Høringsbrev

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring et forslag om lovregulering av rituell omskjæring av gutter.

Omskjæring av gutter har blitt praktisert i flere tusen år, og er i dag et vanlig inngrep stort sett over hele verden, også i kristne samfunn i Europa og USA. Det forekommer innenfor flere befolkningsgrupper og gjøres av både religiøse, kulturelle og hygieniske årsaker. Spørsmålet om regulering av rituell omskjæring har blitt aktualisert gjennom flere henvendelser til departementet som følge av at store deler av den offentlige helsetjenesten ikke lenger tilbyr inngrepet. Dette medfører økt risiko for at omskjæring blir utført av personer uten kompetanse til å utføre inngrepet på en forsvarlig måte.

Formålet med lovforslaget er å sikre at rituell omskjæring utføres av kompetent person på en forsvarlig måte og at det finnes et tilgjengelig tilbud for de som ønsker inngrepet gjennomført. I høringsnotatet skisseres to ulike lovmodeller som det bes om høringsinstansenes synspunkter på.

Modell A består av to hovedelementer. For det første en lovfesting av at de regionale helseforetakene skal organisere spesialisthelsetjenesten på en slik måte at de som ønsker det kan få utført rituell omskjæring på en forsvarlig måte, og da i hovedsak i forbindelse med fødsel. For det andre innebærer lovforslaget at andre enn leger også skal kunne utføre rituelle omskjæringer på nærmere bestemte vilkår.

Modell B innebærer en lovfesting av at de regionale helseforetakene skal organisere spesialisthelsetjenesten på en slik måte at de som ønsker det kan få utført rituell omskjæring på en forsvarlig måte, og da i hovedsak i forbindelse med fødsel. Etter denne modellen åpnes det ikke for at andre enn leger skal kunne utføre rituelle omskjæringer.

Rituell omskjæring av gutter reiser en rekke vanskelige problemstillinger av både helsefaglig, økonomisk, juridisk og etisk art. Dette må på den annen side holdes opp mot det offentliges ansvar for å hindre at gutter blir utsatt for smerte eller risiko ved uforsvarlig omskjæring. Debatt omkring dette er viktig og i høringen forventer departementet nyttige innspill til det videre arbeidet med denne saken.

Høringsfristen er satt til mandag 3. oktober 2011.

Vi ber fortrinnsvis om at høringsuttalelsene sendes elektronisk til:

postmottak@hod.dep.no

Høringsuttalelser kan også sendes i papirversjon til:
Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Med vennlig hilsen


Elisabeth Salvesen e.f.
avdelingsdirektør
                                                            Kjetil Jonsbu
                                                            fagdirektør