Høringsbrev

Høring - Forslag til endringer i byggesaksforskriften

I. Pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygg, II. Krav til uavhengighet for kontrollforetak

1.   Innledning
Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette forslag til endringer og justeringer i forskrift til plan- og bygningsloven (byggesaksforskriften) på høring.

Høringsfristen er 2. mars 2012.

Del 1 av høringsforslaget inneholder nye regler om kommunenes adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger, jf. plan- og bygningsloven § 31-4. Del 2 inneholder forslag til justeringer og presiseringer i byggesaksforskriftens kapittel 14 om uavhengig kontroll, jf. plan- og bygningsloven kapittel 24. Del 2 må sees i sammenheng med forskriftsforslag som alt har vært på høring med frist 20. september 2011, og som bl.a. omhandlet godkjenningsområder og kvalifikasjonskrav for kontrollforetak.


2. Nærmere om forslaget om pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger
På bakgrunn av Stortingets behandling av ny byggesaksdel i plan- og bygningsloven (Innst. 0. nr. 50 2008-2009) har Kommunal- og regionaldepartementet i samarbeid med Miljøverndepartementet, Riksantikvaren og Statens bygningstekniske etat utarbeidet forslag til forskriftsbestemmelser om kommunenes adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger.

Nytt kapittel 20 i byggesaksforskriften gis i medhold av forskriftshjemmelen i plan- og bygningsloven (pbl) § 31-4, der departementet er gitt adgang til å gi forskrift om at kommunene kan gi pålegg om dokumentasjon og utbedring av eksisterende byggverk og installasjoner. Etter lovbestemmelsens andre ledd kan det gis forskrift om pålegg som tilsies av tungtveiende hensyn til universell utforming, helse, miljø, sikkerhet eller bevaringsverdi.

Forslaget til kapittel 20 i forskriften gjelder bare bevaringsverdi, og omfatter bare bygninger. Begrepet ”byggverk” brukes i plan- og bygningsloven som et samlebegrep for bygninger, konstruksjoner og anlegg. Pålegg om utbedring etter dette kapitlet skal imidlertid ikke gjelde konstruksjoner og anlegg, og det er derfor brukt begrepet ”bygning”. Det presiseres at dette bare gjelder kapittel 20, resten av forskriften følger plan- og bygningslovens ordinære begrepsbruk.

Kapittel 20 gjelder bygningers eksteriør. Dette kan også omfatte fundament, bærende konstruksjoner, og andre bygnings- og vedlikeholdsmessige forhold med betydning for bevaring av bygningen, jf. § 20-2 fjerde ledd.

Formålet med forskriftsbestemmelsene er angitt i § 20-1, og er å hindre at bygninger med høy bevaringsverdi går tapt. Virkeområdet angis i § 20-3, som definerer
hva som er bevaringsverdige bygninger, og henger sammen med avgrensningen i
§§ 20-1 og 20-5 om at det skal foreligge høy bevaringsverdi før pålegg kan gis. Forskriften angir i tillegg krav til prosess og dokumentasjon i § 20-2, som gjelder egne pålegg om dokumentasjon, plikt til å tilby forhåndskonferanse, og mulighet for kommunalt tilsyn. I § 20-4 er det foreslått bestemmelser om når det kan gis pålegg, og påleggets innhold. Kommunen kan også gi pålegg om umiddelbar sikring uten forhåndsvarsel dersom forfallet er kommet så langt at fremtidig utbedring hindres
(§ 20-6).

Prosessen etter de nye bestemmelsene kan starte på forskjellige måter, men gangen i en prosess vil i hovedsak være:
• Kommunen kan kreve dokumentasjon (med rimelig frist) og føre tilsyn der det kan være aktuelt med pålegg.
• Kommunen skal tilby forhåndskonferanse.
• Eier skal gis mulighet til å fremme alternative forslag om bruk og utbedring.
• Kommunen bør vurdere den reguleringsmessige situasjonen med sikte på eventuell regulering til bevaring.
• Før pålegg gis, skal eier eller den ansvarlige gis varsel med 4 uker til å uttale seg.
• Når pålegg gis, skal det gis rimelig frist til oppfyllelse. Fristen skal kunne forlenges.
• Kommunen kan gi pålegg om umiddelbar sikring hvis det er fare for brann, hærverk eller lignende. Slikt pålegg kan gis uten forhåndsvarsel.

