Høringsbrev – Forslag om prinsipiell endring av arbeidsledighetstrygden for fiskere

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.11.2009

Vår ref.:

Innledning

Norges Fiskarlag og Norsk Sjømannsforbund nedsatte tidligere i år et hurtigarbeidende utvalg med representanter for begge organisasjonene, samt fra Garantikassen for fiskere, for å se nærmere på arbeidsledighetstrygden for fiskere og garantilottordningen. Utvalgets arbeid resulterte i konkrete endringsforslag for begge ordningene.

Garantilottordningen ble som følge av forslag fra Norges Fiskarlag midlertidig endret for 2009 fra 26. juni i år.

Dette høringsbrevet legger fram et forslag om en prinsipiell endring av a-trygden på bakgrunn av forslaget fra Norges Fiskarlag og Norsk Sjømannsforbund. 

Forslaget innebærer at a-trygden for fiskere går over til samme beregningsgrunnlag for dagpengesats som for arbeidsledighetstrygden etter folketrygdloven. Dette høringsbrevet legger fram forslaget og drøfter de administrative og økonomiske konsekvensene vi per i dag har oversikt over. Et forslag til forskriftsendring vil bli sendt på høring når de økonomiske konsekvensene av forslaget er endelig utredet.  

Høringsfristen er satt til 16. november 2009.

Dagens ordning med a-trygd  

Dagens ordning med arbeidsledighetstrygd for fiskere ble innført i 1990 og er regulert i forskrift av 26. januar 1990 om arbeidsledighetstrygd i fiske. Ordningen omfatter alle yrkesfiskere på blad B, eller som fyller betingelsene for opptak, og som har vært sysselsatt ombord i merkeregistrert fartøy på 6 meter eller mer. Garantikassen for fiskere administrerer ordningen.  

Rett til a-trygd gjelder i en rekke tilfeller der fartøy blir satt ut av drift, f.eks. ved havari, forlis, sykdom eller ved pålegg fra kontrollerende myndigheter. Ordningen omfatter også fiskere som blir oppsagt, ledig etter sykdom eller militærtjeneste og fiskere som blir ledig etter salg og kondemnering av fartøy. I tillegg vil fiskere ha rett til dagpenger blant annet dersom det iverksettes streik eller lockout av partene innen foredlings- og produksjonssektoren på land som hindrer fiskerne i å levere fangster eller drive fiske.  

Dagbeløpet er på 360 kr. Det blir utbetalt a-trygd for 6 dager per uke, og inntil 40 uker per år. Satsen ble sist endret i 2007, da fra 315 kr per dag.

Tabellen under viser utviklingen i utbetalingene i a-trygd i årene 2002 – 2008:

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Utbetalt
(mill. kr)

34,1

37,4

37,1

32,7

27,2

21,0

22,3

Administrasjon (mill. kr)

3,1

2,8

2,9

2,3

2,4

1,9

1,6

Totalkostnad
(mill. kr)

36,2

40,2

40,0

35,0

29,6

22,9

23,9

Forslagene

Norges Fiskarlag og Norsk Sjømannsforbund har fremmet et forslag til endringer i a-trygden. Forslaget innebærer en prinsipiell endring av dagens ordning med a-trygd for fiskere der dagpengesatsen settes til 2,4 promille av dagpengegrunnlaget (jf. arbeidsledighetstrygd etter folketrygdloven), i stedet for en fast sats for alle. Det forutsettes samtidig en videreføring av fiskernes yrkesmessige status, herunder at ordningen med produktavgift fortsatt skal finansiere arbeidsledighetstrygd for fiskere.

Videre foreslås det at fisker som dagpengegrunnlag kan velge mellom utbetalt arbeidsinntekt i det siste avsluttede kalenderår før det søkes om dagpenger eller, dersom det gir et høyere grunnlag, gjennomsnittlig arbeidsinntekt i de siste tre avsluttede kalenderår.

Det er lagt til grunn at inntekt over 6 ganger grunnbeløpet ikke skal regnes med i dagpengegrunnlaget, dette jf. ordinær arbeidsledighetstrygd etter folketrygdloven. 6 G utgjør i dag 437 286 kr (1 G=72 881 kr per 1. mai 2009).

Det er videre lagt til grunn at det skal være et krav til minsteinntekt for å være berettiget dagpenger, også dette tilsvarende som for ordinær arbeidsledighetstrygd etter folketrygdloven. Dette innebærer et krav om inntekt som minst svarer til 1,5 ganger grunnbeløpet på søknadstidspunktet i det siste avsluttede kalenderåret, eller at man i løpet av de siste tre avsluttede kalenderårene før det søkes om stønad har hatt utbetalt en arbeidsinntekt som minst svarer til 3 ganger grunnbeløpet på søknadstidspunktet. 1,5 G og 3 G utgjør per i dag hhv 109 321,5 og 218 643 kr.  

