Høring - yrkeskvalifikasjoner for sikkerhetskontrollør for heis, forslag til endring av teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) § 9-62

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.12.2005

Adressater i henhold til adresseliste


Deres ref

Vår ref

Dato

05/3172-1 KEK

05.10.05

Høring - yrkeskvalifikasjoner for sikkerhetskontrollør for heis, forslag til endring av teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) § 9-62

Vedlagt oversendes forslag til endringer i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven § 9-62 Administrative bestemmelser for løfteinnretninger. Endringene gjelder sikkerhetskontrollør for heis (om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner).

Endringsforslagene er utarbeidet av Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og Statens bygningstekniske etat (BE).

Nærmere om forslaget
Utøvelse av yrket sikkerhetskontrollør for heis er regulert gjennom direktiv 1999/42/EF (det tredje generelle direktivet for gjensidig godkjenning av utdannelse). I norsk regelverk er det gitt bestemmelser i teknisk forskrift om dette. Kravene til yrkeskvalifikasjoner er ikke direkte gitt i forskriften, men omtalt i veileder til forskriften (REN).

EFTA’s overvåkningsorgan ESA (EFTA Surveillance Authority) har stilt spørsmål ved om norsk regelverk i tilstrekkelig grad gjennomfører direktivets bestemmelser om gjensidig godkjenning av sikkerhetskontrollør for heis. Direktivet må implementeres og kompetansekrav identifiseres, begge deler i forskrift. Det kreves et klart utsagn i forskrift om at personer fra hele EØS-området har samme rett til utøvelse av yrket sikkerhetskontrollør for heis som norske personer, i denne sammenheng som arbeidstaker, forutsatt at de samme krav til kompetanse tilfredsstilles. Endringsforslagene er utarbeidet med sikte på dette.

Forslaget innebærer at kompetansekravene til sikkerhetskontrollør flyttes fra veiledningen (REN) til forskriften (TEK).

Denne presiseringen i teknisk forskrift vil ikke endre gjeldende praksis. Endringene vil derfor ikke ha administrative eller økonomiske konsekvenser.

Det foreslås at § 9-62 pkt. 3 endres ved at 8. og 9. ledd flyttes til et nytt pkt. 4 om sikkerhetskontrollør.

TEK § 9-62 pkt. 3 endres fra:

3. Drift, tilsyn, ettersyn og sikkerhetskontroll

Eier er ansvarlig for sikkerhetsmessig forsvarlig drift, og må sørge for å få utført nødvendig tilsyn og regelmessig ettersyn. Ettersynet skal dokumenteres. Eier skal straks melde ulykke til kommunen, og heiskontrollorganet skal innrapportere ulykker i et landsomfattende register.

Skifte av eier skal meldes til kommunen.

Løfteinnretning skal sikkerhetskontrolleres og prøves før driftstillatelse gis etter ulykke.

Eier skal dessuten sørge for å få utført sikkerhetskontroll minst hvert annet år når anlegget er i drift. Sikkerhetskontroll kan også foretas ved stikkprøver av anlegg i drift.

For trappeheis og løfteplattform kan Statens bygningstekniske etat fastsette spesielle krav til sikkerhetskontroll.

Den som foretar sikkerhetskontroll, skal sende tilstandsrapport til kommunen og til eier dersom det er funnet uregelmessigheter ved anlegget. Har anlegget feil eller mangler som kan medføre vesentlig fare for personsikkerheten, skal den som utfører sikkerhetskontroll, straks sette anlegget ut av drift inntil kommunen kan treffe vedtak. Eier og kommunen skal straks underrettes om at anlegget er satt ut av drift og grunnen til det.

Når det er nødvendig av sikkerhetsmessige hensyn, kan kommunen gi pålegg om utbedring av feil og mangler ved løfteinnretning, og kan sette frist for slik utbedring. Kommunen kan også gi pålegg om å stenge anlegg med feil eller mangler.

Sikkerhetskontroll kan utføres av:

  • sikkerhetskontrollør tilsatt i kommunal heiskontrollordning
  • sikkerhetskontrollør tilknyttet landsomfattende heiskontrollordning med bemyndigelse fra departementet
  • Statens bygningstekniske etat

Sikkerhetskontrollør skal være godkjent av Statens bygningstekniske etat eller den etaten har bemyndiget.

til:

3. Drift, tilsyn og ettersyn

Eier er ansvarlig for sikkerhetsmessig forsvarlig drift, og må sørge for å få utført nødvendig tilsyn og regelmessig ettersyn. Ettersynet skal dokumenteres. Eier skal straks melde ulykke til kommunen, og heiskontrollorganet skal innrapportere ulykker i et landsomfattende register.

Skifte av eier skal meldes til kommunen.

