Høringsbrev

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender med dette på høring et forslag om endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser.

Departementet foreslår følgende:

  • Å synliggjøre nemndmedlemmenes uavhengighet bedre, samt å nedfelle krav knyttet til habilitetsvurderinger.
  • Å innføre en grense på antall perioder medlemmene kan sitte i klagenemnda.
  • Å innføre en hjemmel som fastslår at departementet kan oppnevne setteleder når klagenemndas leder er inhabil.
  • Å endre behandlingen av spørsmål om samtykke til å fremlegge taushets­belagte drift- og forretningshemmeligheter, slik at spørsmålet om samtykke ikke skal forelegges departementet.
  • Å innføre en ny regel om klagefrist på seks måneder når oppdragsgiver har avlyst konkurransen eller totalforkastet tilbudene. 
  • Å innføre en hjemmel for klagenemnda til å avvise saker som tilsvarer sekretariatets avvisningshjemmel.
  • Nemnda skal kunne settes med fem medlemmer i saker av prinsipiell betydning.
  • Departementet legger frem to alternative løsninger for forenklet saksbehandling i opplagte saker, der vi ber om høringsinstansenes synspunkter på de skisserte løsningene.

Da klagenemnda ble opprettet, ble det lagt stor vekt på at tvisteløsningsorganet skulle kunne løse tvister raskt og smidig og dermed på et lavt konfliktnivå. Departementet har derfor i lang tid sett med bekymring på den økende saksbehandlingstiden i nemnda.

Det går utover nemndas rolle som et effektivt tvisteløsningsorgan. De over­ordnete målene med de foreslåtte forskriftsendringene har derfor vært å finne løsninger som kan øke klagenemndas effektivitet samtidig som kvaliteten på nemndas avgjørelser opprettholdes. Endringsforslagene er ment å ivareta disse målene.  

Departementet ber om høringsinstansenes syn på departementets forslag. Organisasjoner og andre som ikke står på høringslisten, kan også uttale seg. Departe­mentet ber høringsinstansene vurdere eventuelle underliggende instansers behov for å avgi uttalelse. Høringsnotatet følger vedlagt, og er også publisert på departementets hjemmesider.

Høringsfristen er 19. oktober 2012.

Høringsuttalelsene vil bli lagt ut på departementets hjemmesider.   

 

Med hilsen

 

Monica Auberg (e.f.)
avdelingsdirektør

Margrét Gunnarsdóttir
seniorrådgiver