Høring: Vigselsrett for skipsførere på norskregistrerte skip

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.01.2011

Vår ref.: 201003954

Last ned høringsbrevet i Pdf- versjon her

Høring - forslag om vigselsrett på norskregistrerte skip

Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap (ekteskapsloven) har regler om hvem som kan inngå ekteskap og hvem som kan vie. Ekteskap kan inngås enten kirkelig eller borgerlig. I dag er det som regel dommere ved tingretten eller byfogden som utfører borgerlige vigslere. Av næringspolitiske hensyn er det ønskelig med en utvidelse av vigselsretten, slik at skipsførere på norskregistrerte cruiseskip også skal få mulighet til å vie borgerlig.

Vedlagt følger høringsnotat hvor departementet vurderer en endring i ekteskapsloven slik at også skipsførere på norskregistrerte skip skal få anledning til å utføre norske borgerlige vigsler ombord på skipet.

Høringsfristen er 14. januar 2011.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Høringsinstansene bes selv å forelegge forslaget for eventuelle etater, organer og relevante aktører. Høringsnotat er også å finne på departementets hjemmeside på www.regjeringen.no under overskriften Dokumenter og underoverskriften Høringer.

Høringsuttalelsene sendes til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Samlivs- og likestillingsavdelingen, Postboks 8036 Dep., 0030 OSLO. Departementet ber om at uttalelsene også sendes per e-post til postmottak@bld.dep.no

Med hilsen

Arni Hole (e.f.)                                                                Tove Friisø

 

Last ned høringsnotat - Vigselsrett for skipsførere på norskregistrerte skip her:

Last ned liste over høringsinstanser i pdf-versjon her

Alle departementene

Alle fylkesmenn

Akademikerne
Alta tingrett
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Arbeids- og velferdsdirektoratet

Aker yards ASA

American Bureau of Shipping
Asker og Bærum tingrett
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Bergen byfogdembete

Bergen og Omland Havn
Bispedømmerådene/Biskopene

Bispedømmene

Bureau Veritas

Color Line ASA
Datatilsynet
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening

Det norske Veritas

DFDS Seaways
Domstolsadministrasjonen
Finansnæringens Hovedorganisasjon

Fiskeridirektoratet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet

Forbundet Kysten
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Hovedredningssentralen Nord- Norge

Hovedredningssentralen Sør-Norge

Hurtigbåtenes Rederiforbund

Hurtigruten Group AS
Human-Etisk Forbund (HEF)
Innovasjon Norge

Institutt for samfunnsforskning

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Islamsk Råd Norge

Juridisk rådgivning for kvinner(JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Midt- Norge

Jusshjelpa i Nord- Norge UITØ
Kirkens Bymisjon
Kirkens Familievern
Kirkerådet
Kommunenes Sentralforbund

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)
Konkurransetilsynet
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter
Kontoret for fri rettshjelp
Kristiansand tingrett

Kystverket

Kystvaktstaben
Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Maritimt Forum
Nedenes tingrett
Nedre Romerike tingrett
Nord-Troms tingrett

Nordisk institutt for sjørett

Nordisk skibsrederforening

Norges Juristforbund
Norges Kristne Råd
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Lensmannslag
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors

Norsk Havneforbund

Norsk Losforbund
Norsk Redaktørforening

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Oslo byfogdembete

Oslo Havn KF
Politidirektoratet

Rederienes Landsforening

Redningsselskapet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Salten tingrett
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Sametinget
Sivilombudsmannen

Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsinspektøren i Bergen

Sjøfartsinspektøren i Bodø

Sjøfartsinspektøren i Kristiansand

Sjøfartsinspektøren i Oslo

Sjøfartsinspektøren i Tromsø

Sjøfartsinspektøren i Trondheim

Sjømannsforeningens Landsforbund
Skattedirektoratet
Skeiv Ungdom

Skipsregistrene
Sosial- og helsedirektoratet
Statistisk sentralbyrå

Sysselmannen på Svalbard

Stena Line Norge AS
Trondenes tingrett
Trondheim byfogdembete
Universitetet i Bergen, Juridisk fakultet
Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet
Universitetet i Oslo, Norsk senter for menneskerettigheter
Universitet i Tromsø, Juridisk fakultet
Utdanningsforbundet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Wilh. Wilhelmsen ASA
Åpen kirkegruppe

Til toppen