Høringer

Høringsbrev

Høring av forskrift om CO2-kompensasjon for industrien. Vedlagt følger høringsnotat og utkast til forskrift for norsk ordning for CO2-kompensasjon for industrien.Formålet med den norske CO2-kompensasjonsordningen er å motvirke karbonlekkasje grunnet økning i elektrisitetspriser som følge av EUs klimakvotesystem.

Høring av forskrift om CO2-kompensasjon for industrien

Vedlagt følger høringsnotat og utkast til forskrift for norsk ordning for CO2-kompensasjon for industrien.

Formålet med den norske CO2-kompensasjonsordningen er å motvirke karbonlekkasje grunnet økning i elektrisitetspriser som følge av EUs klimakvotesystem.

Kompensasjonsordningen skal være regelstyrt og tett knyttet opp til metoden for beregning av tillatt støtte som angitt i ESAs retningslinjer. Ordningen skal gjelde for perioden 1. juli 2013 - 31. desember 2020. Produksjon dekket av langsiktige kraftkontrakter inngått før 2005 samt industriens egen kraftproduksjon (egenkraft), vil ikke være berettiget til CO2-kompensasjon. Ordningen omfatter bare produksjon som faller inn under bransjer som EU har definert som utsatt for karbonlekkasje. I høringsutkastet er det foreslått at ordningen omfatter produksjon med årlig elektrisitetsforbruk på minst 10 GWh.

CO2-kompensasjonsordningen skal forvaltes av Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif).

Departementet oppfordrer industrien og andre interessenter til å gi innspill til høringen. Slike høringsinnspill vil være viktige i arbeidet med å vurdere best mulig innretning av den norske ordningen.

Høringsuttalelser må være Miljøverndepartementet i hende innen 25. april 2013.

Med hilsen

Vidar Vik (e.f.), avdelingsdirektør

Benedikte Wiig Sørensen, rådgiver

Vedlegg: Utkast til forskrift for norsk ordning for CO2-kompensasjon for industrien.(pdf)