Høringsinstanser - NOU 2003: 24

Status:

Høringsfrist:

Departementene

Kommunene

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Nasjonalbibliotektet

Nasjonalbibliotektet

KRD, Bibliotektet

KRD, Bibliotektet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Direktoratet for naturforvaltning

Kystdirektoratet

Riksantikvaren

Vegdirektoratet

Husbanken

Fagrådet for den sentrale godkjenningsordningen

Statens bygningstekniske etat

Forbrukerrådet

Forsvarets bygningstjeneste (FBT)

Foreningen Næringseiendom

Godkjenningsnemnda for sentral godkjenning

Statens bygningstekniske etat

GRIP senter

Justervesenet

Jernbaneverket

Luftfartsverket

Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF)

Norges Statsbaner (NSB)

Noregs vassdrags- og energiverk (NVE)

Reindriftsforvaltningen

Regjeringsadvokaten

Statens bygningstekniske etat (BE)

Statens kartverk

Statkraft

Statsbygg

Statsskog

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Akademikernes Fellesorganisasjon

Arbeidernes Opplysningsforbund

Arbeidsmarkedsbedriftenes Landsforening

Arkitektenes Fagforbund

Bedriftsforbundet

Bergindustriens Landssammenslutning

Boligbyggelaget USBL

Brannvernsamarbeidet Mur og Betong

v/ (sekretariat) Bjørn Vik

Bygg- og tømmermestrenes forening

BAE-rådet

v/Maskinentrenørenes Forbund

Geomatikkbedriftenes landsforening

v/Karl Wahl-Larsen

Byggenæringens Landsforening (BNL)

Betongindustriens Landsforening (BLF)

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)

Norske Byggvareprodusenters Forening (NBF)

Norske Murmestres Landsforening (NML)

Norske Trevarefabrikkers Landsforbund (NTL)

Takentreprenørenes Forening (TEF)

Boligprodusentenes Forening

Trelastindustriens Landsforening (TL)

Norges Byggmesterforbund (NBF)

Norsk Anleggsgartnermesterlag (NAML)

Korrosjons-, Isolasjons- og Stillasbedriftenes Forening (KIS)

Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF)

Byggstrategi v/Dag Torgersen

Den norske Advokatforening

Polyteknisk Forening

Det kgl.selskap for Norges vel

Det norske skogselskap

Det norske hageselskap

Det norske Veritas

Energiforsyningens Fellesorganisasjon

EL & IT-Forbundet

Feiermesternes landsforening (FLF)

v/Frode Olsen

Fellesforbundet

FOKUS forum for kvinner og utviklingsspørsmål

Forsikringsselskapenes Godkjenningsnevnd

Fortidsminneforeningen

Forum for byggesak

v/Norsk Kommunalteknisk Forening

Forum for utvikling og miljø

Forum for natur og friluftsliv (NFN)

Friluftsrådenes Landsforbund

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Godkjenningsnemnda for sanitærmateriell

Norges byggforskningsinstitutt

Habitat Norge

v/Den Polytekniske Forening

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Heismontørenes fagforening

Huseiernes Landsforbund

Hørselhemmedes Landsforbund (HLF)

Kommunalansattes Fellesorganisasjon

Kommunenes Sentralforbund

Kuldebransjens samarbeidsutvalg

(sekr.)Skarland Press A/S

Landbrukssamvirkets Felleskontor

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Maskinentreprenørenes Forbund

Mesterbrevnemnda

Mur-Senterets skorsteinsgruppe

Ingeniørenes Hus AS

v/ NIF - u-landsgruppa

Nordnorske entreprenørers serviceorganisasjon

NESO

Norges Arbeidslederforbund

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Bondelag

Norges Caravanbransjeforbund

Sekretariatet

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Eksportråd

Norges Fiskarlag

Juridisk avdeling

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Norges Handikapforbund

Norges Hytteforbund

Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)

Norges Juristforbund

Norges Karttekniske Forbund

Norges Kommunalbank

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Praktiserende Arkitekter (NPA)

Norges Skogeierforbund

Norges Takseringsforbund

Norsk Brannbefals Landsforbund

v/Bjørn Bakkhaug

Norsk Brannvern Forening

Norsk Dør- og Vinduskontroll

Norges byggforskningsinstitutt

Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund

Norsk Faglærerlag

c/o Lærerforbundet

Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede

Norsk Forening for Byggesak og Byggeplasstilsyn

v/Tekniske Foreningers servicekontor

Norsk Heiskontroll

Norsk Impregneringskontroll

Norsk Treteknisk Institutt

Norsk Institutt for vannforskning (NIVA)

Norsk Kommuneforbund

Norsk Limtrekontroll

Norsk Treteknisk Institutt

Norsk Pensjonistforbund

Norsk Rådmannsforum c/o Paidia v/Finn Chr. Brevig

Norsk sponplatekontrollNorsk/Treteknisk Institutt

Norsk Teglkontroll

Norges byggforskningsinstitutt

Norsk Sirkus- og Tivolieierforening

v/Hugo Johansen

Norsk TrelastkontrollNorsk Treteknisk Institutt

Norsk Treteknisk Institutt

Norsk VA-verkforening (NORVAR)

Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening

Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Norske Fiskeoppdretteres forening

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL)

Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA)

