Høringsbrev

Samferdselsdepartementet innleder med dette høring av utkast til forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS.

Høring - Utkast til forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS - gjennomføring av direktiv 2009/12/EF om lufthavnavgifter

Samferdselsdepartementet innleder med dette høring av utkast til forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS. Høringsnotat og forskriftsutkast er lagt ut på departementets nettside og kan lastes ned derfra.

Eventuelle merknader må være mottatt av departementet senest mandag 18. november 2012.

Vi gjør oppmerksom på at høringsforslaget ikke må forveksles med et parallelt høringsforslag om avgift på Avinors lufthavner i 2014 som departementet vil sende ut om kort tid. Det høringsforslaget det refereres til ovenfor innebærer en større omlegging av selve avgifts-systemet og rollefordelingen mellom Samferdselsdepartementet, Avinor AS og Luftfartstilsynet. Det har som ett av sine hovedformål å gjennomføre direktiv 2009/12/EF om lufthavnavgifter, men innebærer også flere andre grep. Dersom utkastet blir vedtatt vil det erstatte de årlige departementsfastsatte takstregulativene, som i så fall vil bli fastsatt for siste gang for 2014. Se om ikrafttredelsestidspunkt i høringsnotatets punkt 8.

Med hilsen 


Øyvind Ek                                        Morten Foss
avdelingsdirektør                              fagdirektør

Brevet som pdf