Løfteinnretning skal sikkerhetskontrolleres og prøves før driftstillatelse gis etter ulykke.

Eier skal dessuten sørge for å få utført sikkerhetskontroll minst hvert annet år når anlegget er i drift.

Sikkerhetskontroll kan også foretas ved stikkprøver av anlegg i drift.

For trappeheis og løfteplattform kan Statens bygningstekniske etat fastsette spesielle krav til sikkerhetskontroll.

Den som foretar sikkerhetskontroll, skal sende tilstandsrapport til kommunen og til eier dersom det er funnet uregelmessigheter ved anlegget. Har anlegget feil eller mangler som kan medføre vesentlig fare for personsikkerheten, skal den som utfører sikkerhetskontroll, straks sette anlegget ut av drift inntil kommunen kan treffe vedtak. Eier og kommunen skal straks underrettes om at anlegget er satt ut av drift og grunnen til det.

Når det er nødvendig av sikkerhetsmessige hensyn, kan kommunen gi pålegg om utbedring av feil og mangler ved løfteinnretning, og kan sette frist for slik utbedring. Kommunen kan også gi pålegg om å stenge anlegg med feil eller mangler.

Det tilføyes nytt nr. 4 (Sikkerhetskontrollør) i TEK § 9-62, hvor 1. og 2. ledd er fra nåværende TEK § 9-62 nr. 3:

4. Sikkerhetskontrollør

Sikkerhetskontroll kan utføres av:

  • sikkerhetskontrollør tilsatt i kommunal heiskontrollordning
  • sikkerhetskontrollør tilknyttet landsomfattende heiskontrollordning med bemyndigelse fra departementet
  • Statens bygningstekniske etat

Sikkerhetskontrollør skal være godkjent av Statens bygningstekniske etat eller den etaten har bemyndiget.

Den som skal foreta periodisk sikkerhetskontroll av heis, skal ha relevant formell teoretisk og praktisk utdanning på nivå med kravene til norsk 2 - årig teknisk skole eller 3 - årig ingeniørhøgskole samt 5 års praksis fra montasje, vedlikehold og reparasjon av heisanlegg.

Den som skal foreta sikkerhetskontroll skal være ansatt og ha sitt daglige virke i en bedrift som utøver virksomheten.

EØS-borger som har forestått aktivitetene montasje, vedlikehold og reparasjon av heisanlegg eller offentlig kontroll med heisanlegg i et EØS-land, skal godkjennes dersom søkeren kan dokumentere:


I tilfellene nevnt i alternativ a) og c) skal ikke denne aktiviteten være avsluttet mer enn ti år før søknaden ble innlevert.

I tilfellene nevnt i alternativ b) og d) kan minst to års yrkeskompetansegivende utdanning likestilles med utdanning som tilsvarer det som kreves for eksamen fra ingeniørhøyskole forutsatt bevis som godtgjør opplæring av den varighet som kreves for eksamen fra ingeniørhøyskole.

Utdannelse skal fremgå av eksamensbevis godkjent av staten eller ansett som fullt ut tilfredsstillende av et kompetent bransjeorgan. Utdanning fra annen EØS-stat likestilles med utdanning i Norge.

Høringsuttalelser og høringsprosess:
Uttalelsene bes sendt, både som brev og elektronisk, til:

Kommunal- og regionaldepartementet
Bolig- og bygningsavdelingen
Postboks 8112 Dep.
0032 Oslo

E-post-adressen er postmottak@krd.dep.no.

Kopi av e-post bes også sendt Statens bygningstekniske etat, be@be.no.

Høringsfrist: fredag 2. desember 2005.

Nærmere opplysninger vedrørende høringen kan fås ved henvendelse til:

Terje Maagerø (BE), tlf. 22 47 56 00, eller Ketil Krogstad (KRD), tlf. 22 24 71 01.

Med hilsen

Inger Lindgren
ekspedisjonssjef

Ole Molnes
avdelingsdirektør


VEDLEGG

LISTE OVER HØRINGSINSTANSER

Oslo kommune
Departementene: UFD, NHD, ASD, JD, MOD, UD
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

BAE-rådet
Boligprodusentenes forening
Byggenæringens Landsforening (BNL)
Byggforsk
Deltasenteret
Det norske Veritas AS
Direktoratet for Arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
EL & IT-Forbundet
Finn Strøm AS
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO
Heisleverandørenes Landsforening (HLF)
Heismontørenes Fagforening
Huseiernes Landsforbund
Kommunenes Sentralforbund KS
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
NELFO
Norges Handikapforbund
Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund
Norsk Heiskontroll
Norske Arkitekters Landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Opak AS
RIF ANS
Statens råd for funksjonshemmede
Standard Norge
Statsbygg
Tekna