Høring - midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven

Høring - midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven kapittel 14 i forbindelse med Covid- 19-pandemien. Det er ikke kommet inn noen høringsuttalelser på denne høringen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.03.2020

Vår ref.: 20/1349

Høring - midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven kapittel 14 i forbindelse med Covid- 19-pandemien.

1. Innledning

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven kapittel 14. Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon i forbindelse med Covid-19-pandemien. Ettersom det haster å få på plass forskriften, er det satt en ekstraordinær kort frist. Høringsfristen er søndag 29. mars kl. 20.00. Det vil ikke bli gitt utsatt frist. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på regjeringen.no.

2. Bakgrunn

Finansdepartementet fremmet 13. mars 2020 Prop. 53 LS (2019–2020) Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv. (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet). Proposisjonen inneholder blant annet forslag til ny § 25-16 i folketrygdloven. Forslaget er vedtatt av Stortinget, loven ble sanksjonert 20. mars og trådte i kraft straks.

Folketrygdloven § 25-16 første ledd fastsetter at "Ved utbrudd eller fare for utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom kan Kongen i statsråd gi forskrift om utvidelse av trygdens ansvar for å utbetale ytelser etter folketrygdloven." Etter andre ledd bokstav a) kan departementet gi unntak fra krav til legeerklæring. I statsråd 20. mars ble det etter forslag fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet fastsatt midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven (FOR-2020-03-20-368).

3. Utsettelse av og gradert uttak av foreldrepenger

Folketrygdloven § 25-16 gir Kongen i statsråd myndighet til å "gi forskrift om utvidelse av trygdens ansvar for å utbetale ytelser etter folketrygdloven." Barne- og familiedepartementet vurderer at det er nødvendig å gjøre enkelte mindre tilpasninger i reglene om utsetting av og gradering av foreldrepenger.

Foreldrepengene kan utsettes når den som mottar foreldrepenger er i inntektsgivende arbeid på heltid. Ved delvis arbeid kan forelderen motta graderte foreldrepenger. I begge tilfeller må det foreligge en skriftlig avtale med arbeidsgiver i forkant. For foreldre som på kort varsel må stille på jobb i forbindelse med Covid-19-pandemien, kan det være vanskelig å rekke å sende inn søknad om utsettelse eller gradering til Arbeids- og velferdsetaten i forkant. Departementet foreslår derfor å gjøre unntak fra kravet om at søknad om utsettelse eller gradering må foreligge i forkant.

En ansatt som går tilbake til arbeidet i en deltidsstilling, kan ikke etter de ordinære reglene utsette foreldrepengeuttaket. Barne- og familiedepartementet mener det bør gis unntak slik at foreldre som for en periode går tilbake til arbeid i en deltidsstilling i samfunnskritisk funksjon, kan utsette foreldrepengeuttaket. Dette kan for eksempel være aktuelt for medarbeidere som tar en del enkeltvakter, som samlet ikke utgjør en full stilling. Forelderen kan likevel ønske å utsette hele foreldrepengeperioden til senere. Det er ikke mulig etter de ordinære reglene.

Tilpasningene er begrunnet i at foreldre i permisjon skal kunne vende tilbake til arbeid i samfunnskritiske funksjoner tidligere enn planlagt og uten å miste foreldrepengerettigheter.

4. Unntak fra krav til legeerklæring

Midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien sier i § 1-2 at "Krav til legeerklæring som dokumentasjon for rett til ytelser etter folketrygdloven kan fravikes. Arbeids- og velferdsetaten kan vurdere hva som skal være kravet til nødvendig dokumentasjon i de enkelte tilfellene."

Forskriften omfatter hele folketrygdloven, også kapittel 14 om foreldrepenger. Dermed kan krav til legeerklæring også fravikes i foreldrepengesaker. Da Barne- og familiedepartementet uansett må fremme en kongelig resolusjon og forskrift om andre unntak fra kapittel 14 (se punkt 3 over) har vi imidlertid valgt å inkludere unntak fra legeerklæringer i forskriften som fremmes av BFD. Det er hensiktsmessig at alle unntakene fra folketrygdloven kapittel 14 framkommer i samme forskrift.

