Høringsmøte om stortingsmelding om digital radio

Kultur- og kirkedepartementet har besluttet å utarbeide en stortingsmelding om digital radio. Departementet tar sikte på at meldingen skal ferdigstilles i løpet av 2010. I den forbindelse innkalte departementet interesserte parter til et høringsmøte tidlig i arbeidet med meldingen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.10.2009

Høringsmøtet ble avholdt 6. oktober 2009. Departementet vil fremme en stortingsmelding i løpet av 2010.

Vår ref.: 2009/03784 ME/ME3 CHR:MK

Invitasjon til høringsmøte om stortingsmelding om digital radio (6. oktober 2009 kl 13.00)

Kultur- og kirkedepartementet har besluttet å utarbeide en stortingsmelding om digital radio. Vi tar sikte på at meldingen skal ferdigstilles i løpet av 2010. Departementet ønsker i den forbindelse innspill fra interesserte parter tidlig i arbeidet med meldingen.

Digitaliseringen av radiomediet ble behandlet i St.meld. nr. 30 (2006-2007) Kringkasting i en digital fremtid. Departementet la den gang til grunn at digitaliseringen av radiomediet bør være aktørstyrt mht. teknologivalg. Det ble videre uttalt at det ikke vil bli fastsatt noen måldato for avvikling av FM-sendinger før minst halvparten av norske husholdninger har skaffet seg digitale radioer. I tillegg ble det lagt til grunn at den endelige avviklingen av FM-sendingene ikke kan skje før hele befolkningen har tilgang til et digitalt radiotilbud og det digitale radiotilbudet representerer en merverdi for lytterne. Stortinget sluttet seg til disse prinsippene.

Siden St. meld. nr. 30 ble fremmet har det skjedd en betydelig utvikling internasjonalt. Både Storbritannia og Frankrike har tatt aktive skritt for å bidra til digitaliseringen av radiomediet. NRK har samtidig opplyst departementet om at store deler av det eksisterende FM-nettet er i ferd med å nå slutten av sin levetid og at en videreføring av FMnettet utover 2014 vil innebære betydelige investeringer i vedlikehold og oppgradering.

I lys av dette finner departementet det hensiktsmessig å foreta en grundig gjennomgang av politikken på feltet. Som ledd i departementets arbeid vil vi invitere til høringsmøte tirsdag 6. oktober 2009, kl 13.00-16.00 i Akersgata 59 (rom D2235). På høringsmøtet vil vi be om innspill til følgende problemstillinger:

 • Bør myndighetene bidra aktivt til digitaliseringen av radiomediet? 
 • Hvilke samfunnsøkonomiske, konkurransepolitiske, forbrukerpolitiske og kulturpolitiske hensyn taler for og i mot et statlig initiativ? 
 • Er det andre samfunnsmessige hensyn som har betydning for dette spørsmålet? 
 • Dersom myndighetene skal bidra aktivt til digitalisering av radiomediet, hvilken strategi bør velges? 
 • Bør det settes en fast dato for avvikling av FM? 
 • Bør en eventuell dato suppleres med andre kriterier knyttet til for eksempel hvor stor andel av husstandene som har digitalt mottak, digital merverdi, dekningsgrad, kvalitet på signal mv ?

 

 • Andre tema 
 • Hva slags konsesjonsregime bør man velge for digital radio? 
 • Hvilken dekningsgrad bør det stilles til hhv. NRKs og de kommersielle aktørenes tilbud? 
 • Finnes det alternative teknologier til DAB? 
 • Hvor mye frekvensressurser bør reserveres for DAB 
 • Bør det legges til rette for en overgang til DAB + i DAB-nettet? 
 • Hvordan kan lokalradiosektoren digitaliseres? 
 • Hvordan kan beredskapshensyn ivaretas? 
 • Vil en eventuell avvikling av FM innebære et miljøproblem som krever særskilt håndtering?

Vi mottar gjerne også innspill til andre tema enn de som er listet opp ovenfor.

Departementet vil be om alle som ønsker å delta på møtet gir beskjed senest 11. september 2009 om hvem som kommer til underdirektør Lars Øyen (lpo@kkd.dep.no) eller avdelingsdirektør Øyvind Christensen (chr@kkd.dep.no). Departementet vil også be om å få tilsendt eventuelle skriftlige innspill i forkant av høringsmøtet.

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef

Øyvind Christensen
avdelingsdirektør

Inviterte parter:

Barne- og likestillingsdepartementet

Digitalradio Norge

Elektronikkbransjen

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

IKT-Norge

Konkurransetilsynet

Medietilsynet

Norkring

Norsk Lokalradioforbund

NRK

P4 Radio Hele Norge

Post- og teletilsynet

Radio Norge

Samferdselsdepartementet

Til toppen