Høringsnotat - forslag til ny folkehelselov

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.01.2011

Vår ref.: 201003835

Høringsnotat - forslag til ny folkehelselov

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny folkehelselov. Den nye loven vil sammen med forslaget til ny helse- og omsorgslov erstatte kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven og lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet. 

Høringsfristen er 18. januar 2011.

1. Regjeringens oppfølging av samhandlingsreformen

Høringsnotatet med forslag til ny folkehelselov er en oppfølging av St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, Innst. 212 S (2009-2010) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om samhandlingsreformen og om en ny velferdsreform. I tillegg følger høringsnotatet opp blant annet innspill fra høringen av lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet og St.meld. nr. 20 (2006-2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Høringsforslaget følger videre opp behov for tiltak på beredskapsområdet.

Samhandlingsreformen bygger blant annet på en overordnet målsetting om å redusere sosiale helseforskjeller, og at alle skal ha et likeverdig tilbud om helse- og omsorgstjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Når sykdom rammer, er det viktig at folk skal oppleve at de får tilbud om nødvendig behandling og omsorg med kort ventetid og med størst mulig nærhet til brukeren. Målene med samhandlingsreformen er:
• Økt livskvalitet og redusert press på helsetjenesten gjennom satsing på helsefremmede og forebyggende arbeid
• Dempet vekst i bruk av sykehustjenester ved at en større del av helsetjenestene ytes av den kommunale helse- og omsorgstjenesten – forutsatt like god eller bedre kvalitet samt kostnadseffektivitet
• Mer helhetlige og koordinerte tjenester til pasienter og brukere gjennom forpliktende samarbeidsavtaler og avtalte behandlingsforløp

Målene i reformen skal realiseres gjennom et sett av flere virkemidler. Samtidig som forslag til ny folkehelselov sendes på høring, sender vi også forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov på høring, samt en nettbasert høring om Nasjonal helse- og omsorgsplan. Den sistnevnte høringen er et ledd i departementets arbeid med planen som tas sikte på å fremmes i form av en stortingsmelding våren 2011. Det tas også sikte på at lovforslagene kan fremmes for Stortinget i form av lovproposisjoner våren 2011.

2. Hovedinnhold i høringsnotat og lovforslag

Ny folkehelselov er et viktig tiltak for å kunne nå samhandlingsreformens intensjon om å forebygge mer og bedre. Blant annet har Stortinget uttalt ved behandlingen av samhandlingsmeldingen at ”kommunene gjennom lovverket må gis et tydelig ansvar som gjenspeiler folkehelseperspektivet, forebygging og tidlig intervensjon”.

Formålet med en ny folkehelselov er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer
folkehelse og motvirker sosiale helseforskjeller. Loven skal tydeliggjøre ansvar og oppgaver, samt gi kommunene og fylkeskommunene et bedre verktøy
i folkehelsearbeidet. Videre forpliktes staten til å understøtte kommunene og fylkeskommunene i dette arbeidet. En gevinst ved å samle bestemmelser om folkehelsearbeid på alle forvaltningsnivåer er at loven kan legge til rette for en mer samordnet innsats.

Hovedtrekk i lovforslaget er at:
• Ansvaret for folkehelsearbeid legges til kommunen som sådan. I dag ligger ansvaret i kommunen ved sin helsetjeneste. Forslaget innebærer at kommunen skal bruke alle sine sektorer for å fremme folkehelse, ikke bare helsesektoren. 
• Kommunen skal fastsette mål og strategier for folkehelsearbeidet egnet for å møte kommunens egne helseutfordringer. Mål og strategier skal forankres i planprosessene etter plan- og bygningsloven
• Kommunens ansvar for å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer blir konkretisert, slik at de får et tydelig bilde av hva som er de lokale helseutfordringer i den enkelte kommune. Statlige helsemyndigheter og fylkeskommunene skal gjøre opplysninger tilgjengelig og understøtte kommunene
• En drøfting av kommunens helseutfordringer skal blant annet danne grunnlag for lokal planstrategi. På samme måte skal en drøfting av fylkets helseutfordringer inngå i regional planstrategi. 
• Kommunene skal iverksette nødvendige tiltak for å møte lokale utfordringer

Lovforslaget legger i større grad enn dagens regelverk opp til langsiktig og systematisk innsats og integrering av helsehensyn inn i kommunens øvrige aktiviteter. Kommunen skal prioritere folkehelsetiltak ut fra lokale utfordringer. Dette forutsetter at kommunene og fylkeskommunene har oversikt over helseutfordringene (lovforslaget § 5). Det foreslås at statlige helsemyndigheter får i oppgave å gjøre tilgjengelig opplysninger om helsetilstand og påvirkningsfaktorer fra nasjonale kilder, for eksempel fra sentrale helseregistre (lovforslaget § 24). Dette vil gjøre det enklere for kommunene å få oversikt over de spesielle helseutfordringene som er i den enkelte kommune, og som kommunene må forholde seg til.

For å møte kommunens helseutfordringer foreslår Helse- og omsorgsdepartementet i § 6 at kommunen fastsetter mål og strategier for folkehelsearbeidet, og at disse skal inngå i kommunens plansystem etter plan- og bygningsloven. Dette er viktige lovmessige føringer som skal sikre politisk forankring av folkehelsearbeidet, og at folkehelse skal bli bedre integrert i arbeidet med å utvikle lokalsamfunnet. Dette systematiske folkehelsearbeidet er det gjort rede for i høringsnotatet kapittel 11 til 13.

