Høringsnotat 03.04.2001

Ny forskrift om særavgifter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vedlagt følger utkast til ny forskrift om særavgifter.

Foreslått struktur innebærer at forskriften deles opp i 7 hovedkapitler:

  1. Innledende bestemmelser
  2. Alminnelige bestemmelser om avgiftsplikt

- Generelle regler knyttet til når avgiftsplikten oppstår.

  1. Særskilte bestemmelser for de enkelte avgiftene

- Dette kapittelet omfatter alle særskilte bestemmelser knyttet til de enkelte avgifter.

  1. Avgiftsfritak for særskilte anvendelser

- Fritaksbestemmelser knyttet til spesielle bruksområder, som omfatter flere avgiftsområder.

  1. Avgiftsforvaltning mv.

- Bestemmelser knyttet til registrering, godkjenning av lokaler, regnskap og kontroll.

  1. Avgiftsoppgave og –betaling mv.

- Omfatter betalingsfrister mv.

  1. Avsluttende bestemmelser.

De enkelte bestemmelser blir kommentert fortløpende, med særlig vekt på den del av regelverket hvor det er foreslått materielle endringer. Det presiseres at foreslåtte endringer av ordlyden i bestemmelsene i hovedsak ikke er ment å skulle medføre materielle endringer. Blant annet som en følge av at det pr. i dag er enkelte forskjeller i de ulike avgiftsregelverk vil imidlertid enkelte materielle endringer forekomme. Det fremgår av høringsutkastet der slike endringer er foreslått. I forslaget er det også tatt inn bestemmelser som bygger på forvaltningspraksis. Dette omtales nedenfor.

Generelle regler som ikke er videreført:

Enkelte generelle regler er ikke foreslått videreført i forskriftsutkastet. Dette gjelder taushetspliktsbestemmelsen og den særskilte avrundingsregelen.

Taushetspliktsbestemmelsen foreslås ikke videreført, da den anses unødvendig i tillegg til forvaltningslovens alminnelige regel.

Videre er de særskilte bestemmelsene om avrunding av beløpet nedover til nærmeste 10 kroner ikke foreslått videreført. Avrunding skal da skje i henhold til alminnelige avrundingsregler, slik at beløp som ender på 50 øre og over, avrundes opp til nærmeste hele krone og beløp som ender på 49 øre og under, avrundes ned til nærmeste hele krone for hver avgiftstype.

Etter gjeldende forskrifter avgjøres spørsmål om avgiftspliktens omfang av Toll- og avgiftsdirektoratet. Det foreslås innarbeidet som en generell regel at spørsmål knyttet til avgiftsomfanget behandles av tolldistriktet i første instans. Dette har sammenheng med at tolldistriktet nå er delegert myndighet til å utføre alle andre oppgaver i tilknytning til særavgiftene som førsteinstans. Det synes lite hensiktsmessig å la kun en liten del av saksbehandlingen begynne på et annet forvaltningsnivå. Denne endringen innebærer kun en endring av hvilken kompetanse tolldistriktet skal ha, og ingen materiell endring.

Disse forslagene er ikke ytterligere kommentert nedenfor.

KAPITTEL 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER

KAPITTEL 2. ALMINNELIGE BESTEMMELSER OM AVGIFTSPLIKT

KAPITTEL 3. SÆRSKILTE BESTEMMELSER OM DE ENKELTE AVGIFTENE

KAPITTEL 4. AVGIFTSFRITAK FOR SÆRSKILTE ANVENDELSER

KAPITTEL 5. AVGIFTSFORVALTNING MV.

KAPITTEL 6. AVGIFTSOPPGAVE OG -BETALING MV.

§ 6-1-6 Etterberegning av avgift mv.

Gjeldende forskrifter har ingen slik bestemmelse. At det kan foretas etterberegning ved manglende innbetaling av avgift, følger av avgiftsplikten som er fastsatt i Stortingets avgiftsvedtak. Bestemmelsen er således en kodifisering av gjeldende rett.

I andre ledd presiseres at etterberegning kan foretas overfor den som er ansvarlig for at uriktig refusjon eller fritak er oppnådd, uavhengig av om dette er den opprinnelige avgiftspliktige. Dette er regelfesting av gjeldende praksis. I praksis retter tollvesenet avgiftskravet mot den avgiftspliktige (produsent eller importør) dersom det urettmessige fritak som er oppnådd er en følge av dårlige rutiner eller dokumentasjon som den avgiftspliktige har ansvaret for. I hvilken grad den avgiftspliktige kan søke regress hos den som har oppnådd fritaket, er en sak mellom den avgiftspliktige og den som har oppnådd fritaket. Dersom den avgiftspliktige ikke kan klandres, rettes kravet mot den som søkte om og fikk fritaket.