I Prop. 53 LS (2019-2020) er behovet for å gjøre unntak fra legeerklæring omtalt i punkt 6.2: "I en situasjon med alvorlig smittefare er det viktig at helsetjenestenes ressurser benyttes

best mulig. Økt bruk av egenmelding kan redusere presset på helsetjenestene. (…) Arbeids- og sosialdepartementet foreslår at det i forskrift også kan gis unntak fra å kreve legeerklæring som nødvendig dokumentasjon for å kunne behandle saker etter folketrygdloven.(…) Unntak fra krav om legeerklæring må brukes med varsomhet og bør hovedsakelig brukes i saker hvor risikoen for misbruk er lav."

Når det gjelder foreldrepenger, er det i enkelte situasjoner mulig å få unntak/utsettelse hvis man på grunn av sykdom eller skade er for syk til å ta seg av barnet. En forelder som er syk/skadet kan utsette foreldrepengene eller overføre sin kvote til den andre forelderen. Mor oppfyller også aktivitetskravet hvis hun på grunn av sykdom eller skade er for syk til å ta seg av barnet. Disse tilfellene må dokumenteres med legeerklæring.

For å redusere belastningen på legekontorene, bør kravet til legeerklæring også her erstattes med egenmelding. Det vil si at forelderen selv oppgir hvorfor sykdommen/skaden er av en slik art at han/hun ikke kan ta seg av barnet. Egenmeldingsperioden vil gjelde for fire uker. Hvis forelderen fortsatt ikke kan ta seg av barnet, må det legges fram legeerklæring. Departementet mener derfor at risikoen for omgåelser eller misbruk er svært liten.

6. Økonomiske og administrative konsekvenser

Forskriften vil gi redusert belastning på legekontorene. Den vil også legge til rette for at foreldre kan returnere til jobb i samfunnskritiske funksjoner. Barne- og familiedepartementet har ikke grunnlag for å tallfeste konsekvensene. Forskriften er utarbeidet i samråd med Arbeids- og velferdsdirektoratet.

7. Forslag til forskrift

Barne- og familiedepartementet foreslår følgende midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven kapittel 14 i forbindelse med Covid-19-pandemien:

§ 1. Virkeområde

Forskriften gjør unntak fra bestemmelser i folketrygdloven kapittel 14 som følge av covid-19-pandemien.

§ 2. Unntak fra krav til legeerklæring

Foreldrene gis rett til å egenmelde behov for utsettelse av uttak av foreldrepenger etter § 14-11 bokstav c) og d), overføring av kvotene etter § 14-12 tredje ledd og fars uttak av foreldrepenger etter § 14-13 bokstav d) og e). Retten til egenmelding gjelder for 20 stønadsdager (4 uker). Arbeids- og velferdsetaten kan vurdere hva som skal være kravet til nødvendig dokumentasjon i de enkelte tilfellene.

§ 3. Utsettelse av og gradert uttak av foreldrepenger

Deltidsarbeid i samfunnskritiske funksjoner gir rett til å utsette foreldrepenger etter § 14-11. Foreldrene kan velge mellom å utsette foreldrepengene etter § 14-11 eller gradere foreldrepengene etter § 14-16.

Ved arbeid i samfunnskritiske funksjoner gis foreldrene rett til å bruke egenmelding ved utsettelse etter § 14-11 og ved gradering etter § 14-16.

Med egenmelding menes det at den som arbeider i en samfunnskritisk funksjon melder fra til NAV om arbeidet. Det stilles ikke krav til at egenmeldingen må komme i forkant av arbeidet.

§ 4. Endringer

Barne- og familiedepartementet kan innenfor rammen av folketrygdloven § 25-16 andre ledd endre denne forskriften.

§ 5. Ikrafttredelse og opphør

Forskriften trer i kraft straks, og den gis virkning fra og med mandag 16. mars 2020.

Dersom Kongen i statsråd eller departementet ikke tidligere treffer vedtak om opphevelse, opphører forskriften å gjelde 31. desember 2020.

Med hilsen

 

Emma C. Jensen Stenseth (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Liv Solveig Korsvik

fagrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer