Høring - endring av årsavgiften for finans- og sparebankstiftelsene

Finans- og sparebankstiftelsene er underlagt både Finanstilsynets og Stiftelsestilsynets ansvarsområder, og betaler full avgift til begge tilsyn. Stiftelsestilsynet har imidlertid ikke kontrolloppgaver knyttet til finans- og sparebankstiftelsene, dette er lagt til Finanstilsynet alene. Arbeidsdelingen mellom Finanstilsynets og Stiftelsestilsynet tilsier at avgiften finans- og sparebankstiftelsene betaler til Stiftelsestilsynet reduseres.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.12.2016

Vår ref.: 16/915

Finans- og sparebankstiftelsene er underlagt både Finanstilsynets og Stiftelsestilsynets ansvarsområder, og betaler full avgift til begge tilsyn. Stiftelsestilsynet har imidlertid ikke kontrolloppgaver knyttet til finans- og sparebankstiftelsene, dette er lagt til Finanstilsynet alene. Arbeidsdelingen mellom Finanstilsynets og Stiftelsestilsynet tilsier at avgiften finans- og sparebankstiftelsene betaler til Stiftelsestilsynet reduseres. 

Departementet foreslår at årsavgiften til Stiftelsestilsynet reduseres fra kr. 18.700 til kr. 10.000 for finans- og sparebankstiftelsene, ved endring i § 4 tredje ledd i forskrift til stiftelsesloven.

Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Høringsfrist er 15. desember 2016.

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justisdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Statsministerens kontor
Utenriksdepartementet
 
Finanstilsynet
Stiftelsesklagenemnda
Stiftelsestilsynet
Finans Norge
Sparebankforeningen
Stiftelsesforeningen

Til toppen