Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Fornyings- og administrasjonsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover.

Fristen for å avgi eventuell høringsuttalelse settes til 19.3.2009.
 

Kort oversikt over forslagene

Det foreslås endringer i følgende lover:

 • lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse
 • lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser
 • lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.
 • lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere
 • ov 14. desember 1951 nr. 11 om pensjonsordning for statsråder
 • lov 15. januar 1999 nr. 1 om pensjonsordning for ledsagere i utenrikstjenesten
 • lov 3. mai 1957 om pensjonering av fastlønt befal som etter søknad gis avskjed med redusert lønn og tjenesteplikt

Lov 21. juni 1895 nr. 2 om den norske Enkekasse foreslås opphevet.

I lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse foreslås følgende endringer:

 • Stadfestelse av hvilke oppgaver styret i Statens Pensjonskasse har.
 • Periode der embets- og tjenestemenn og politikere ilegges karantene før vedkommende starter i nytt arbeidsforhold regnes som pensjonsgivende tjenestetid.
 • Presisering av karensbestemmelse knyttet til uførepensjon og enke- og enkemannspensjon. Endringen stadfester gjeldende rett om at også symptomer på en sykdom regnes med i ordene ”antas å ha kjent til”.
 • Kombinasjon av uførepensjon og etterlønn. I dag er det ingen avkortning av uførepensjon i forhold til periode hvor det er utbetalt sluttvederlag og lignende.
 • Oppfyllelse av krav til likestilling mellom kvinner og menn etter EØS-avtalens artikkel 69 i forhold til regler om enke- og enkemannspensjon.

I lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. foreslås følgende endringer:

 • Presisering av karensbestemmelse for uførepensjon og enke- og enkemannspensjon om hva som kjennetegnes av ordene ”antas å ha kjent til”. Gjeldende rett stadfestes ved at også symptomer på en sykdom omfattes. 
 • Kombinasjon av uførepensjon og etterlønn. Det foreslås at uførepensjon avkortes der det i en periode er utbetalt sluttvederlag og lignende.
 • Oppfyllelse av krav til likestilling mellom kvinner og menn etter EØS-avtalens artikkel 69 i forhold til regler om enke- og enkemannspensjon.

Lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser endres slik at kravene til likestilling etter EØS-avtalens artikkel 69 oppfylles i forhold til reglene om enke- og enkemannspensjon.

Lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere endres slik at kravene til likestilling etter EØS-avtalens artikkel 69 oppfylles i forhold til reglene om enke- og enkemannspensjon.

I lov 14. desember 1951 nr. 11 om pensjonsordning for statsråder foreslås følgende endringer:

 • Periode der en statsråd ilegges karantene før vedkommende starter i nytt arbeidsforhold regnes som pensjonsgivende tjenestetid.
 • Tilpasning i lovteksten til de endringer som ble gjort ved innføring av nettoberegnet etterlattepensjon i lov 26. mai 2000 nr. 37 om endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover.

I lov 15. januar 1999 nr. 1 om pensjonsordning for ledsagere i utenrikstjenesten foreslås følgende endringer:

 • Departementet foreslår å øke maksimalt pensjonsnivå fra 0,75 G (G er folketrygdens grunnbeløp) til 1,5 G og
 • redusere kravet til full opptjeningstid fra 30 til 20 år.

I lov 3. mai 1957 om pensjonering av fastlønt befal som etter søknad gis avskjed med redusert lønn og tjenesteplikt, foreslås det at henvisningene til lovene om Den norske Enkekasse og Pensjonskassen for Statens Tjenestemenn blir tatt ut. Henvisningene har i dag ikke noe reelt innhold.

For alle detaljer i høringsforslaget se:

Høringsbrevet som RTF-fil

Høringsbrevet som PDF-fil

Høringsbrevet som ODT-fil, OpenDocument tekstfil

 

Til toppen