Norges Fiskarlag og Norsk Sjømannsforbund foreslo videre å justere antall uker og ledighetsdager per uke i tråd med folketrygdloven, herunder å øke antall uker med stønad årlig fra 40 til 52 uker(med 104 uker full stønadsperiode), samt å redusere antall ledighetsdager i uken fra seks til fem. Videre ble det foreslått at ekstraordinær kjøpestopp skal gi rett til dagpenger. Disse to forslagene blir imidlertid ikke drøftet i dette høringsbrevet.  

Fiskeri- og kystdepartementets vurdering

Fiskeri- og kystdepartementet ser fordelene ved å innføre samme beregningsgrunnlag i a-trygden som gjelder etter folketrygdloven. Departementet er derfor i utgangspunktet positiv til forslaget om å endre ordningen i retning av folketrygdlovens ordinære regler om beregning av arbeidsledighetstrygd.  

Imidlertid må forslaget nærmere utredes og dokumenteres slik at alle konsekvenser av de foreslåtte endringene blir klarlagt. Departementet er iht. utredningsinstruksen pålagt å utrede de økonomiske og administrative samt andre vesentlige konsekvenser når det fremmes forslag til endring i regelverk departementet er ansvarlig for. Videre skal offentligheten opplyses og trekkes inn i beslutningsprosessen før beslutning fattes.  

For å kunne gjøre et anslag over de økonomiske konsekvensene av forslaget er det nødvendig å analysere inntektssammensetningen og ledighetsdager blant de som har mottatt stønad de siste årene. Hverken Fiskeri- og kystdepartementet eller Garantikassen for fiskere har per i dag informasjon om hva gjennomsnittsinntekten blant mottakere av a-trygd har vært de siste årene. Det kan derfor ikke gjøres en endelig konsekvensvurdering av forslagene før den nødvendige dokumentasjonen er innhentet.  

Noen av konsekvensene kan likevel angis.

Det er vanskelig å anslå om søkermassen vil endres som følge av endringsforslaget.  Søkermassen kan reduseres ved at enkelte fiskere ikke vil oppfylle det foreslåtte kravet til minsteinntekt. Samtidig kan søknadsmassen øke ved at enkelte finner en ny ordning så attraktiv at terskelen for å søke blir lavere, eller at flere vil finne det fordelaktig å gå lengre arbeidsledig. 

Med utgangspunkt i antall ledighetsdager det ble utbetalt a-trygd for i 2008 (22,3 mill. kr totalt utbetalt på 51 620 ledighetsdager) ville en overgang til en inntekstbasert a-trygd gi følgende utbetalinger ved ulike gjennomsnittlige inntekter i søkermassen: 

Snittinntekt (kr)

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

437 000

Dagbeløp (kr)

480

600

720

840

960

1049

Kostnad

24,7 mill. kr

30,9 mill. kr

37,2 mill. kr

43,3 mill. kr

49,6 mill. kr

54 mill. kr

 

Tallene ovenfor viser at a-trygden kan øke opp mot 54 mill. kr gitt at hele søkermassen fra 2008 i snitt tjener opp mot det maksimale dagpengegrunnlaget. Men som omtalt ovenfor vil trolig endringene føre til en endret søkermasse både hva angår antall søkere og gjennomsnittinntekter. Tabellen viser at det vil være viktig med nærmere modelleringer av hvor store utbetalingene vil bli.

Ved tidligere vurderinger av justering av a-trygdeordningen i retning av folketrygdloven viste undersøkelser at de fiskerne som har benyttet a-trygd ikke ville komme bedre ut ved å legge om til et inntektsbasert system. Det er ikke gjort tilsvarende vurderinger nå. Med de foreslåtte endringene vil de som tjener opp mot den øvre inntekstgrensen komme bedre ut enn med eksisterende ordning, mens de som har lave inntekter vil komme dårligere ut, eller ikke være berettiget stønad hvis de ikke fyller krav til minsteinntekt. Det vises i den forbindelse til at dagens dagpengebeløp på 360 kr ut fra en inntektsbasert ordning tilsvarer en årlig inntekt på 150 000 kr.  

Både en slik mulig endring i målgruppe og en eventuell omfordelingseffekt av stønaden må ytterlige klarlegges og drøftes før det kan konkluderes hva en inntekstbasert dagpengeordning vil gi av økonomiske konsekvenser.   

Konsekvenser for produktavgiften

Med utgangspunkt i årets prognoser for beregning av produktavgiften er det i tabellen nedenfor angitt fem scenarioer med ulike økninger i a-trygden, alt annet likt.