Regelverket for miljørettet helsevern i kommunehelsetjenesteloven kapittel 4a videreføres i ny folkehelselov, jf. lovforslaget kapittel 3. Dette innebærer at kommunene fortsatt skal ha ansvar for å føre tilsyn med miljørettet helsevern, herunder med barnehager og skoler, men at kommunens tilsyn må dokumenteres særskilt. En evaluering foretatt av Helsedirektoratet i 2009 viser at 88 prosent av kommunene mener at regelverket er hensiktsmessig for å ivareta kommunenes ansvar for miljørettet helsevern. Departementet ønsker derfor ikke å foreta større endringer i dette regelverket nå. Det vises til høringsnotatet kapittel 14.

På beredskapsområdet foreslås en presisering av statlige helsemyndigheters rolle, spesielt når det gjelder kjemikalieberedskap. Videre foreslås en forskriftshjemmel for en melde- og varslingsplikt til helsemyndighetene i forbindelse med kjemikalie-hendelser. Forslagene er en oppfølging av foreslåtte tiltak i rapporten fra tilsynsetatene om erfaringer fra myndighetenes samlede håndtering av Vest-Tank ulykken i Gulen i 2007.

Lovforslaget inneholder også forslag til hjemmel for å kunne gjennomføre WHOs internasjonale helsereglement fullt ut i norsk rett.

3. Høringsfrist

Departementet ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet sendes elektronisk til: postmottak@hod.dep.no innen 18. januar 2011.

Merknader kan også sendes til:
Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904.

Spørsmål om høringsnotat og lovforslag kan rettes til: seniorrådgiver Arne Marius Fosse på e-post: amf@hod.dep.no eller telefon: 22 24 87 60 eller seniorrådgiver Ragnhild Spigseth på e-post: rags@hod.dep.no eller telefon: 22 24 87 07.

Med vennlig hilsen


Anne-Grete Strøm-Erichsen 
   
Brev i pdf-format

 

 

Høringsinstanser:
Departementene
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn/Sysselmannen på Svalbard
Landets høgskoler
Landets kommuner
Landets universiteter

Sametinget

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet
DSB
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for nødkommunikasjon
Helsedirektoratet
Jernbanetilsynet
Jernbaneverket
Klima- og forurensningsdirektoratet
Kystverket
Luftfartstilsynet
Mattilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges vassdrags- og energidirektorat
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens strålevern
Statens vegvesen

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen SPEKTER

Barneombudet
Bedriftsforbundet
Blindeforbundet
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

Chr. Michelsens institutt

Datatilsynet
Delta
Demensforeningen
Den norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske turistforening
Det norske Diakonforbund

Econ Pöyry
Elevorganisasjonen

Fafo
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen FO
Finansnæringens hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreningen for Muskelsyke
Forskerforbundet
Forskningsinstituttets fellesorganisasjon
Forum for kommunale planleggere
Forum for miljø og helse
Forum for utvikling og miljø
Framtiden i våre hender
Friluftslivets fellesorganisasjon
Friluftsrådenes Landsforbund
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Gjøvikregionen Helse- og miljøtilsyn

Handels- og Servicenæringens Hoved-organisasjon
Haugaland Miljørettet Helsevern
Helse og miljøtilsyn Salten IKS
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsetilsynet i fylkene
Hørselshemmedes Landsforbund

IK Samhelse Midt-Troms
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Institutt for samfunnsforskning
Internasjonal Helse- og sosialgruppe for innvandrere (IHSG)

Kirkens Bymisjon
Kommuneoverlegen i Midtre Namdal samkommune
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS (KITH)
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)
Kreftforening
Kystlab AS

Landets regionale helseforetak
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen for pårørende innen psykiati
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende
Landsforeningen mot stoffmisbruk
Landslaget for fysisk fostring i skolen
Landslaget for mat og helse i skolen
Landslaget for offentlige pensjonister
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Legeforeningens forskningsinstitutt
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
Lillehammer kommune/ Miljørettet helsevern i Sør-Gudbransdal

Medborgernes Menneskerettighets kommisjon
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Mental Helse Norge
Miljøretta helsevern Haugaland
Miljørettet helsevern i Indre Østfold IKS
Miljørettet helsevern i Grenland
Miljørettet helsevern i Hallingdal
Miljørettet helsevern i Vestfold, Re kommune
Miljørettet helsevern på Fosen
Miljøstiftelsen Bellona

Nasjonal kompetanseenhet om minoritetshelse
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
NITO
Norges Astma og allergiforbund
Norges Bedriftsidrettsforbund
Norges Bondelag
Norges Diabetesforbund
Norges Døveforbund
Norges Fibromyalgiforbund
Norges Forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Idrettsforbund, Olympiske og Paralympiske komité
Norges Juristforbund
Norges Røde Kors
Norges Velforbund
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk Barnevernsamband
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Forening for Ernæringsfysiologer
Norsk forening for Folkehelse (Folkehelseforeningen)
Norsk forening mot Støy
Norsk forum for bedre innemiljø for barn
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Norsk Helse- og velferdsforum
Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR)
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Norsk Kiropraktorforening
Norsk kommunalteknisk forening
Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner
Norsk Pasientforening
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Presseforbund
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk Revmatikerforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Vann
Norske Kvinners Sanitetsforening
Næringslivets hovedorganisasjon
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening

Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)
Organisasjonen Voksne for Barn
Opplysningsrådet for Veitrafikken

PARAT
Pasientskadenemnda
Politidirektoratet
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Redd Barna
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse - RBUP
Regjeringsadvokaten
Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Ryggforeningen i Norge
Rådet for psykisk helse

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Seniorsaken i Norge
Senter for medisinsk etikk, SME
Senter for seniorpolitikk
SINTEF Teknologi og samfunn
SINTEF-Helse
Skadeforebyggende forum
Skiforeningen
Sosialtjenestemennenes landsforbund
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Syklistenes Landsforening

Tekna

Unio
Universitets- og høyskolerådet
Utdanningsforbundet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Høringsinstansene i PDF-format