Høringsbrev

Deres ref

Vår ref

Dato

 

201201828

22.6.2012

 

Høring – forslag om forbud mot erverv, besittelse og bruk av visse dopingmidler

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om forbud mot erverv, besittelse og bruk av visse dopingmidler ved å gjøre endringer i legemiddelloven. Vi ber høringsinstansene vurdere om notatet bør forelegges eventuelle underliggende organer. Institusjoner og andre som ikke er oppført på høringslisten, kan også gi høringssvar.

Eventuelle merknader til høringsnotatet kan sendes på e-post postmottak@hod.dep.no innen 22. oktober 2012. Merknader kan også sendes som brevpost.

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside på følgende adresse:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/paa_hoering.html?id=1905

Spørsmål om høringsnotat og lovforslag kan rettes til førstekonsulent Marie Kristine Wexels på e-post mkw@hod.dep.no eller telefon 22 24 86 77 eller seniorrådgiver Kristian Sunde på e-post krs@hod.dep.no eller telefon 404 54 890.

 

Med vennlig hilsen

 

 

Lilly Sofie Ottesen e.f.

avdelingsdirektør

                                                                                          Kristian Sunde

                                                                                          seniorrådgiver

Til toppen