Høringsbrev

Høring - forskriftsbestemmelser til skattebetalingsloven § 16-50 om privatpersoners ansvar ved kontantkjøp, og til skatteloven § 6-51 og merverdiavgiftsloven § 8-8 om avskjæring av næringsdrivendes rett til fradrag dersom oppgjøret ikke betales via bank

 

Vedlagt følger Finansdepartementet høringsnotat om forslag til endringer i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14, forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) og forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften).

Ved lovendring 11. desember 2009 nr. 124 ble skattebetalingsloven tilføyd en ny § 16-50 som bestemmer at kjøper av tjenester kan holdes medansvarlig for skatt og merverdiavgift som den som leverer tjenesten har unndratt, forutsatt at vederlaget overstiger 10 000 kroner og kjøperen ikke har betalt via bank. Departementet legger med dette frem forslag til endringer i skattebetalingsforskriften om nærmere bestemmelser om avgrensning, utfylling og gjennomføring av bestemmelsen.

Ved lovendringer 11. desember 2009 nr. 123 og 129 ble skatteloven og merverdiavgiftsloven tilføyd nye bestemmelser i henholdsvis § 6-51 og § 8-8 om betaling via bank som vilkår for fradragsrett etter skatteloven og merverdiavgiftsloven. Departementet legger med dette frem forslag til endring i skatteforskriften og merverdiavgiftsforskriften om nærmere bestemmelser om vilkåret ”betaling via bank”.

Listen over høringsinstanser er vedlagt. Departementet ber om at den enkelte høringsinstans forelegger høringsnotatet for berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Fristen for merknader til høringsnotatet er 1. november 2010. Høringsuttalelser kan fortrinnsvis sendes elektronisk til postmottak@finans.dep.no.


Med hilsen


Helle Harbou-Hals e.f.
avdelingsdirektør

                                                           Hilde Slupphaug 
                                                           seniorskattejurist 


Vedlegg

Til toppen