Høringsnotat - Overføring av myndighet til kommunen, fylkeslandbruksstyret, fylkesmannen, Statens Landbruksforvaltning og Bergvesenet etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven. Og skogbruksloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Gitt av Landbruksdepartementet………..Bestemmelsene er gitt med hjemmel i kongelig resolusjon 13. desember 1974, kongelig resolusjon 19. desember 1975, kongelig resolusjon 12. mai 1995 og kongelig resolusjon 25. juni 1965, jf. konsesjonsloven §§ 2, 6a og 21, odelsloven §§ 27 a, 29 og 31, jordloven § 3 og skogbruksloven § 4.

§ 1 Kommunens myndighet

Kommunen får fullmakt til å avgjøre saker i henhold til konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven der avgjørelsesmyndigheten ikke er lagt til andre organer etter §§ 2-5.

Kommunen kan likevel ikke avgjøre saker der kommunen er eier eller overdrager av eiendommen eller har annen tilknytning til den. I slike tilfeller skal saken sendes til avgjørelse hos klageorganet etter vanlig saksforberedelse, jf. forskrift om saksbehand-ling m.v. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skog-bruksloven § 1.

§ 2 Fylkeslandbruksstyrets myndighet

Fylkeslandbruksstyret får fullmakt til å ta avgjørelser i saker som gjelder:

  1. ekspropriasjon m.m. etter jordlova § 8 femte ledd og §§ 13 og 14, jf § 15.
  2. avløsning av bruksretter m.m. etter jordloven § 16.
  3. spørsmålet om en eiendom med flere registernummer må regnes som én driftsenhet etter jordloven § 12 fjerde ledd.
  4. odelsfrigjøring etter odelsloven § 31.
  5. vernskog i henhold til skogbruksloven § 32 første, annet og tredje ledd.

§ 3 Fylkesmannens myndighet

Fylkesmannen får fullmakt til å ta avgjørelser i saker som gjelder:

  1. hvorvidt de formelle vilkårene for odelsfrigjøring etter odelsloven § 31 foreligger.
  2. begjæring av tvangssalg gjennom namsmyndighetene i henhold til konsesjonsloven § 26 første, annet og tredje ledd.
  3. bortfall av rettigheter etter konsesjonsloven § 26 annet ledd, jf §§ 3 og 25.
  4. alle spørsmål om tvangmulkt etter konsesjonsloven §§ 20 fjerde ledd og 23 første ledd og tvangsgebyr etter jordloven § 20.

§ 4 Statens landbruksforvaltnings myndighet

Statens Landbruksforvaltning får fullmakt til å ta avgjørelser i saker som gjelder:

1) unntak fra konsesjonsplikt, jf konsesjonsloven § 2.

Statens Landbruksforvaltning får fullmakt til å fastsette forskrift som gjelder:

1) spørsmål om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. og spørsmål om å endre og oppheve forskrift om dette, jf forvaltningsloven § 27 a.

§ 5 Bergvesenets myndighet

Bergvesenet får fullmakt til å føre den kontroll som er tillagt kommune og fylkesmann etter konsesjonsloven § 24 første ledd i de tilfellene overtredelsen gjelder vilkår som er tilrådet fastsatt av Bergvesenet.

Melding om brudd på vilkårene sendes kommunen.

§ 6 Klage til fylkeslandbruksstyret

Kommunens avgjørelser etter § 1 kan klages inn for fylkeslandbruksstyret med unntak av de avgjørelser som kan klages inn for fylkesmannen, jf § 7.

§ 7 Klage til fylkesmannen

Følgende av kommunens avgjørelser etter § 1 kan klages inn for fylkesmannen:

1) avgjørelser vedrørende søknader om konsesjon i henhold til konsesjonsloven § 2 i områder der konsesjonsfriheten er begrenset eller satt ut av kraft ved forskrift i henhold til konsesjonsloven § 5 tredje ledd,

2) avgjørelser vedrørende forlenging av frist for videresalg etter konsesjonsloven § 6 første ledd nr. 5 tredje pkt.,

3) avgjørelser vedrørende pålegg om å søke konsesjon etter konsesjonsloven § 20 annet og tredje ledd og odelsloven § 29 annet ledd,

4) avgjørelser vedrørende frist for panthaver til å bringe tvangsbruk som er i strid med konsesjonsloven § 3 annet ledd til opphør eller frist for erverver til å sørge for omgjøring av overdragelsen eller overdragelse til noen som kan få eller ikke trenger konsesjon, jf konsesjonsloven § 25 og

5) avgjørelser vedrørende unntak fra hogstforbudet m.v. etter konsesjonsloven § 27 første ledd.

