Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag til endring i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barnevernstjenester

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.12.2008

Vår ref.:

Høring - forslag til endringer i barnevernloven

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i barnevernloven.  

Endringsforslagene gjelder:

  • Utvidet krav om begrunnelse i saker om ettervern 
  • Regulering av sentre for foreldre og barn (mødrehjemmene)
  • Lovfesting av individuell plan i barnevernet 
  • Plikt for barneverntjenesten til å gi tilbakemelding til melder 
  • Utvidelse av barneverntjenestens adgang til å gi opplysninger til helsepersonell 
  • Tydeliggjøring av barneverntjenestens oppfølgingsansvar og krav om evaluering når det gjelder hjelpetiltak 
  • Presisering av kriteriene for oppheving av vedtak om omsorgsovertakelse

I tillegg foreslås praksisendring når det gjelder adopsjon som barneverntiltak.

Når det gjelder økonomiske og administrative konsekvenser vil en rekke av forslagene innebære presiseringer av oppgaver som allerede ligger til kommunens ansvarsområde. Disse vil ikke innebære merkostnader. Andre forslag vil kunne føre til noe økte kostnader for kommunen, mens enkelte forslag vil kunne innebære en innsparing.

Vi ber om høringsinstansenes syn på forslagene, inkludert synspunkter på de økonomiske og administrative konsekvensene.

Høringsfristen er 12. desember 2008.

Av hensyn til sakens videre fremdrift vil det ikke bli gitt utsatt høringsfrist. Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Høringsinstansene bes selv forelegge forslaget for eventuelle underliggende etater, organer og relevante aktører.  

Høringsuttalelsene sendes Barne- og likestillingsdepartementet, Barne- og ungdomsavdelingen, postboks 8036 Dep., 0030 Oslo.  

Høringsnotatet ligger på internett på følgende adresse: http://www.regjeringen.no under overskriften Dokumenter og underoverskriften Høringer.

Med hilsen

 Haktor Helland (e.f.)

                                                                               Tone G. Smith

Høringsinstanser - høringsnotat om endringer i barnevernloven – 23.10.08

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Kunnskapsdepartementet

Utenriksdepartementet

 

Akademikerne

Aksjonsgruppa for barns rett til samvær med foreldre og besteforeldre

Aleneforeldreforeningen

Antirasistisk senter

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Norge

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region nord,

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst

Barneombudet

Barnejuridisk Forum

Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge

Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet

Barnevernets uviklingssenter i Nord-Norge

Barneverninstitusjonenes Samarbeidsforum

Childwatch International - UiO

Datatilsynet

Den norsk Lægeforening

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Den norske tannlegeforening

Domstolsadministrasjonen

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen (FO)

Flerfaglig fellesorganisasjon

Foreldre- og barntiltak i Norge v/Nora Brataas ” Vilde”

Foreningen 2 foreldre

Forum for Barnekonvensjonen

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Helseansattes yrkesforbund

Helsedirektoratet

Helseregionene ( 5)

Helsetilsynet i fylkene

Helsetjenestens lederforbund

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Bodø

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Juridisk Rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Tromsø

Kirkens bymisjon

Kirkens Familievern

Kommunene

Kommunenes Sentralforbund

Kontaktutvalget for innvandrere  og norske myndigheter

Koordineringsutvalget for psykiatriske ungdomsteam

Landets distriktspsykiatriske sentra

Landets kontrollkommisjoner

Landets pasientombud

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsorganisasjonen (LO)

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

Likestillingsombudet

Longyearbyen lokalstyre

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kunnskapssenter for folkehelsen

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Norges Forskningsråd (NFR)

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Røde Kors

Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

Norsk Barnevernsamband

Norsk Folkehjelp

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk helse- og sosiallederlag

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk Kommuneforbund

Norsk Lærerlag

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk sykepleierforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen for foreldre/ barntiltak

Organisasjonen for Private Barneverntiltak (OPB)

Politidirektoratet

PRESS - Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Redd Barnas Rettighetssenter

Regionale ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging

Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri

Regjeringsadvokaten

Ressurssenter for Pakistanske Barn

Rettspolitisk forening

Riksrevisjonen

Rådet for psykisk helse

Sametinget

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Senter for medisinsk etikk (SME)

Sivilombudsmannen

SOS rasisme

Statens helsetilsyn

Statens råd for funksjonshemmede

Statistisk sentralbyrå

Stiftelsen Landsforeningen Rettferd for taperne

Sysselmannen på Svalbard

Unge funksjonshemmede

UNICEF-komiteen i Norge

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Utdanningsforbundet

Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon (UHO)

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Voksne for Barn

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen