Høringsnotat - Overføring av myndighet til kommunen, fylkeslandbruksstyret, fylkesmannen, Statens Landbruksforvaltning og Bergvesenet etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven. Og skogbruksloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: