Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høringsinstanser i henhold til vedlagt liste

 Brevet i PDF

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

13/3074 KJJ

09.10.2013

 

Høring – forslag til forskrift om å autorisere manuellterapeuter (fysioterapeuter med videreutdanning innen manuellterapi) i henhold til helsepersonelloven

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å autorisere manuellterapeuter (fysioterapeuter med videreutdanning innen manuellterapi) i henhold til helsepersonelloven. At gruppen skal gis autorisasjon foreslås fastsatt i forskrift med hjemmel i helsepersonelloven § 48 fjerde ledd. Forslag til slik forskrift er inntatt i høringsnotatets kapittel 6.

Frist for å avgi høringsuttalelse er satt til 13. januar 2014.  

Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis elektronisk til:

[email protected]

Høringsuttalelser kan også sendes til:

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 Oslo

 

Høringsnotatet er publisert på departementets nettsider:

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/paa_hoering.html?id=1905

 

I høringsnotatets kapittel 2 er det redegjort for bakgrunnen for forslaget. Kapittel 3 inneholder en redegjørelse for gjeldende rett, herunder helsepersonellovens autorisasjonsordning. Departementets vurdering og forslag er inntatt i kapittel 4. Det er redegjort for administrative og økonomiske konsekvenser av forslaget i kapittel 5 og i kapittel 6 er som nevnt forskriftsforslaget inntatt.

Med vennlig hilsen

 Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonsjef

 Elisabeth Salvesen

 avdelingsdirektør

Til toppen