§ 6-1-7 Sikkerhetsstillelse

En rekke av dagens forskrifter har denne bestemmelsen i dag. Bestemmelsen må ses i sammenheng med adgangen til å nekte/tilbakekalle registrering, jf. utkastet § 5-1-6.

Det særskilte krav til sikkerhetsstillelse i gjeldende alkoholforskrift § 16 foreslås ikke videreført. Bagrunnen for forslaget om ikke å videreføre denne absolutte regelen er at krav om sikkerhet, som for de øvrige særavgifter, bør vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. I den grad det ikke foreligger et reelt behov for sikkerhet, bør dette ikke kreves.

§ 6-1-8 Særskilt avgift ved urettmessig bruk av merket mineralolje – avskilting

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift om kontroll og avgiftsberegning ved urettmessig bruk av merket mineralolje § 7

§ 6-1-9 Særlige regler om ansvar for avgiften

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift om kontroll og avgiftsberegning ved urettmessig bruk av merket mineralolje § 6.

KAPITTEL 7. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

§ 7-1-1 Utfyllende forskrifter mv.

Bestemmelsens første ledd er en videreføring av dagens materielle regelverk. Det vises til merknad innledningsvis. Etter gjeldende forskrifter avgjøres spørsmål om avgiftspliktens omfang av Toll- og avgiftsdirektoratet. Det foreslås innarbeidet som en generell regel at spørsmål knyttet til avgiftsomfanget behandles av tolldistriktet i første instans.

Bestemmelsens andre ledd er en videreføring av forskrift om svovelavgift på mineralske produkter § 4. Bestemmelsens tredje ledd er en videreføring av forskrift om CO 2-avgift på mineralske produkter § 3 nr. 2.

§ 7-1-2 Elektronisk datautveksling

Utkastet foreslår at tilsvarende regler som gjelder for toll skal legges til grunn ved at tolloven §§ 40-44, og regler gitt i medhold av disse også gjelder for de særavgiftspliktige. Forskrift 15. desember 1967 nr. 8962 til tolloven kapittel 6 oppstiller vilkår for slik tillatelse. Det er ikke funnet nødvendig å foreslå særskilte regler for særavgiftene.

§ 7-1-3 Overgangsregler

Det foreslås her presisert at godkjenning av tidligere "avgiftsfritt" lager skal skje innen to år fra ikrafttredelsen av forskriften.

§ 7-1-4 Ikrafttredelse m.m.

Det antas at forskriften blir gjeldende fra 1. januar 2002.

§ 6-1-1 Avgiftsoppgave

Etter utkastet første ledd skal registrerte virksomheter for hver måned sende avgiftsoppgave til tolldistriktet innen den 18. i påfølgende måned. Forslaget oppstiller et absolutt krav knyttet til levering av avgiftsoppgave for den registrerte virksomhet. Dette er en videreføring av gjeldende regelverk.

Etter gjeldende forskrift om avgift på flyging av passasjerer § 6 skal oppgave sendes innen utløpet av påfølgende måned. Det foreslås at bestemmelsen ikke videreføres, dvs. at de ordinære frister skal gjelde også for denne avgiften. Dette innebærer at avgift på flyging av passasjerer skal rapporteres og betales på et tidligere tidspunkt enn i dag .

§ 6-1-2 Betalingssted og betalingsmiddel

Dagens regler videreføres.

§ 6-1-3 Forfall og rettidig betaling

Dagens regelverk videreføres, slik at tidspunktet er sammenfallende med oppgavefristen. Tidspunktet for betaling av avgift på flyging av passasjerer endres imidlertid som en følge av endret oppgavefrist, jf. omtale ovenfor.

Utkastet andre ledd er i hovedsak hentet fra lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag § 39. I de fleste gjeldende særavgiftsforskrifter lyder bestemmelsen om rettidig betaling slik at den antas å være mer debitorvennlig enn finnansavtalelovens § 39.

Bestemmelsens fjerde ledd presiserer at tollovens regler knyttet til betaling kommer til anvendelse for ikke registrerte importører. Dette er en regelfesting av praksis.

§ 6-1-4 Forsinkelsesrenter

Gjeldende forskrifter videreføres

§ 6-1-5 Renter ved refusjon av avgift

Dette er en videreføring av de spesielle reglene knyttet til rentgodtgjørelse ved refusjon av avgift hvor avgiftsbelagte varer er benyttet til nærmere bestemte formål.

Det er i forslaget ikke foreslått en generell hjemmel for rentekompensasjon.

Finansdepartementet arbeider med en generell forskrift om renter for skatt, toll og avgift, herunder renter ved tilbakebetaling. Departementet tar sikte på at forskriften senest skal tre i kraft samtidig med særavgiftsforskriften. Dette innebærer at reglene i §§ 6-1-4 og 6-1-5 kan bli endret og overført til renteforskriften. Forskriftsendringene vil bli sendt på høring på ordinær måte.

Registrering av avgiftspliktige

§ 5-1-1 Registreringsplikt

Det presiseres i utkastets bokstav a at for de ordinære vareavgiftene er det produsenten som er registreringspliktig. Flere av særavgiftene har imidlertid en annen karakter enn de ordinære vareavgiftene, slik at reglene i utkastets bokstav b flg. er tilpasset dette.

Ordlyden presiserer videre dagens praksis, slik at registrering skal skje for hver enkelt avgiftstype. Avgiftstypene er sammenfallende med avgiftsvedtakenes produktinndeling.

§ 5-1-2 Registreringsadgang

Etter dagens forskrifter om mineralske produkter mv. stilles det som vilkår for registrering av importører at det importerte kvantum er av en viss størrelse. Disse vilkårene foreslås ikke videreført, slik at det i praksis skjer en utvidelse av registreringsadgangen i tilknytning til disse varegruppene.

Utkastets bokstav c er en videreføring av gjeldende forskrift om avgift på båmotorer § 4 andre ledd.

§ 5-1-3 Bevilling som vilkår for registrering

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift om avgift på alkohol § 5

§ 5-1-4 Registreringssted

Gjeldende forskrifter har ikke bestemmelser om i hvilket tolldistrikt registreringen skal skje. Imidlertid er dette praktisert i henhold til utkastet. I bestemmelsen blir det presisert at det er beliggenheten til virksomhetens hovedkontor som er avgjørende for hvor virksomheten skal registreres. Dette er en absolutt regel, som ikke åpner for valgfrihet for de avgiftspliktige.

Dette har den praktiske konsekvens at den enkelte virksomhet kun forholder seg til ett tolldistrikt når det gjelder avgiftsoppgaver mv.

§ 5-1-5 Registreringsmelding mv.

Gjeldende forskrifter har ikke bestemmelser om hvilke opplysninger som må gis i forbindelse med registrering. Utkastet gir anvisning på hvilken informasjon som skal fremlegges ved søknad/ melding om registrering. Dersom meldingen ikke inneholder den nødvendige informasjon, vil registrering ikke finne sted. De opplysninger som her kreves er sammenfallende med dagens praktisering, og innebærer i hovedsak ingen materielle endringer.

§ 5-1-6 Nektelse eller tilbakekallelse av registrering

Denne bestemmelsen er i dagens regelverk kun eksplisitt oppstilt i alkoholforskriften, men er i praksis gitt allmenn gyldighet. På bakgrunn av dette fremstår regelen som en videreføring av praksis.

Bestemmelsen innebærer at tillatelse til registrering kan trekkes tilbake dersom vilkårene ikke lenger er oppfylt.

Godkjenning av lokaler

§ 5-2-1 Godkjenning av lokaler

I forbindelse med innførsel og/eller produksjon av særavgiftspliktige varer er det etablert ordning med lagerhold, hvor den registrerte avgiftspliktige kan lagre ubeskattede varer. Lagerhold av denne type skal være registrert og godkjent av tolldistriktet. Normalt oppstår da avgiftsplikten ved uttak fra ferdigvarelageret. Dette innebærer en likviditetsfordel for den avgiftspliktige.

Av kontrollhensyn må det stilles krav om registrering av lagerlokalene hos tolldistriktet. Likeledes må lagrene være tilfredsstillende sikret og det må stilles krav til regnskapsoversikt over lagerets beholdning av særavgiftspliktige varer. Utkastet presiserer at den enkelte avgiftspliktige kan få registrert flere slike lokaler.

