Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.10.2011