Høring - Bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i barneloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.08.2020

Vår ref.: 20/1918

Høring - Bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i barneloven. Høringsfristen er 31. august 2020.

Høringsnotatet gjelder bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker som behandles av domstolene. Departements mål er å øke kvaliteten på og styrke tilliten til de sakkyndiges arbeid og domstolenes avgjørelser. For å oppnå disse målene foreslår vi særlig følgende:

  • Barnesakkyndig kommisjon (BSK) skal kvalitetsvurdere sakkyndigrapporter i foreldretvistsaker før retten kan bruke dem som bevis.
  • En henvisning i barneloven til tvistelovens regler om rettens oppnevning av mer enn én sakkyndig.
  • En forskriftshjemmel om krav til utforming av sakkyndiges mandater og rapporter.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke er nevnt på listen.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på www.regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" (grønn knapp). Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Maria Skare Larsen på e-post Maria-Skare.Larsen@bfd.dep.no eller telefon 22 24 25 82.

Med hilsen

Trude Elisabeth Sveen (e.f.)

kst. avdelingsdirektør

 

 

Maria Skare Larsen

rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Barnesakkyndig kommisjon (BSK)

Bufetat, region Midt- Norge

Bufetat, region Nord

Bufetat, region Sør

Bufetat, region Vest

Bufetat, region Øst

Datatilsynet

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK)

Diakonhjemmet Høgskole

Domstoladministrasjonen

Folkehelseinstituttet

Fylkesmennene

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helsedirektoratet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskulen på Vestlandet

Høyesterett

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kompetanse Norge

Kriminalomsorgsdirektoratet

Lagmannsrettene

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonal enhet for formidling av rettspsykiatrisk sakkyndighet (NERS)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Nord universitet

Nordlandsforskning

Norges forskningsråd (NFR)

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

Norsk senter for barneforskning (NOSEB v/NTNU)

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR v/UiO)

OsloMet – storbyuniversitetet

Politidirektoratet

Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU)

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP)

Regjeringsadvokaten

Ressursgruppen Juss og Helse  

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Sametinget

Samisk høgskole – Sámi allaskuvla

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Sivilombudsmannen

Statens barnehus

Statens helsetilsyn

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens sivilrettsforvaltning ens sivilrettsforvaltning

Statistisk sentralbyrå

Sysselmannen på Svalbard

Tingrettene

Universitetet i Agder (UiA)

Universitetet i Bergen (UiB)

Universitetet i Oslo (UiO)

Universitetet i Stavanger (UiS)

Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Universitetet i Tromsø (UiT) – Norges arktiske universitet

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Velferdsforskningsinstituttet (NOVA v/OsloMet)

VID vitenskapelige høgskole

Kommunene

Longyearbyen lokalstyre

Akademikerne

Aleneforeldreforeningen

Alternativ til vold

Amathea – Veiledningstjeneste for gravide

Amnesty International Norge

Antirasistisk senter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barn av rusmisbrukere

Childwatch International – UiO

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Fafo

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen (FO)

Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO)

Forandringsfabrikken 

Foreningen 2 Foreldre

Forum for Barnekonvensjonen

Frelsesarmeens barne- og familievern

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Gatejuristen

Hovedorganisasjonen Virke

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Jordmorforbundet

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens bymisjon

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Krisesentersekretariatet

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsgruppen av helsesøstre

Landsorganisasjonen for romanifolket

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Likestilling Inkludering Mangfold (LIM)

Likestillingssenteret

Likestillingssenteret KUN

Mannsforum

Mental Helse

MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges politilederlag

Norges Røde Kors

Norges Røde Kors Ungdom

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)

Norsk Barnevernsamband

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Innvandrerforum

Norsk kvinnesaksforening

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk psykologforening

Norsk sykepleierforbund

Norsk tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen for private barneverntiltak (OPB)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)

Press – Redd Barna Ungdom

Private Barnehagers Landsforbund (PBL)

Redd Barna

Reform – ressurssenter for menn

Rettspolitisk forening

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

SINTEF

Stiftelsen barnas rettigheter

Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF)

Stiftelsen Rettferd for taperne

Stine Sofies Stiftelse

UNICEF Norge

UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

Universitets- og høgskolerådet (UHR)

Utdanningsforbundet

Velferdsalliansen

Vergeforeningen

Virke

Voksne for Barn

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)