Gjeldende forskrifter har forskjellige eller ingen bestemmelser knyttet til dette. De bestemmelser som gjelder dette, gir tolldistriktssjefen anledning til å nekte avgiftsfri lagring. Tollvesenet har for å kunne ivareta en effektiv kontrollfunksjon behov for at avgiftsfrie lokaler er egnet for dette. Dette gjelder både innredning generell orden.

Utkastet overlater til tolldistriktet å godkjenne lokalene. Dette da målsettingen som sagt er muligheten for en effektiv og hensiktsmessig kontroll av de aktuelle varetyper. Betegnelsen godkjent lokale jf. også § 1-1-2,omfatter tidligere begreper som godkjent lager, distriktslager, depot osv.

Utkastet innebærer at alle typer lagre må godkjennes. Det vises i denne forbindelse til utkastets § 7-1-3 første ledd, der det fastsettes en overgangsperiode på to år.

Regnskap

§ 5-3-1 Regnskap

Den generelle regnskapsbestemmelsen erstatter tidligere bestemmelser knyttet til lagerregnskap, avgiftsregnskap, fakturabilag mv. og innebærer en forenkling av da den registrerte virksomhet ikke pålegges å føre enkeltregnskap for deler av virksomheten. Det er imidlertid en forutsetning at de nødvendige tall fremgår av det ordinære regnskapsmateriale. Regelen må særlig ses i sammenheng med bestemmelsen i § 2-1-6 om kravet til dokumentasjon for avgiftsfritak.

Forslaget er ikke ment å innebære materielle endringer knyttet til dokumentasjonskravene for opplysninger som er nødvendige for kontrollen av hvorvidt vilkår for fritak osv. er oppfylt.

Enkelte små foretak vil falle utenfor regnskapsplikten etter regnskapsloven, og for å ivareta kontrollhensyn har man åpnet for at tolldistriktet kan pålegge disse å oppbevare relevant dokumentasjon, jf. utkastet andre ledd

Tidligere særskilte bestemmelser om regnskap mv. knyttet til enkelte avgiftstyper bortfaller som en følge av bestemmelsen.

Kontrollbestemmelser mv.

Som en følge av at en rekke særavgifter er av en annen type enn de ordinære vareavgiftene, er det også egne behov for kontroll utover den generelle bestemmelsen som må ivaretas. Disse særskilte reglene foreslås videreført i utkastet §§ 5-4-2 til 5-4-6.

§ 5-4-1 Alminnelige regler om kontroll

Utkastets fjerde ledd gir Tollvesenet adgang til å kreve avgitt vareprøver uten vederlag. Dette er samsvarende med dagens praktisering, utover dette videreføres dagens regelverk.

§ 5-4-2 Avgift på sluttbehandling av avfall – kontroll

Dagens regler videreføres, jf. forskrift om avgift på sluttbehandling av avfall § 11

§ 5-4-3 Avgift på flyging av passasjerer – kontroll

Viderefører gjeldende forskrift § 12

§ 5-4-4 Avgiftsreduksjon ved redusert svovelutslipp - kontrollmålinger mv.

Dagens regler videreføres, jf. forskrift om redusert svovelavgift ved rensing mv. § 6

§ 5-4-5 Avgiftsreduksjon ved redusert svovelutslipp – akkreditering

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift om svovelavgift på mineralske produkter § 21

§ 5-4-6 Urettmessig bruk av merket mineralolje – kontroll

Det er i utkastet foreslått at det av kontrollhensyn innarbeides en rett til å få utlevert dokumentasjon fra forhandlere av merket mineralolje. Videre foreslås det å innføre en rett til stansing av utenlandske kjøretøy. Dette for å hindre spekulasjon knyttet til manglende innkrevningsavtaler med andre land.

Utover dette videreføres dagens regler, jf. gjeldende forskrift om kontroll og avgiftsberegning ved urettmessig bruk av merket mineralolje § 2.

Avgiftsfritak for verneverdige fartøy, museumsjernbaner, tekniske og industrielle kulturminner og tekniske anlegg på museumssektoren

De foreslåtte bestemmelsene er i hovedsak en videreføring av bestemmelsene i forskrift forskrift av 29. mars 1996 nr. 312 om refusjon av avgift på mineralske produkter og elektrisk kraft som leveres til bruk i verneverdige fartøy, museumsjernbaner tekniske og industrielle kulturminner og tekniske anlegg på museumssektoren.

