Høringsbrev

Høringsnotat om utkast til endringer i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler

 

Kunnskapsdepartementet (KD) sender med dette forslag til endringer i forskrift 16. desember 2005 nr. 1574 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler (gradsforskriften) på høring. Kunnskapsdepartementet foreslår en presisering i forskriften som innebærer at yrkestitlene sivilingeniør (siv. ing.) og siviløkonom (siv. øk.) fortsatt skal være beskyttede titler, men at utdanningsinstitusjoner med rett til å tildele henholdsvis mastergrad i teknologiske og mastergrad i økonomiske og administrative fag med korrekt fagsammensetning, kan anvende disse yrkestitlene som tilleggstittel på utstedt vitnemål.

Høringsfristen er satt til 3 måneder. Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no innen 3. mai 2012.

Bakgrunn for forslaget

KD fastsatte 27. november 2009 ny § 71 i gradsforskriften, som gir beskyttelse mot uriktig bruk av beskyttede titler, som ble gitt etter tidligere gradssystem. Blant annet er titlene siviløkonom og sivilingeniør beskyttet etter § 71. Dette innebærer at institusjoner ikke kan tildele de beskyttede titlene, alene eller som en del av en annen tittel. Dette betyr også at enkeltpersoner ikke kan titulere seg med en slik tittel, uten at vedkommende har oppnådd denne tilsvarende graden gjennom utdanningssystemet.

Gradsforskriften er fastsatt i medhold av universitets- og høyskoleloven § 3-2, som blant annet i sjette ledd fastsetter bøter som sanksjonsmiddel for ”den som forsettlig eller uaktsomt tildeler eller bruker en tittel, alene eller som en del av en annen tittel, uten å ha rett til dette etter første eller fjerde ledd…”. Departementet kan foreta endringer i forskriften, jf. forskriften § 72.

Innføring av Kvalitetsreformen
I St.meld. nr. 27 (2000-2001) Gjør din plikt – Krev din rett, står det: ”Bachelor og master etterfølges vanligvis av ”of Science” eller ”of Arts” eller lignende. Med den nye gradsstrukturen er det behov for slike tilføyelser, tilsvarende bachelor i ingeniørfag og master i samfunnsfag. Disse vil ikke være en del av graden og følgelig ikke en del av den lovbeskyttede tittelen(…)” (side 39).

I Innst. S. nr. 188 (2001-2002) står det på: ”Nivåbetegnelsen ”bachelor” og ”master” fastsettes sentralt, mens institusjonene selv kan gjøre tilføyelser og presiseringer, også yrkestitler som i dag er omtalt i forskrift.” (side 2).

Departementets forslag

Departementet er kjent med at titlene sivilingeniør og siviløkonom fremdeles blir brukt av enkelte institusjoner som tilleggstittel på vitnemål som blir utstedt, og flere institusjoner skriver på sine internettsider at de tilbyr sivilingeniør- og siviløkonomutdanninger. Som en videreføring av dagens praksis, ønsker departementet å fremme forslag om at yrkestitlene sivilingeniør og siviløkonom fortsatt skal være beskyttede titler, men at utdanningsinstitusjoner med rett til å tildele henholdsvis mastergrad i teknologiske og mastergrad i økonomiske og administrative fag med korrekt fagsammensetning, kan anvende disse yrkestitlene som tilleggstittel på utstedt vitnemål. Vi foreslår at nevnte titler fjernes fra oppramsingen i § 71, men presiseres i et nytt annet ledd.

Departementet ønsker at det fremdeles skal være en beskyttelse mot at enkeltpersoner skal kunne titulere seg med en beskyttet tittel, uten at vedkommende har oppnådd denne graden gjennom utdanningssystemet.


Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef


Anne Grøholt
avdelingsdirektør
Til toppen