Høringsbrev

Høring - Rapport om land-for-land rapportering

Finansdepartementet nedsatte i desember 2012 en arbeidsgruppe til å utrede krav til «land-for-land rapportering» i norsk lovgivning som kan bidra til å synliggjøre uttak av naturressurser i utvinningsindustrien og pengestrømmene knyttet til slike uttak.

Arbeidsgruppen avga sin rapport 30. april 2013 til Finansdepartementet.

Arbeidsgruppen har i sitt forslag til norske regler om land-for-land rapportering, tatt utgangspunkt i forslaget til nye EU-regler på dette området. Arbeidsgruppen har anbefalt å pålegge «land-for-land rapportering» i norsk rett for «store selskap» etter EUs foreslåtte terskelverdier, samt for selskaper med noterte verdipapirer, som driver virksomhet innen utvinningsindustrien og skogsdrift innen ikke-beplantet skog. Arbeidsgruppen foreslår en noe mer omfattende rapportering enn det som følger av forslaget til EU-regler. I tillegg til å rapportere om betalinger til myndigheter, anbefaler arbeidsgruppen at rapporteringen utvides til også å omfatte krav til blant annet rapportering av investeringer, salgsinntekt, produksjon mv., fordelt på de enkelte land hvor de rapporteringspliktige driver sin virksomhet. I tillegg anbefaler arbeidsgruppen at det skal gis opplysninger om de rapporteringspliktiges datterselskaper, samt informasjon om hvor datterselskapene er hjemmehørende.

EU arbeider med et nytt konsolidert regnskapsdirektiv som også inneholder LLR-regler. Nytt konsolidert regnskapsdirektiv vil være EØS-relevant, og Finansdepartementet legger til grunn at kommende EØS-regler i tilfelle vil måtte gjennomføres i norsk rett. Arbeidsgruppen har lagt til grunn at innholdet i rapporteringsreglene vil være minimumsregler. Finansdepartementet legger opp til å fremme forslag om norske LLR-regler med sikte på ikrafttredelse 1. januar 2014, selv om dette vil innebære en tidligere ikrafttredelse enn i EU."

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til arbeidsgruppens rapport og innføring av LLR-regler i Norge, innen 2. august 2013. Det bes om at høringsuttalelsene sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Geir Åvitsland
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
avdelingsdirektør