I henhold til gjeldende forskrift § 1 andre ledd skal refusjon som er utbetalt på grunnlag av uriktige og/eller mangelfulle opplysninger fra søkeren tilbakebetales til staten. Denne særbestemmelsen er ikke videreført i utkastet, da avgiftsplikten i slike tilfeller uansett følger av Stortingets avgiftsvedtak. Avgiftsvedtaket forutsetter at vilkårene for fritak er oppfylt og at dette kan dokumenteres, jf. utkastet § 2-1-6. På bakgrunn av dette er det en forutsetning at avgift skal tilbakebetales dersom utbetalingen fra staten er uberettiget.

Gjeldende forskrift § 4 videreføres i den generelle kontrollbestemmelsen i utkastets § 5-4-1. Når det gjelder rentebestemmelsen i § 2 vises til utkastets § 6-1-5, og merknader til denne.

§ 4-1-1 Fritakets omfang

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 1

§ 4-1-2 Gjennomføring av fritaket

Dagens forskrift § 3 andre ledd – dokumentasjon for søknad om refusjon – er ikke foreslått videreført som særskilt bestemmelse. Dette da den generelle dokumentasjonsbestemmelsen i forslagets § 2-1-6 anses å dekke forholdet.

Avgiftsfritak for fartøy som driver fiske og fangst i nære farvann

De foreslåtte bestemmelsene er i hovedsak en videreføring av bestemmelsene i forskrift forskrift av 10. november 1988 nr. 898 om refusjon av avgift på mineralolje levert til bruk i fartøy som driver fiske og fangst i nære farvann.

I henhold til gjeldende forskrift § 1 tredje ledd skal refusjon som er utbetalt på grunnlag av uriktige og/eller mangelfulle opplysninger fra søkeren tilbakebetales til garantikassen. Denne særbestemmelsen er ikke videreført i utkastet, da avgiftsplikten i slike tilfeller uansett følger av Stortingets avgiftsvedtak. Avgiftsvedtaket forutsetter at vilkårene for fritak er oppfylt og at dette kan dokumenteres, jf. utkastet § 2-1-6. På bakgrunn av dette er det en forutsetning at avgift skal tilbakebetales dersom utbetalingen fra staten er uberettiget.

Gjeldende forskrift § 4 videreføres i den generelle kontrollbestemmelsen i utkastets § 5-4-1. Når det gjelder rentebestemmelsen i § 2 vises til utkastets § 6-1-5, og merknader til denne.

§ 4-2-1 Fritakets omfang

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 1

§ 4-2-2 Gjennomføring av fritaket

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 3

§ 4-2-3 Klageinstans

Etter gjeldende forskrift § 5 kan vedtak treffet av Garantikassen for fiskere påklages til Toll- og avgiftsdirektoratet innen 2 måneder. Det foreslås å ikke videreføre den særskilte klagefristen idet forvaltningslovens klagefrist anses tilstrekkelig også i disse tilfeller.

Avgiftsfritak for fartøy som driver gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart

De foreslåtte bestemmelsene er i hovedsak en videreføring av bestemmelsene i forskrift forskrift av 10. juni 1991 nr. 369 om refusjon av avgift på mineralolje levert til bruk om bord i fartøy som i næringsøyemed driver godstransport i innenriks sjøfart .

I henhold til gjeldende forskrift § 1 tredje ledd skal refusjon som er utbetalt på grunnlag av uriktige og/eller mangelfulle opplysninger fra søkeren tilbakebetales til staten. Denne særbestemmelsen er ikke videreført i utkastet, da avgiftsplikten i slike tilfeller uansett følger av Stortingets avgiftsvedtak. Avgiftsvedtaket forutsetter at vilkårene for fritak er oppfylt og at dette kan dokumenteres, jf. utkastet § 2-1-6. På bakgrunn av dette er det en forutsetning at avgift skal tilbakebetales dersom utbetalingen fra staten er uberettiget.

Gjeldende forskrift § 4 videreføres i den generelle kontrollbestemmelsen i utkastets § 5-4-1. Når det gjelder rentebestemmelsen i § 2 vises til utkastets § 6-1-5, og merknader til denne.

