Høringsbrev

Miljøverndepartementet ønsker med dette å sende forslag til ny, helhetlig verdensarvpolitikk ut på høring. Dokumentet som ligger vedlagt, baserer seg på en rapport fra en arbeidsgruppe, nedsatt av Miljøverndepartementet med det formål å utarbeide et slikt forslag.

Vi ber om at merknader til høringsforslaget blir sendt til Miljøverndepartementet innen 01.07.12, enten på e-post til postmottak@md.dep.no eller til Miljøverndepartementet, postboks 8013, 0030 Oslo.

Bakgrunn

I desember 2010 satte Miljøverndepartementet ned en arbeidsgruppe for å utarbeide et forslag til en helhetlig politikk for forvaltningen av verdensarven i Norge for perioden fram til 2025. Denne helhetlige politikken skal ta opp både nasjonale og internasjonale elementer, sammenhengen mellom dem og hva som skal til for at Norge skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter verdensarvkonvensjonen. Et slikt arbeid har ikke tidligere vært gjort av statsparten Norge.

Formål

Formålet med dokumentet er å konkretisere utviklingstrender, ambisjonsnivå og prioriteringer, og med det bidra til at oppfølgingen av verdensarven i årene som kommer blir målrettet og godt koordinert.

Norge har som ambisjon om at de norske verdensarvområdene skal utvikles som fyrtårn for den beste praksisen innenfor kultur- og naturforvaltning. Feltet er bredt og spenner fra naturforvaltning til kulturminneforvaltning, fra internasjonalt til nasjonalt arbeid. Det involverer en rekke sektorer, institusjoner, organisasjoner og myndigheter på ulike forvaltningsnivå. Miljøverndepartementet mener derfor det er behov for å synliggjøre ansvaret, utfordringene, de prioriterte oppgavene og strategiene eller tiltakene som må til for at man skal nå målene.

Hovedkonklusjonene fra dokumentet, og eventuelle vurderinger fra høringsrunden, vil bli innarbeidet i stortingsmeldingen om kulturminner, som er i ferd med å utarbeides og som forventes ferdigbehandlet i løpet av 2013. Spesielt viktige tiltak vil bli fulgt opp i løpet av nærmeste framtid.


Med hilsen


Einar Holtane (e.f.)
Ekspedisjonssjef

 Ingunn Kvisterøy
 Seniorrådgiver

Vedlegg: 
Ny, helhetlig verdensarvpolitikk
Liste over høringsinstanser