Norske Reindriftssamers Landsforbund

Norske Samers Riksforbund

Norske Sivilingeniørers Forening (NIF)

Norges Jordskiftekandidatforening

v/Else Dahl

Norske Siviløkonomers Forening

Norske skiheisers forening

Norske Temaparker

Hunderfossen familieparkv/ Anders Huuse

Norske Varme Isolatørers Forening (VIF)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Oljeindustriens Landsforening (OLF)

Oslo Bolig- og Sparelag (OBOS)

Oslo og omland friluftsråd

Prosessindustriens Landsforening (PIL)

Rådet for fagopplæring i arbeidslivet

Rådgivende ingeniørers forening (RIF)

Samenes Landsforbund

Skiltleverandørenes forening

Standard Norge

Statens eldreråd

Teknologibedriftenes Landsforening

Støperienes Bransjeforening

Takstolkontrollen, Norsk treteknisk institutt

Tekniske Entreprenørers Landsforening (TELFO)

Heisleverandørenes Landsforening (HLF)

Kulde- og varmepumpeentreprenørenes Landsforening (KELF)

Norges Elektroentreprenørforbund (NELFO)

Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (VVS)

Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening (NVEF)

Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund

Teknologibedriftenes Landsforening (TBL)

Treforedlingsindustriens Bransjeforening

Varme- og sanitærentreprenørenes forening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Norsk Spesialavfallsforening (NSAF)

Høgskolen i Agder

Arkitekthøgskolen i Oslo

Bergen Arkitekt Skole

Norges Informasjonstekniske Høgskole

Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet Buskerud/Vestfold

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Avd. for samfunnsfag

Høgskolen i Oslo

Avd. for økonomi, kommunal- og sosialfag

Kvinneuniversitetet Nord

Norges Brannskole

Norges Handelshøyskole

Norges landbrukshøgskole (NLH)

Institutt for tekniske fag

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Fakultet for bygg- og miljøteknikk

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Fakultet for arkitektur, plan og billedkunst

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Institutt for by- og regionplanlegging

Norsk Ingeniørhøgskolelag

c/o Høgskolen i Oslo

Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo

Juridisk fakultet

Universitetet i Tromsø

Det juridiske fakultet

Hærens ingeniørhøgskole (HIS)

Høgskolen i Agder (HiA)

Høgskolen i Bergen (HiB)

Avdeling for ingeniørutdanning

Høgskolen i Gjøvik (HIG)

Høgskolen i Narvik

Høgskolen i Oslo

Avd. for ingeniørutdanning

Høgskolen i Stavanger

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Avd. for teknologi

Høgskolen i Telemark (HiT)

Avd. for teknologiske fag

Høgskolen i Vestfold (HVE)

Høgskolen i Østfold

Avdeling for ingeniør- og realfag

Høgskolen i Østfold

Avdeling for informatikk og automatisering

Høgskolen i Ålesund

Høgskolen Stord/Haugesund

Avdeling for ingeniørfag

Sivilingeniørutdanningen i Narvik

Administrativt forskningsfond (AFF)

ved Norges Handelshøyskole

Chr. Michelsens institutt

Avd. for samfunnsfag og utvikling

ECON

Senter for Økonomisk Analyse

FAFO - Forskningsstiftelsen

Handelshøyskolen BI

ISIM - Institutt for Industriell miljøforskning

Institutt for samfunnsforskning

Jordforsk

Mur-Senteret

Murbransjens forskn.- og infostr.

Nord-Trøndelagsforskning

Nordlandsforskning

Høgskolen i Bodø

Norges byggforskningsinstitutt

Norges forskningsråd

B/A-seksjonen

Norges forskningsråd

Seksjon for kultur- og samfunn

Norges Forskningsråd, SIB-PBL

Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR)

Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU

Norsk Institutt for vannforskning (NIVA)

Norsk teknologisenter

Rogalandsforskning

SINTEF, Avd. for arkitektur og bygningsteknikk

SINTEF, Bygg- og miljøteknikk

SINTEF, Norges Branntekniske Laboratorium

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF)

Teknologisk institutt

Bygg- og innemiljø

Transportøkonomisk Institutt

Veiledningsinstituttet i Nord-Norge (VINN)

Østlandsforskning

Bygg og Anlegg Media AS

Betongindustrien

Byggaktuelt AS

Byggherren

Byggherreforlaget AS

Eiendomsmegleren

Norges Eiendomsmeglerforbund

IngeniørNytt

Kommunal Rapport

Planserien

v/ Norsk byggtjeneste

Tidsskriftet BO

Daniel Rogstad

Institutt for landskapsplanlegging

Ruben Jensen

NESO

Svein Syrrist

Carl Wilhelm Tyren

Ventilasjons- og rørentreprenørenes forening (VRF)

Forum for miljø og helse

Geolok

v/SitS as

Glassbransjeforbundet i Norge

Kranteknisk forening

Lyskultur

Norsk Bioenergiforening

Norges Huseierforbund

Norsk Forening for Produksjon og Vedlikehold

Brannfaglig fellesorganisasjon

Norsk Fabrikkbetongforening

Forum for Plan- og Bygningsrett

Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund

Norsk Fjernvarmeforening

Norsk forening mot støy

Norsk Stålforbund

Pukk- og grusleverandørenes landsforbund

Sysselmannen på Svalbard

Longyearbyen lokalstyre