§ 4-3-1 Fritakets omfang

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 1

§ 4-3-2 Gjennomføring av fritaket

Dagens regler videreføres, gjeldende forskrift § 3

Avgiftsfritak for skip i utenriks fart, fartøyer som driver fiske og fangst i fjerne farvann og innretninger på kontinentalsokkelen mv.

Etter Stortingets vedtak skal det ikke betales avgift for mineralolje og avgift på smøreolje til skip i utenriks fart, fartøyer som driver fiske og fangst i fjerne farvann og innretninger på kontinentalsokkelen mv. Det er ikke fastsatt nærmere bestemmelser om fritakene i forskrift. Det foreslås i utkastet å forskriftsfeste de vilkår som i praksis har blitt stilt.

§ 4-4-1 Skip i utenriks fart - fritakets omfang

Bestemmelsen definerer utenriks fart i samsvar med tidligere praksis. Det presiserer at denne fritaksbestemmelsen kun får direkte anvendelse på mineralolje og smøreolje.

§ 4-4-2 Fartøyer som driver fiske og fangst i fjerne farvann - fritakets omfang

Bestemmelsen definerer fjerne farvann i samsvar med tidligere praksis. Det presiserer her at denne fritaksbestemmelsen kun får direkte anvendelse på mineralolje og smøreolje.

§ 4-4-3 Innretninger på kontinentalsokkelen og spesialskip til oppdrag på kontinentalsokkelen - fritakets omfang

Bestemmelsen fritakets omfang i samsvar med tidligere praksis. Det presiserer her at denne fritaksbestemmelsen kun får direkte anvendelse på mineralolje og smøreolje.

§ 4-4-4 Vilkår for fritak

Bestemmelsen forskriftsfester vilkårene for avgiftsfritak som i dag oppstilles ihht forvaltningspraksis. Dette er ikke ment å være materielle endringer i forbindelse med forslaget.

§ 4-4-5 Gjennomføring av fritakene

Dagens praksis videreføres.

Avgiftsfritak for treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien

De foreslåtte bestemmelsene er i hovedsak en videreføring av bestemmelsene i forskrift av 30. desember 1992 nr. 1227 om nedsatt avgift på mineralolje for treforedlingsindustrien og sildemel- og fiskemelindustrien .

Gjeldende forskrift § 3 videreføres i den generelle kontrollbestemmelsen i utkastets § 5-4-1.

§ 4-5-1 Fritakets omfang

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 1

§ 4-5-2 Gjennomføring av fritaket

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 2

Avgiftsfritak for fly

De foreslåtte bestemmelsene er i hovedsak en videreføring av bestemmelsene i forskrift av 18. desember 1998 nr. 1251 om CO 2- og svovelavgift på bensin og mineralolje til bruk i fly .

§ 4-6-1 Fritakets omfang

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 1

§ 4-6-2 Gjennomføring av fritaket

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 2

§ 4-6-3 Fortegnelser

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 3

Avgift på tobakkvarer

De foreslåtte bestemmelsene er i hovedsak en videreføring av bestemmelsene i forskrift av 29. september 1976 nr. 9950 om avgift på tobakkvarer .

Innledningsvis presiseres at flere gjeldende bestemmelser er foreslått fjernet. Dette gjelder den særskilte merkebestemmelsen, jf. § 4, hvor det bla. vises til lov av 9. mars 1973 nr. 14 om helseadvarsel. Denne står på eget grunnlag, og en slik henvisning er overflødig. Videre er bestemmelsene vedrørende særskilt fortegnelse over avgiftspliktige varer, jf. § 6, og fakturabestemmelsen, jf. § 7, ikke foreslått videreført, da disse anses dekket av den generelle regnskapsbestemmelsen.

Tobakk er foreslått likestilt med andre avgifter, slik at det ikke lenger skal sendes særskilte oppgaver over leveringer/uttak mv. i tillegg til avgiftsoppgaven, jf. § 11 (?)

§ 3-1-1 Avgiftspliktens omfang

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 1

§ 3-1-2 Avgiftsgrunnlag og –beregning

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 3

Avgift på alkoholholdige drikkevarer

De foreslåtte bestemmelsene er i hovedsak en videreføring av bestemmelsene i forskrift av 17. desember 1999 nr. 1306 om avgift på alkohol.

Det foreslås at dagens særskilte krav til minimumsbeløp for sikkerhetsstillelsen ved registrering utgår, jf. forslagets § 6-1-7.

