Høringer

Høring – forslag til regelverk for metanutslipp i energisektoren

Et forslag til forordning om metanutslipp i energisektoren av ble lagt frem av Europakommisjonen 15. desember 2021. Dette forslaget til ny forordning for metanutslipp i energisektoren er et av forslagene under den såkalte "Fit for 55" pakken under EUs Grønne giv. ("European Green Deal").

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.02.2022

Vår ref.: 21/2438

Lovforslaget inneholder krav om overvåkning, rapportering og verifisering av data om metanutslipp i olje-, gass- og kullsektorene. Kommisjonen foreslår også regler for lekkasjedeteksjon og -reparasjon, samt forbud mot ventilering og fakling (med noen få unntak). Kommisjonen foreslår videre at EUs importører av fossilt brensel må informere om hvordan leverandørene overvåker, rapporterer og verifiserer utslipp, og hvordan disse utslippene reduseres.

Forslaget inneholder ingen konkrete bindende mål for utslippsreduksjon. EU-kommisjonen anslår imidlertid at EU vil redusere metanutslipp fra energisektoren med 58% innen 2030, sammenlignet med nivåene i 2020.

Man kan lese mer omtale av forslagene på Europakommisjonens hjemmesider.

En revisjon av markedsregelverket på gass, samt en revisjon av bygningsenergidirektivet ble også lagt fram 15. desember. Disse har blitt sendt ut som egne høringssaker.

Nedenfor er lenke til regelverksforslaget på EU-kommisjonens hjemmesider:

EUR-Lex - 52021PC0805 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Forslaget vil nå bli drøftet i Rådet og Europaparlamentet. Det vil skje justeringer i forslaget frem mot endelig EU-vedtak.

Olje- og energidepartementet  ber om synspunkter på forslaget av 15. desember 2021 som grunnlag for å utvikle en posisjon i den videre EØS-prosessen. Forslaget til ny forordning foreligger ikke på norsk, og sendes derfor ut i engelsk versjon.

Eventuelle spørsmål kan rettes til OEDs  EU/EØS-seksjon, ved

Seniorrådgiver Kristin Thorvaldsen kristin.thorvaldsen@oed.dep.no, eller

Avdelingsdirektør Johan Vetlesen johan.vetlesen@oed.dep.no

Høringsfrist settes til 21. februar 2022.

Høringsfristen på høringene knyttet til klar for 55-pakken skal forlenges med en uke, som en følge av at Kommisjonen også har utvidet sin høringsfrist.

Ny høringsfrist er 28. februar.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Der kan høringsinstansene registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg, og høringsuttalelser sendes da til postmottak@oed.dep.no.

Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg

Med hilsen

Johan Vetlesen (e.f)

avdelingsdirektør                                                       Kristin Thorvaldsen

                                                                                      seniorrådgiver                       

 

Samtlige departementer
Samtlige fylkeskommuner
Akademikerne
Aker Carbon Capture
Aker Offshore Wind AS
Avfall Norge
Boligprodusentenes Forening
Buskerud fylkeskommune
Byggenæringens Landsforening
CICERO Senter for Klimaforskning
Den norske Advokatforening
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
DistriktsEnergi
DNVGL
Drivkraft Norge AS
EL & IT Forbundet
Elektroforeningen
Energi Norge
Enova SF
Finanstilsynet
Fiskeridirektoratet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarsbygg
Forum for utvikling og miljø
Fortum Oslo Varme
Framtiden i våre hender
Fridtjof Nansens Institutt
Statsforvalteren i Nordland
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Statsforvalteren i Trøndelag
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Statsforvalteren i Vestland
Gassnova
GE Power Norway
Greenpeace Norge
Havforskningsinstituttet
HeidelbergCement Norway AS
Hovedorganisasjonen Virke
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
Industri Energi
Justervesenet
Kartverket
Konkurransetilsynet
Kraftfylka
Kystverket
KS - Kommunesektorens organisasjon
KS Bedrift
Kulde og energi VKE - Foreningen for ventilasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Landbruksdirektoratet
Luftfartstilsynet
Miljødirektoratet
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet
Nel
NELFO
NIVA
Norges forskningsråd
Norges geologiske undersøkelse
Norges Handelshøyskole
Norges miljøvernforbund
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Bergindustri
Norsk Bioenergiforening - NoBio
Norsk Boligbyggelag
Norsk elbilforening
Norsk eiendom
Norsk Fjernvarme
Norsk Industri
Norsk Institutt for bioøkonomi
Norsk Institutt for luftforskning
Norsk Institutt for naturforskning
Norrsk klimastiftelse
Norsk olje og gass
Norsk polarinstitutt
Norsk solenergiforening
Norsk Varmepumpeforening
Norskehavsrådet
Norske arkitekters landsforbund
Norske Shell
Norwea
Norwegian Energy Partners
Næringslivets Hovedorganisasjon
Rederiforbundet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Rådgivende Ingeniørers Forening
Samarbeidsrådet for naturvernsaker
Sametinget / Sámediggi
SINTEF
Sjøfartsdirektoratet
Standard Norge
Statens Vegvesen
Statistisk Sentralbyrå
Statnett SF
Statsbygg
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Total E&P Norge AS
Transportøkonomisk Institutt
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo, Senter for Europarett
Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
WWF-Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Zero Emission Resource Organisation