Høring - om utprøving av periodiserte virksomhetsregnskap i staten

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.01.2009

Vår ref.: 08/5783 J pab/SBP

Høring - om utprøving av periodiserte virksomhetsregnskap i staten

Finansdepartementet etablerte i 2004 et prosjekt for utprøving av interne virksomhets¬regnskap basert på periodiseringsprinsippet i statlige forvaltningsorganer. Utprøvingsprosjektet er basert på departementets orientering til Stortinget i Gul bok 2004 om hvordan departementet ville følge opp forslagene i NOU 2003:6 ”Hva koster det?” (statsbudsjett¬utvalget).  Etter en erfarings¬oppsummering i 2006 ble det besluttet å videreføre utprøvingsprosjektet under ledelse av Senter for statlig økonomistyring (SSØ), med sikte på å foreta en evaluering i 2009, jfr. omtale i statsbudsjettet for 2007 (Gul bok).

Hensikten med prosjektet er å legge til rette for et bedre informasjonsgrunnlag for ressurs- og aktivitetsstyring i virksomhetene. Periodiserte regnskap gir supplerende informasjon til et informasjons- og beslutningsgrunnlag basert på kontantprinsippet.

Det er utviklet et sett med foreløpige statlige regnskapsstandarder til bruk i pilot¬virksomhetene. Alle standarder og veiledningsnotater ligger på Finans¬departementets hjemmeside; www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/Statlig_okonomistyring/.
Som ledd i den forestående evaluering i 2009 ønsker Finansdepartementet å innhente faglige vurderinger og synspunkter på de foretatte regnskapsmessige avgrensninger og veivalg. Vi sender derfor vedlagte notat på høring til departementene og ulike fagmiljøer og interessenter, jf. vedlagte liste over høringsinstanser.

Vi ber om at departementene videreformidler henvendelsen til underliggende virksomheter eller andre relevante instanser tilknyttet departementenes fagområder.

Frist for uttalelse er 9. januar 2009.

Finansdepartementet vil, basert på en helhetlig vurdering, komme tilbake til den videre oppfølgingen av utprøvingen i forbindelse med framlegget av stats- og nasjonal¬budsjettet høsten 2009.

Høringsnotatet er tilgjengelig på Finansdepartementets hjemmeside www.regjeringen.no/nb/dep/fin

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til departementets e-postadresse postmottak@fin.dep.no.

Eventuelle spørsmål i forbindelse med høringen kan rettes til seniorrådgiver Per Arvid Borøy (Finansdepartementet) på telefonnr. 22 24 43 14 /e-post: per.arvid.boroy@fin.dep.no, eller til prosjektleder Peter Olgyai (Senter for statlig økonomistyring) på telefonnr 93 24 26 95 /e-post: peter.olgyai@sfso.no.

 

Med hilsen


Morten Baltzersen e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                               Knut Klepsvik
                                                                               avdelingsdirektør


Vedlegg

 

Alle departementene

Akademikerne
Den norske Revisorforening
Finansnæringens hovedorganisasjon
Foreningen for god kommunal regnskapsskikk
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Bodø, Institutt for økonomi
Kommunenes sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges juristforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norsk RegnskapsStiftelse
Norske Finansanalytikeres Forening
Norges Pensjonskassers Forening
Siviløkonomene
Næringslivets Hovedorganisasjon
Riksrevisjonen
Samfunnsøkonomene
Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi og Juridisk fakultet
Universitetet i Oslo, Økonomisk institutt og Juridisk fakultet
Universitetet i Tromsø, Institutt for økonomi og Juridisk fakultet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Pilotvirksomhetene:
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
Jernbaneverket
Kystverket
Fiskeridirektoratet
Husbanken
Norsk folkehelseinstitutt
Norges geologiske undersøkelse (NGU)
Justervesenet
Forsvarsbygg

Til toppen