Videre vises til særskilt merknad til §§ 2-1-4 og 2-1-5 (gebyr ved tilintetgjøring).

§ 3-2-1 Avgiftspliktens omfang

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift §§ 1 og 2

§ 3-2-2 Avgiftsgrunnlag og –beregning

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 4

§ 3-2-3 Innførsel

Det presiseres at de spesielle vilkår som her oppstilles gjelder i tillegg til utkastets generelle vilkår i § 2-1-7.

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 12

§ 3-2-4 Merking og måling

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 18

Avgift på teknisk sprit

De foreslåtte bestemmelsene er i hovedsak en videreføring av bestemmelsene i forskrift av 15. januar 1996 nr. 21 om avgift på brennevin og vin m.m. til teknisk, vitenskapelig og medisinsk bruk mv. (teknisk sprit) .

§ 3-3-1 Avgiftspliktens omfang

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift §

§ 3-3-2 Når avgiftsplikten oppstår

Dagens særbestemmelse videreføres, slik at det kun er ved levering fra Arcus, eller andre med særskilt tillatelse, avgiftsplikten oppstår, jf. gjeldende forskrift

§ 2. Det presiseres at utkastets generelle bestemmelse i § 2-1-1 ikke kommer til anvendelse her.

§ 3-3-3 Avgiftsgrunnlag, -beregning og –sats

Dagens ordning med at avgiftssatsene fremgår av forskriften videreføres, jf. gjeldende forskrift § 3

Avgift på alkoholfrie drikkevarer

De foreslåtte bestemmelsene er i hovedsak en videreføring av bestemmelsene i forskrift 18. desember 2000 om avgift på alkoholfrie drikkevarer .

Den særskilte fakturabestemelsen i dagens forskrift § 6 bortfaller, da de kontrollhensyn som lå til grunn for denne ivaretas av den generelle regnskapsbestemmelsen i forslaget. Tilsvarende hensyn gjelder dagens forskrift § 12 (råvarer), slik at heller ikke denne videreføres i utkastet.

§ 3-4-1 Avgiftspliktens omfang

Etter gjeldende forskrift § 1 første ledd første punktum omfatter avgiftsplikten ervervsmessig tilvirkning og innførsel. Begrepet ervervsmessig er ikke forstått som en begrensning av avgiftsplikten, jf. avgiftsvedtakets § 1 hvor alle alkoholfrie drikkevarer omfattes av avgiftsplikten. Utkastet innebærer således ingen endring av gjeldende rett. Avgiftsplikten er i henhold til praksis avgrenset til å omfatte drikkeferdige produkter og utblandingsvarer som vanligvis drikkes i mer enn 15 ml pr. inntak. Utenfor avgiftsplikten faller eks essenser, rene smakstilsetninger og væske som vanligvis spises med skje eller angis til å spises med skje i inntil 15 ml pr. inntak, f.eks. hostesaft og tran.

Utkastets andre ledd er en kodifisering av gjeldende praksis.

Definisjonen av tilvirkning i gjeldende forskrift § 1 første ledd første punktum anses dekket av definisjonen av begrepet produksjon i utkastets § 1-1-2 andre ledd.

§ 3-4-2 Avgiftsgrunnlag og –beregning

Dagens regler videreføres, jf. Stortingets avgiftsvedtak

Avgifter på drikkevareemballasje (miljø- og grunnavgift)

De foreslåtte bestemmelsene er i hovedsak en videreføring av bestemmelsene i forskrift om avgifter på drikkevareemballasje av 20. desember 1999 nr. 1370.

§ 3-5-1 Avgiftspliktens omfang

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift §§ 1, 2 og 3

§ 3-5-2 Avgiftsgrunnlag

Dagens regler videreføres, jf. Stortingets avgiftsvedtak

§ 3-5-3 Avgiftsreduksjon etter returandel

Dagens regler videreføres, jf. Stortingets avgiftsvedtak § 1 nr. 1 andre ledd og gjeldende forskrift § 4

Avgift på sjokolade- og sukkervarer m.m.

De foreslåtte bestemmelsene er i hovedsak en videreføring av bestemmelsene i forskrift om avgift på sjokolade- og sukkervarer m.m. av 16. juli 1990 nr. 611 .

Det foreslås at det særskilte kravet til føring av vektlister i dagens forskrift § 6 bortfaller, da de kontrollhensyn som lå til grunn for denne ivaretas av den generelle regnskapsbestemmelsen i forslagets § 5-3-1.

