Høring. EU-EØS energi. Forslag til revidert energieffektiviseringsdirektiv (EED) av 14. juli 2021

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.09.2021

Vår ref.: 21/1363

Det vises til Europakommisjonens forslag til endringer i Energieffektiviseringsdirektivet (EED) (2018/2002) lagt frem fra Kommisjonen den 14. juli. Kommisjonens forslag til revidert Energieffektiviseringsdirektiv er et av forslagene under "fit for 55" pakken under EUs Grønne giv. ("European Green Deal").

Det gjøres oppmerksom på at forslaget reviderer EED (2012/27/EC) og (2018/2002/EU).  Disse er fremdeles i en EØS-prosess.

Revisjonen er begrunnet i oppfølging av EUs prioriteringer under Europas grønne giv. Målet er at energieffektivisering skal bidra til  EUs forsterkede utslippsmål på 55 prosent for 2030. Revisjonen skal også sikre synergier med andre prosesser under EUs grønne giv, som revisjon av fornybardirektivet, renoveringsbølgen for bygninger og EUs strategi for integrasjon av energisystemer. Revidert fornybardirektiv ble også lagt fram 14. juli, samtidig med energieffektiviseringsdirektivet. Denne sendes ut som egen høringssak. Kommisjonen planlegger å legge fram revidert bygningsenergidirektiv til høsten. Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet vil sende øvrige deler av "fit for 55" pakken på egne høringer.

Nedenfor er lenke til direktivforslaget om energieffektivisering på EU-kommisjonens hjemmesider:

amendment-energy-efficiency-directive-ambition-2030-climate-target-with-annexes_en.pdf (europa.eu)

Forslaget til endringer i energieffektiviseringsdirektiver vil nå bli drøftet i Rådet og Europaparlamentet. Det vil skje justeringer i forslaget frem mot endelig EU-vedtak.

Olje- og energidepartementet  ber om synspunkter på forslaget til revidert EED-direktiv av 14. juli 2021 som grunnlag for å utvikle en posisjon i den videre EØS-prosessen. Forslaget til direktiv foreligger ikke på norsk, og sendes derfor ut i engelsk versjon.

Eventuelle spørsmål kan rettes til OEDs EU/EØS-enhet ved seniorrådgiver kristin.thorvaldsen@oed.dep.no eller avdelingsdirektør johan.vetlesen@oed.dep.no

Opprinnelig høringsfrist var satt til 1. september, men etter henvendelser fra flere høringsinstanser om forlenget frist har departementet valgt å utvide høringsfristen til 10. september.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Der kan høringsinstansene registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg, og høringsuttalelser sendes da til postmottak@oed.dep.no.

Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.

Med hilsen

Johan Vetlesen (e.f)

avdelingsdirektør                                       Kristin Thorvaldsen

                                                                        seniorrådgiver

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige statsforvaltere

Akademikerne

Aker Carbon Capture

Aker Offshore Wind AS

Avfall Norge

Boligprodusentenes Forening

Byggenæringens Landsforening

CICERO Senter for Klimaforskning

Den norske Advokatforening

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DistriktsEnergi

DNVGL

Drivkraft Norge AS

EL & IT Forbundet

Elektroforeningen

Energi Norge

Enova SF

Finanstilsynet

Fiskeridirektoratet

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Forsvarsbygg

Forum for utvikling og miljø

Fortum Oslo Varme

Framtiden i våre hender

Fridtjof Nansens Institutt

Gassnova

GE Power Norway

Greenpeace Norge

Havforskningsinstituttet

HeidelbergCement Norway AS

Hovedorganisasjonen Virke

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Industri Energi

Justervesenet

Kartverket

Konkurransetilsynet

Kraftfylka

Kystverket

KS - Kommunesektorens organisasjon

KS Bedrift

Kulde og energi VKE - Foreningen for ventilasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Landbruksdirektoratet

Luftfartstilsynet

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nel

NELFO

NIVA

Norges forskningsråd

Norges geologiske undersøkelse

Norges Handelshøyskole

Norges miljøvernforbund

Norges miljø- og biovitenskaplige universitet

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Bergindustri

Norsk Bioenergiforening - NoBio

Norske Boligbyggelag

Norsk elbilforening

Norsk Fjernvarme

Norsk Industri

Norsk Institutt for bioøkonomi

Norsk Institutt for luftforskning

Norsk Institutt for naturforskning

Norsk klimastiftelse

Norsk olje og gass

Norsk polarinstitutt

Norsk solenergiforening

Norsk Varmepumpeforening

Norskehavsrådet

Norske arkitekters landsforbund

Norske Shell

Norwea

Norwegian Energy Partners

Næringslivets Hovedorganisasjon

Rederiforbundet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Rådgivende Ingeniørers Forening

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Sametinget / Sámediggi

SINTEF

Sjøfartsdirektoratet

Standard Norge

Statens Vegvesen

Statistisk Sentralbyrå

Statnett SF

Statsbygg

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Total E&P Norge AS

Transportøkonomisk Institutt

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo, Senter for Europarett

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

WWF-Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Zero Emission Resource Organisation