Høring - videreføring av midlertidig forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud

Finansdepartementet sender med dette på høring - videreføring av midlertidig forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.12.2021

Vår ref.: 20/1600

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til videreføring av midlertidig forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud.

Finansdepartementet fastsatte 20. mai 2020 midlertidig forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud (forskrift 20. mai 2020 nr. 1030). Den midlertidige forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 6-10 fjerde ledd annet punktum. I henhold til den midlertidige forskriften, kan tilbudsmyndigheten på nærmere angitte vilkår endre prisen som følger av hovedregelen i verdipapirhandelloven § 6-10 fjerde ledd første punktum.

Forskriften er midlertidig og vil oppheves 1. januar 2022, jf. forskriftens § 3. Departementet mener det er hensiktsmessig å opprettholde sikkerhetsmekanismen utover 2021, også i lys av at departementet vil vurdere permanente forskriftsbestemmelser for å erstatte gjeldende bestemmelse i verdipapirhandelloven § 6-10 fjerde ledd om markedskurs, og foreslår at forskriften forlenges ut 2022. Formålet er å legge til rette for nødvendig refinansiering av noterte selskaper i alvorlige finansielle vanskeligheter, samtidig som hensynet til minoritetsaksjonærene og formålet bak reglene om tilbudsplikt ivaretas.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 17. desember 2021.

Høringsfristen er kortere enn hva som fremkommer av utredningsinstruksen punkt 3-3. En kortere høringsfrist er nødvendig for å gi tilstrekkelig med tid til å vurdere høringsinnspillene før den midlertidige forskriften løper ut ved årsskiftet. I vurderingen er det også tatt hensyn til at det er spørsmål om en videreføring av eksisterende midlertidig regelverk, og ikke endringer i vilkårene for fastsettelse av pris ved pliktig tilbud.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på Finansdepartementets hjemmesider ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.

ekspedisjonssjef

Tonje Skjeie

underdirektør

 

 

Aksjonærforeningen i Norge

Postboks 1963 Vika

0125

OSLO

Barne- og familiedepartementet

Postboks 8036 Dep

0030

OSLO

Den norske advokatforening

Kristian Augustsgt. 9

0164

OSLO

Finans Norge

Postboks 2473 Solli

0202

OSLO

Finanstilsynet

Postboks 1187 Sentrum

0107

OSLO

Folketrygdfondet

Postboks 1845 Vika

0123

OSLO

Forbrukerrådet

Postboks 463 Sentrum

0105

OSLO

Forbrukertilsynet

Sandakerveien 138

0484

OSLO

Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030

OSLO

Konkurransetilsynet

Postboks 439 Sentrum

5805

BERGEN

Norsk Kapitalforvalterforening

c/o Advokatfirmaet BA-HR

0117

OSLO

Norsk Venturekapitalforening

Postboks 1730 Vika

0121

OSLO

Norske finansanalytikeres forening

Postboks 1276, Vika

0111

OSLO

Nærings- og fiskeridepartementet

Postboks 8090 Dep

0032

OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstuen

0303

OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033

OSLO

Oslo børs

Postboks 460 Sentrum

0105

OSLO

Verdipapirfondenes forening

Postboks 2524 Solli

0202

OSLO

Verdipapirforetakenes Forbund

Postboks 1501 Vika

0117

OSLO

Verdipapirsentralen

Postboks 4

0051

Oslo

ØKOKRIM

Postboks 2096 Vika

0125

OSLO