Høringsbrev

Det vises til diskusjonen som pågår internt i EU om intervensjon i markedene og hvordan en skal få det indre energimarkedet til å fungere bedre. EU Kommisjonen la i november 2013 frem en meddelelse med en rekke arbeidsdokumenter innen sentrale temaer i relatert til  det indre energimarkedet. Olje- og energidepartementet fikk disse dokumentene presentert av Kommisjonen i et EFTA energi-møte 12. desember og forståelsen er at dette er materialet som kan resultere i vurderinger av nye policy- og regelverksinitiativ. Det er derfor viktig å forholde seg til dette i forhold til utforming av mulige norske eller EFTA - posisjoner.

Arbeidsdokumentene dreier som følgende , dvs. en meddelelse og fire arbeidsdokumenter:

1)      En meddelelse om å levere i forhold til det indre energimarkedet og gjøre mest ut av offentlig intervensjon - ”Delivering the internal electricity market and

making the most of public intervention”.( C(2013) 7243 final)

2)      Europeiske retningslinjer for utforming av støttesystemer for fornybar energy -”European Commission guidance for the design of renewables support schemes”.(SWD(2013) 439 final)

3)      Retningslinjer for adekvat genereringkapasitet I det indre elektrisitetsmarkedet - “Generation Adequacy in the internal electricity market - guidance on public interventions” (SWD(2013) 438 final)

4)      Retningslinjer for bruk av samarbeidsmekanismer under fornybardirektivet - ”Guidance on the use of renewable energy cooperation mechanism” (SWD(2013) 440 final)

5)      Dokument om fleksibilitet på etterspørselssiden gjennom etterspørselstiltak i elektrisitetsmarkedet – ”Incorporing demand side flexibility, in particular demand response, in electricity markets” (SWD(2013) 442 final).

Høringsdokumentene ligger under fanen Høringsdokumenter. I tillegg kan dokumentene lastes ned på DG ENERGYs hjemmesider:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/internal_market_en.htm

Dersom det er merknader til de ovennevnte dokumenter fra Kommisjonen,  anmodes om at disse meddeles Olje- og energidepartementet innen den 5. februar. Synspunkter kan også avleveres tidligere enn dette.

Med vennlig hilsen

 

Johan Vetlesen

Avdelingsdirektør

Olje og energidepartementet

48028476