Høringer

Høringsbrev

Høring - gjennomføring av diverse direktivbestemmelser i verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften

1. Prisstiller, nære forbindelser, systematisk internalisering og plikt til å offentliggjøre faste priser

EFTA Surveillance Authority (ESA) ga i åpningsbrev til Finansdepartementet 17. april 2013 utrykk for at Norge ikke i tilstrekkelig grad har gjennomført enkelte av sine EØS-forpliktelser etter direktiv 2004/39/EF (MiFID). ESA anførte herunder at gjennomføringen av MiFID artikkel 4(1)(8) (definisjon av «market maker») i verdipapirhandelloven var ufullstendig, at bestemmelsene om nære forbindelser i MiFID artikkel 4(1)(31) eksplisitt måtte inntas i regelverket, samt at artikkel 27 («obligation of investment firms to make public firm quotes») var utilstrekkelig gjennomført i verdipapirhandelloven.

Finansdepartementet besvarte ESA i brev 18. juni 2013 og ga uttrykk for at departementet ville foreta ønskede presiseringer/tilpasninger i lov- og forskriftstekst for å etterkomme ESAs syn, samtidig som det ble fremhevet at departementet ikke nødvendigvis delte ESAs lovforståelse.

Vedlagt følger utkast til reviderte bestemmelser i verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften utarbeidet av Finanstilsynet og oversendt Finansdepartementet ved brev 28. november 2013. Bakgrunnen for utkastet er å imøtekomme ESAs anførsler om manglende gjennomføring av ovennevnte artikler i MiFID, uten at det tilsiktes å gjøre materielle endringer ift. dagens praktisering av regelverket.

2. Unntak fra offentleglova

Vedlagt følger et høringsnotat av 27. januar 2011 utarbeidet av Finanstilsynet med utkast til et avgrenset unntak fra offentleglova i verdipapirhandelloven. Bakgrunnen for forslaget er at tiltak ved overtredelser av kapittel 3 og 4 i verdipapirhandelloven i visse tilfeller skal unntas offentlighet etter direktiv 2003/6 EF (markedsmisbruksdirektivet)artikkel 14 nr. 4.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 17. februar 2014. Merknader bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
avdelingsdirektør