksisterende midlertidig regelverk, og ikke endringer i vilkårene for fastsettelse av pris ved pliktig tilbud.

For å avgi høringsuttalelse må en gå til høringssaken på regjeringen.no og bruke den digitale løsningen for høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.

ekspedisjonssjef

                                                                                    Marianne Irgens

                                                                                    avdelingsdirektør