Høringsbrev

Høring vedr. ikrafttredelse av regler om fripoliser med investeringsvalg

Stortinget vedtok 10. desember 2012 regler som åpner for at fripoliseinnehaver skal kunne velge å forvalte sine fripoliser med investeringsvalg, jf. forslag i Prop. 11 L (2012-2013) og Innst. 113 L (2012-2013). Lovvedtaket ble sanksjonert i statsråd 14. desember 2012, men ble ikke satt i kraft. Bakgrunnen for dette var hovedsakelig at det var behov for å avklare spørsmål knyttet til fripoliser som på tidspunktet for overgang til investeringsvalg (konverteringstidspunktet) ikke er ferdig oppreservert til nytt dødelighetsgrunnlag.

Finanstilsynet vurderte våren 2013 oppreserveringsbehov ved innføring av nytt dødelighetsgrunnlag. Finansdepartementet ba 23. september 2013 om Finanstilsynets vurdering av hvordan underreservering bør håndteres dersom innehaveren velger at fripolisen skal forvaltes med investeringsvalg. Finanstilsynet ble også bedt om å vurdere behovet for å fastsette nærmere regler for å kunne oppnå en jevnere utbetalingsprofil fra fripoliser som forvaltes med investeringsvalg i utbetalingsperioden. Det ble bedt om at vurderingen også omfattet utbetaling fra foreslått nytt tjenestepensjons­produkt med egen investeringsportefølje i Banklovkommisjonens utkast til ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring (NOU 2012: 13, lovutkastet § 5-5 fjerde ledd fjerde punktum). Finanstilsynet ble også bedt om å vurdere om det var behov for nærmere regler om pensjonsinnretningens informasjons- og rådgivningsplikt.

Finanstilsynet har ved brev til Finansdepartementet 4. november 2013 gitt følgende vurdering av de problemstillinger departementet tok opp:

1. Finanstilsynet foreslår at fripoliser skal være fullt oppreservert til nytt dødelighetsgrunnlag (K2013) før de konverteres til investeringsvalg.

2. For å sikre at utbetalingsprofilen fra fripoliser med investeringsvalg i utbetalingsperioden ikke gir økende pensjonsutbetalinger jo eldre fripoliseinnehaveren blir, foreslår Finanstilsynet at det legges inn en teknisk rente som etter Finanstilsynets vurdering bør settes høyere enn null. Beregninger Finanstilsynet har gjort ut fra ulike antakelser om avkastning og ulike prosentsatser for teknisk rente, kan etter Finanstilsynets vurdering tilsi at den tekniske renten settes til 2,5 prosent. Finanstilsynet ønsker å avvente Finansdepartementets vurdering av en slik modell, og foreslår derfor ingen forskriftsregulering av dette nå.

3. Finanstilsynet foreslår en forskriftsbestemmelse som setter krav til at pensjonsinnretningen skal gi fripoliseinnehaveren skriftlige eksempler som viser hvor stor årlig avkastning en gitt investeringsportefølje for en gitt aldersgruppe minst må ha for å oppnå bestemte pensjonsytelser. Det foreslås også en bestemmelse om opplysningsplikt dersom pensjonsinnretningen vil dekke negativt risikoresultat i avkastningen eller i verdien av investeringsporteføljen tilordnet kontrakten.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til forslagene omtalt i pkt. 1 og 3 over. Forslagene er nærmere omtalt i Finanstilsynets brev 4. november 2013 som følger vedlagt.

Finanstilsynets vurderinger og forslag til pkt. 2 ligger ved høringsbrevet her til orientering. Når det gjelder forslaget i pkt. 2 over, vurderer departementet at det er behov for å utrede enkelte spørsmål nærmere, samt at det er behov for å utarbeide konkrete forskriftsutkast, før forslaget sendes på høring. Finanstilsynet viser i sitt brev 4. november 2013 til at problemet med stigende utbetalingsprofil ikke bare vil gjelde for utbetaling fra fripoliser med investeringsvalg i utbetalingsperioden og utbetaling fra egen investeringsportefølje etter forslag i ny lov om tjenestepensjon, men også ved utbetaling fra ordninger forvaltet i kollektivporteføljen med lav rentegaranti, eksempelvis 0 prosent, som vil være hovedregelen etter forslaget til ny lov om tjenestepensjon. Departementet vil be Finanstilsynet om å utrede denne og ev. andre problemstillinger noe nærmere, samt be om at Finanstilsynet utarbeider utkast til forskriftsbestemmelser.

Det bes om høringsinstansenes merknader til pkt. 1 og 3 over innen fredag 17. januar 2014. Det bes om at høringssvar sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør

Gjenpart: Finanstilsynet