Høring — vurdering av kommunefordelingsreglene for eiendomsskattegrunnlaget for kraftanlegg

Resultat: Kapittel 2.4.9 i St.prp. nr.1 (2004-2005) Skatte-, avgifts-, og tollvedtak

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 02.08.04
  • Sendt på høring 24.05.04