§ 8 Klage til Statens landbruksforvaltning

Fylkeslandbruksstyrets avgjørelser etter § 2 kan klages inn for Statens landbruksforvaltning.

Fylkesmannens avgjørelser etter § 3 kan klages inn for Statens landbruksforvaltning.

§ 9 Klage til departementet

Statens landbruksforvaltnings avgjørelser etter § 4 kan klages inn for Landbruksdepartementet.

Kapittel 3 Intern arbeidsdeling mellom fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen

§ 10 Intern arbeidsdeling mellom fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen

Fylkeslandbruksstyret kan overlate til fylkesmannen å ta avgjørelser og gi uttalelser på vegne av styret.

Fylkeslandbruksstyret kan bestemme at klager over vedtak truffet av fylkesmannen etter fullmakt om overføring av myndighet ikke skal forelegges styret.

Fylkesmannen kan også i andre saker der styret har uttalelsesmyndighet ekspedere saken videre uten at den er lagt frem for styret. Vilkårene for dette er at det foreligger særlige hensyn som innebærer at saken bør behandles raskt. Slike saker skal refereres på første møte i fylkeslandbruksstyret.

Kapittel 4 Retningslinjer

§ 11 Retningslinjer

Landbruksdepartementet kan fastsette retningslinjer for kommunen, fylkeslandbruksstyret, fylkesmannen og Statens landbruksforvaltning sin utøvelse av myndighet etter disse bestemmelsene.

Kapittel 5 Ikrafttredelse og opphevelse

§ 12 Ikrafttredelse

Disse bestemmelsene trer i kraft 1. januar 2004.

§ 13 Opphevelse

Fra samme dato som ikrafttredelsen oppheves ”Ny forskrift om delegasjon av myndighet m.v. til fylkeslandbruksstyret og kommunen og om intern arbeidsdeling mellom fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen etter lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965 (skogbruksloven)” av 3. januar 1994, ”Delegasjon til kommunen, fylkeslandbruksstyret, fylkesmannen og Statens landbruksforvaltning” av 30. mai 2000, ”Endring av delegasjonsbestemmelsene” av 20. august 2001 samt ”Delegasjon m.v. til Statens landbruksforvaltning, fylkeslandbruksstyrene, kommunene og Bergvesenet” av 5. desember 2001.

Forskrift om saksbehandling mv. I kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven

Gitt av Landbruksdepartementet ………..med hjemmel i konsesjonsloven § 21, jf kongelig resolusjon av 13. desember 1974, jordloven § 3, jf kongelig resolusjon av 12. mai 1995 og skogbruksloven § 4 siste ledd, jf kongelig resolusjon av 25. juni 1965.

§ 1 Om kommunens saksforberedelse

I alle saker etter jordloven, konsesjonsloven, odelsloven og skogbruksloven har kommunen ansvaret for å hente inn nødvendige opplysninger og tilrettelegge saken. Dersom kommunen ikke selv har myndighet til å avgjøre saken, skal kommunen utrede saken og gi uttalelse til vedtaksmyndigheten.

§ 2 Om innhenting av statistikk m.v.

Kommunen må hente inn de statistiske opplysninger Landbruksdepartementet ber om. I arbeidet med innhenting og levering av statistikk skal kommunen anvende det elektroniske dataformatet Landbruksdepartementet fastsetter.

Kommunen må stille til rådighet nødvendige saksdokumenter i forbindelse med evaluering av praktiseringen av konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven.

§ 3 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

§ 4 Opphevelse

Fra samme dato som ikrafttredelsen oppheves ”Ny forskrift om delegasjon av myndighet m.v. til fylkeslandbruksstyret og kommunen og om intern arbeidsdeling mellom fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen etter lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965 (skogbruksloven)” av 3. januar 1994 og ”Forskrift om saksbehandling i kommunen og om intern arbeidsdeling mellom fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen i saker etter lov 31. mai 1974 nr. 19 (konsesjonslova), lov 28. juni 1974 nr. 58 (odelslova) og lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova)” av 30. mai 2000.