I forslaget gis det også anvisning om de vurderinger kommunen må gjøre når pålegg om utbedring kan være aktuelt:
• Den må først fastslå at det er en bevaringsverdig bygning.
• Den må deretter fastslå at bevaringsverdien er høy.
• Det må foreligge klart forfall.
• Det må eventuelt vurderes behov for pålegg om umiddelbar sikring.
• Eventuell alternativ bruk og regulering må vurderes i dialog med eieren.
• Det må utvises forsiktighet med hensyn til hvor langt utbedringen skal gå.
• Den må vurdere eierens situasjon, både økonomisk og på annen måte, tomteverdi, mulighet for økonomiske tilskudd osv.


3. Nærmere om forslaget til endringer i forskriftens kapittel 14 om kontroll
De foreliggende forslagene kommer i tillegg til forslag vedr. kvalifikasjoner og kontrollområder som har vært på høring med frist 20.09.11. De forslagene gjaldt følgende bestemmelser:
• §§ 9-1 andre ledd, 10-2 tredje ledd og 11-1, om bruk av begrepet ”kvalifikasjoner” i stedet for ”kompetanse”
• §§ 11-1 tredje ledd og 11-2 fjerde ledd om krav til kontrollforetaks kvalifikasjoner og praksis fra hhv. prosjektering og utførelse
• § 15-5 nytt første ledd om godkjenningsområder for kontroll
• § 14-2 første ledd om kontroll av våtrom.

Endringsforslagene som nå sendes på høring gjelder:

§ 14-1 Krav til uavhengighet for kontrollerende foretak
Det presiseres at uavhengigheten for kontrollforetakene må vurderes i forhold til det arbeidet som skal utføres i tiltaket, dvs. prosjektering og utførelse. I gjeldende forskrift omfatter uavhengigheten også forholdet til tiltakshaver, men dette kravet foreslås nå tatt vekk. Begrunnelsen er at det er tiltakshaver som engasjerer kontrollforetak, og normalt vil tiltakshaver ha sammenfallende interesser med kommunen i en uavhengig gjennomføring av kontrollen. Der tiltakshaver også har andre roller i tiltaket, dvs. som prosjekterende og/eller utførende, må tilknytningen beskrives særskilt overfor kommunen, som må vurdere om tilknytningen vil gå ut over kontrollfunksjonens uavhengighet, slik at søknad om ansvarsrett som kontrollerende ikke kan godkjennes.

§ 14-2 Obligatoriske krav om uavhengig kontroll
Det presiseres at § 14-2 første ledd må leses i sammenheng med § 14-6. Det har vært noe uklarhet omkring hva ansvarlige kontrollerende skal kontrollere. Det presiseres derfor både i §§ 14-2 første ledd og 14-6 at det skal kontrolleres at det foreligger tilstrekkelig produksjonsunderlag. Det er ikke nødvendig med ytterligere kontroll av prosjekteringen eller produksjonsunderlaget. Hovedfokus på kontrollen etter disse bestemmelsene skal ligge på utførelsen.

§ 14-2 siste ledd gjelder forholdet til Norsk Standard. Under arbeidet med ny NS 8450 Kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider er begrepet ”utvidet kontroll” bortfalt, og det er derfor ikke nødvendig å kreve slik kontroll for at forskriftens krav skal anses ivaretatt. Selv om arbeidet med standarden er noe utsatt, vil det være behov for en henvisning til standard i forskriften, for at fremtidige standarder skal kunne brukes som supplement eller alternativ til veiledningen til forskriften. 

Språklige og redigeringsmessige endringer
Det foreslås også noen språklige presiseringer i § 14-2 andre ledd bokstav d), der begrepet ”strategi” tas bort, i det kontrollkravet er knyttet til fasene, og i denne bestemmelsen betyr det konseptfasen. Det er også foretatt noen mindre språklige og redigeringsmessige endringer i § 14-7 Gjennomføring av uavhengig kontroll i tiltaksklasse 2 og 3.


4. Praktisk informasjon

Fullstendige høringsforslag med merknader og høringsliste er tilgjengelig på følgende nettsteder: http://www.regjeringen.no/krd og http://be.no

Departementet ber om uttalelser til forslagene innen 2. mars 2012. Vi ber i tillegg om
• at høringsuttalelsene sendes elektronisk som word-filer til departementet: postmottak@krd.dep.no , og
• at merknader gis direkte til enkeltbestemmelser i den kronologi og med de overskrifter som er valgt i høringsutkastene.    

Eventuelle henvendelser kan rettes til avdelingsdirektør Ole Molnes, tlf. 22 24 71 06,    e-post ole.molnes@krd.dep.no eller fagdirektør Egil Stabell Rasmussen, tlf 22 24 71 56, e-post egil-s.rasmussen@krd.dep.no .


Med hilsen


Inger Lindgren e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                           Ole Molnes
                                                                           avdelingsdirektør