Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om vedtekt til forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget i 2011 - høring

Innledning

Kommunal- og regionaldepartementet har med hjemmel i valgloven § 15-1 utformet  utkast til forskrift om forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved  kommunestyrevalget i 2011.

Forskriften skal gjelde for de 20 forsøkskommunene som deltar i forsøket, jf. § 1 i forskriften.  I tillegg deltar Longyearbyen lokalstyre i forsøket. Med hjemmel i svalbardloven § 34 er det gitt en forskrift om lokalstyrevalg i Longyearbyen. I § 13-1 er det en tilsvarende hjemmel som i valgloven om gjennomføring av valg på andre måter. Justisdepartementet vil lage en egen forskrift for Longyearbyen lokalstyre, tilsvarende den som gjelder de øvrige forsøkskommunene.

Forsøket med nedsatt stemmerettsalder til 16 år innebærer at gjennomføringen av lokalvalgene i 2011 i forsøkskommunene på enkelte områder må gjennomføres på en noe annen måte enn det som er beskrevet i valgloven og valgforskriften. Det er derfor nødvendig å fastsette bestemmelser som skal gjelde i stedet for gjeldende lovgivning, eller som gjør tilføyelser eller presiseringer til denne.

Det er viktig å merke seg at selv om forsøket bare gjelder 20 kommuner, kan alle personer med stemmerett etter denne forskrift forhåndsstemme i alle landets kommuner. Det er derfor nødvendig at alle valgmedarbeidere har god kjennskap til  forskriften, slik at de vet hvordan de skal motta stemmegivninger fra disse velgerne, jf. forskriften § 7 som omhandler merking av fødelsår på omslagskonvoluttene og sortering i egne bunker.

Nærmere om utformingen av forskriften

Utgangspunktet for regelverket, som skal gjelde under forsøket med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget i 2011, er at valglovens og valgforskriftens bestemmelser gjelder med mindre det motsatte er bestemt i forsøksforskriften.

Departementet har hjemmel i valgloven til å fastsette vedtekter for andre måter å gjennomføre valg på, enn det som fremkommer av loven og valgforskriften.

Det er likevel ikke tillatt å gjøre unntak fra valglovens grunnleggende prinsipper for valg, for eksempel kravet i formålsbestemmelsen om at forholdenede skal legges til rette slik at valgene skal være frie, direkte og hemmelige.

Nærmere om bestemmelsene i forskriften

Forskriften kap. 1 inneholder alminnelige bestemmelser som knytter seg til forskriftens virkeområde, formålet med prosjektet og forholdet til valgloven og valgforskriften.

Det er viktig å merke seg at forskriften bare gjelder ved kommunestyrevalget, og ikke ved fylkestingsvalget.

Forskriften kap 2 inneholder bestemmelser om organiseringen av forsøket med nedsatt stemmerettsalder.

Det er bestemmelser om hvilke personer som har stemmerett ved forsøket og at disse ikke er valgbare til kommunestyret. Videre er det bestemmelser om valgstyrets ansvar for å føre inn de personer, som omfattes av forsøket, i manntallet på en slik måte at det blir tydelig markert hvem de er. Det er også valgstyrets ansvar å påføre informasjon på valgkortene om hvilke personer som deltar i forsøket med nedsatt stemmerettsalder til 16 år. Når det gjelder de fire kommunene som også er med i forsøket med e-valg i 2011, er det departementets ansvar å sende ut valgkort, jf. § 6 i forskriften.

Kapittelet har også bestemmelser om fremgangsmåten ved forhåndsstemmegivningen. På alle omslagskonvoluttene som brukes av personer som omfattes av ordningen med  nedsatt stemmerettsalder, skal velgernes fødselsår påføres med penn i valglokalet. Årsaken er at disse omslagskonvoluttene ved sorteringen skal legges i egne bunker. Dette må gjøres fordi forsøket bare omfatter kommunestyrevalget.

Når bunken med omslagskonvoluttene åpnes, separeres valgkortene fra stemmeseddelkonvoluttene som legges i en separat bunke. Ved åpning av stemmeseddelkonvoluttene er det bare de stemplede stemmesedlene til kommunestyrevalget som skal telles og legges i en egen bunke. Dersom det er lagt en eller flere blå stemmesedler til fylkestingsvalget oppi stemmeseddelkonvoluttene, må disse fjernes, for deretter og forkastes. Hvis det bare er en blå stemmeseddel oppi stemmesedelkonvolutten, må stemmegivningen forkastes, jf. §§ 7 og 8 i forskriften.

Bunken med stemmesedlene til kommunestyrevalget, fra personer som omfattes av forsøket med nedsatt stemmerettsalder, legges så sammen med de øvrige stemmesedlene. Det skal ikke føres særskilt oversikt over godkjente stemmesedler fra velgere som omfattes av forsøket.

Endelig er det bestemmelser om protokollering av antall godkjente og forkastede stemmegivninger i møteboken og om oppbevaring av valgkortene i kommunene.

Forskriften kap 3 har en særbestemmelse om beredskap på valgdagen for de fire kommunene Hammerfest, Mandal, Re og Ålesund, som også deltar i forsøket med e-valg i 2011. Ved strømbrudd eller kommunikasjonsbrudd til det elektroniske manntallet  på valgdagen i disse kommunene, vises det til hvilke beredskapsrutiner som skal tre i kraft  med henvisning til §§ x x i forskrift om forsøk med elektronisk stemmegivning under forhåndssstemmegivningen, elektronisk avkryssing i manntallet på valgtinget og bruk av ny stemmeseddel ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011.

Vi gjør oppmerksom på at denne forskriften ennå ikke er sendt på høring. Høringsutkast vil bli lagt ut på valg.no når dette er offentliggjort.

Høringsfrist

Fristen for å sende inn merknader til departementet er åtte uker, slik at fristen blir
8. februar 2011.

Eventuelle spørsmål om forsøket og utkastet til forskrift kan rettes til seniorrådgiverne Dag Vestrheim eller Nina Britt Berge på henholdsvis telefon 22247223 og 22247255 eller e-post: dag.vestrheim@krd.dep.no eller nina.britt.berge@krd.dep.no.

Med hilsen 

Hans Petter F. Gravdahl e.f.
avdelingsdirektør Nina Britt Berge
seniorrådgiver

Vedlegg

Til toppen