Førstehåndsverdi
(mill. kr)

12 200

12 200

12 200

12 200

12 200

A-trygd
(mill. kr)

25

35

45

55

65

Sykepenger
(mill. kr)

153

153

153

153

153

Andel medlemsavgift
(mill. kr)

150,4

150,4

150,4

150,4

150,4

Yrkesskadetrygd
(mill. kr)

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

Produktavgift
(prosent)

2,77

2,85

2,93

3,02

3,10


Som tabellen viser vil satsen for produktavgift øke med rundt 0,3 prosentpoeng ved en økning i a-trygden på 40 mill. kr. Kostnadene ved en eventuell endring av a-trygden må hele næringen bære, herunder både fartøyeier og mannskap. Samtidig er det kun mannskapet som har krav på de ytelsene produktavgiften dekker. I tillegg vil en prinsipiell endring i tråd med ovennevnte føre til at enkelte fiskere som i dag mottar stønad vil miste rett til stønad som følge av krav til minsteinntekt.

Andre prosesser som angår forskriften om a-trygd for fiskere   

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har sendt på høring utkast til forskrift om utfylling og gjennomføring av bestemmelsene om alderspensjon i folketrygdloven og utkast til forskrift til utfylling og gjennomføring av regulering av alderspensjon og av grunnbeløpet i folketrygden. I utkastet til førstnevnte forskrift er det et kapittel som angår pensjonsopptjenig for fiskere og fangstmenn som mottar arbeidsledighetstrygd i fiske.  

Vurderingene til AID i høringsnotatet baserer seg på gjeldende forskrift om a-trygd for fiskere. Siden dagpengesatsen under gjeldene forskrift fastsettes uavhengig av tidligere inntekt, anser AID det ikke som hensiktsmessig å endre grunnlaget for pensjonsopptjeningen til tidligere inntekt som for ordinære dagpengemottakere. Det foreslås derfor at utbetalt a-trygd i fiske fortsatt bør være utgangspunkt for pensjonsopptjeningen, men at grunnlaget for beregningen (utbetalte dagpenger) skaleres opp for å gi en forbedret pensjonsopptjening. 

En eventuell endring av den gjeldende forskriften om a-trygden for fiskere vil derfor ha betydning for utforming av den delen som angår pensjonsopptjeningen for fiskere og fangstmenn på dagpenger. Forslaget om å endre a-trygdeordningen for fiskere må derfor ses i sammenheng med høringen som pågår i AID. Høringsfristen for forskrifter om ny alderspensjon i folketrygden er 1. november 2009.  

Videre prosess 

Departementet vil be høringsinstansene om å uttale seg til forslaget fra Norges Fiskarlag og Norsk Sjømannsforbund. Når tilstrekkelig datagrunnlag er innhentet fra skattemyndighetene, vil Fiskeri- og kystdepartementet ytterligere drøfte og konsekvensvurdere forslagene til endring av a-trygden.

 

Et nytt forslag angående en eventuell forskriftsendring av a-trygden for fiskere med en tilhørende konsekvensvurdering sendes deretter på seks ukers høring. 

Med hilsen 

Johán H. Williams
ekspedisjonssjef

Gunnar Frogner Dahl
fung. avdelingsdirektør

 

 

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo 

Fiskeridirektoratet
Postboks 185 Sentrum
5804 BERGEN

Garantikassen for fiskere
Postboks 1244
7462 TRONDHEIM

Norges Fiskarlag
Pirsenteret
7462 TRONDHEIM

Sør-Norges trålerlag
Sørhauggt. 128
5527 HAUGESUND

Norges Kystfiskarlag
Postboks 97
8380 RAMBERG

Landsorganisasjonen
Youngsgt. 11
0181 OSLO

Norsk Sjømannsforbund
Postboks 2000 Vika
0125 OSLO

Det norske maskinistforbund
Postboks 2000 Vika
0125 Oslo


Norsk sjøoffisersforbund
Postboks 2000 Vika
0125 Oslo

Sametinget
Àvjovàrgeaidnu 50
9730 KARASJOK

Finnmark fylkeskommune
Postboks 1294
9815 VADSØ

Troms fylkeskommune
Postboks 6600
9296 TROMSØ

Nordland fylkeskommune
Fylkeshuset
8048 BODØ

Nord-Trøndelag fylkeskommune
Seilmakergt. 2
7735 STEINKJER

Sør-Trøndelag fylkeskommune
Munkegaten 10
7004 TRONDHEIM

Møre og Romsdal fylkeskommune
Fylkeshuset
6404 MOLDE

Sogn og Fjordane fylkeskommune
Fylkeshuset
6863 LEIKANGER

Hordaland fylkeskommune
Postboks 7900
5020 BERGEN

 

 

Vest-Agder fylkeskommune
Postboks 770
4666 KRISTIANSAND S

Aust-Agder fylkeskommune
Serviceboks 606
4809 ARENDAL

Telemark fylkeskommune
3706 SKIEN

Vestfold fylkeskommune
Sven Foynsgate 9
3126 TØNSBERG

Akershus fylkeskommune
Schweigaardsgt. 4
0185 OSLO

Østfold fylkeskommune
Postboks 220
1702 SARPSBORG

Til toppen