Høring - Forslag til endringer i lov- og forskriftsbestemmelser om kostnadsdekning til arbeid med tilsyn og kontroll mv

Olje- og energidepartementet foreslår endringer i enkelte bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen for å bringe regelverk og terminologi i tråd med rundskriv R-112/15 Bestemmelser om statlig gebyr- og avgiftsfinansiering.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.08.2022

Vår ref.: 22/1019

Endringene vil gi en mer enhetlig og presis utforming av bestemmelsene om kostnadsdekning til arbeid med tilsyn, kontroll og kraftforsyningsberedskap på energi- og vassdragsområdet.

Departementet foreslår endringer i vannressursloven § 58, vassdragsreguleringsloven § 31 og energiloven §§ 9-6 og 10-1 for å gi en tydelig hjemmel til å innkreve sektoravgift til dekning av kostnader til tilsyns- og kontrollarbeid, og arbeidet med kraftforsyningsberedskap. Departementet forslår også at begrepet «gebyr» erstattes med «sektoravgift» i damsikkerhetsforskriften § 8-3, IK-vassdrag § 12 og kraftberedskapsforskriften § 8-7.

Det foreslås presisert at gebyr eller sektoravgift etter energiloven og vassdragsreguleringsloven skal være tvangsgrunnlag for utlegg, og at det skal betales forsinkelsesrente ved for sen betaling. Det er i samsvar med gjeldende bestemmelse om kostnadsdekning i vannressursloven § 58. Departementet foreslår en presisering i energiloven § 9-6 første ledd annet punktum om hvem kostnader for beredskapsmyndighetens arbeid med kraftforsyningsberedskap skal utlignes på.

Departementet ber om innspill innen 19. august 2022.  

Det bes om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.

Med hilsen

Olav Boge (e.f.)

avdelingsdirektør                                                     Ida Sperre

                                                                                    seniorrådgiver

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige statsforvaltere

Sametinget

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DistriktsEnergi

Energi Norge

KS - Kommunesektorens organisasjon

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner

Miljødirektoratet

Norsk Bioenergiforening - NoBio

Norsk Fjernvarme

Norsk solenergiforening

Norwea

Næringslivets Hovedorganisasjon

Samfunnsbedriftene

Småkraftforeninga