§ 3-6-1 Avgiftspliktens omfang

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 1.

§ 3-6-2 Avgiftsgrunnlag og –beregning

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 3

§ 3-6-3 Avgiftsfritak for råstoff mv.

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 5

Avgift på sukker mm.

De foreslåtte bestemmelsene er i hovedsak en videreføring av bestemmelsene i forskrift av 25. november 1981 nr. 9930 om avgift på sukker .

I henhold til dagens forskrift § 6 har de registrerte avgiftspliktige betalt avgift av månedens innførsel, leveringer/uttak og uttak til eget bruk for hver måned i avgiftsoppgaven. Hovedregelen etter gjeldende forskrifter er det som fremkommer av kommentarene til utkastets § 2-1-1 at registrerte virksomheter følger forslagets ordning med utsatt avgiftsbetaling. Det synes ikke å være grunnlag for en særordning for så vidt, gjelder sukker og særordningen foreslås ikke videreført.

Dagens forskrift § 10 om gjennomføring av fritaket for diplomater m.v. foreslås ikke videreført. Dette medfører ingen endringer i gjeldende rett. Avgiftsfritaket for diplomater er fastsatt i en rekke avgiftsvedtak. Det er imidlertid kun et fåtall forskrifter som har nærmere bestemmelser om gjennomføringen av fritaket. Utkastet har som målsetting å få færrest mulig særskilte bestemmelser, og det arbeides på bakgrunn av dette med utarbeidelse av en generell regel på området.

Etter gjeldende forskrift § 4 kan importører som i løpet av 12 måneder innfører minst 50 tonn varer registreres. Denne begrensningen i adgangen til registrering foreslås ikke videreført

§ 3-7-1 Avgiftspliktens omfang

Utkastets bokstav b presiserer at sirup og sukkeroppløsning av varer som nevnt i bokstav a er avgiftspliktig. Ferdige næringsmidler anses ikke som sukker i avgiftsmessig forstand selv om produktet inneholder f.eks. 90% sukker og 10% smaks- og fargestoffer (f.eks. "Instant tea" og "strøssel" (krymmel)). I denne forbindelse kan nevnes grensedragningen mot sjokolade- og sukkervareavgiften. Såkalt "strøssel" (krymmel til bruk i iskrem) vil eksempelvis betinge sjokolade/sukkervareavgift, men være fri for sukkeravgift.

Dette innebærer at dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 1 og Stortingets avgiftsvedtak § 3.

Som det fremgår av utkastet bokstav c gis tolldistriktet myndighet til å vurdere hvorvidt en vare omfattes av avgiftsomfanget. Se generell kommentar knyttet til dette.

§ 3-7-2 Avgiftsgrunnlag og –beregning

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 3

§ 3-7-3 Avgiftsfritak for varer til ervervsmessig bruk

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § ..

Forbruksavgift på elektrisk kraft

De foreslåtte bestemmelsene er i hovedsak en videreføring av bestemmelsene i forskrift av 26. november 1979 nr. 3 om avgift på elektrisk kraft .

§ 3-8-1 Avgiftspliktens omfang

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 1

§ 3-8-2 Når avgiftsplikten oppstår

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 1

§ 3-8-3 Avgiftsgrunnlag, -beregning og –sats

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 1 og Stortingets avgiftsvedtak

§ 3-8-4 Avgiftsfritak for industri, bergverk, arbeidsmarkedsbedrifter og veksthusnæring

De foreslåtte bestemmelsene er i hovedsak en videreføring av bestemmelsene i forskrift av 23. desember 1992 nr. 1203 om avgiftsmessig avgrensning og praktisering av fritak for avgift på elektrisk kraft for industrien mv.

Avgift på sluttbehandling av avfall

De foreslåtte bestemmelsene er i hovedsak en videreføring av bestemmelsene i forskrift av 2. desember 1998 nr. 1106 om avgift på sluttbehandling av avfall .

§ 3-9-1 Avgiftspliktens omfang

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 1

§ 3-9-2 Når avgiftsplikten oppstår

Dagens regler videreføres, jf. Stortingets avgiftsvedtak § 1

§ 3-9-3 Definisjoner

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 2

§ 3-9-4 Avgiftsgrunnlag og –beregning

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 3

§ 3-9-5 Avgiftsreduksjon for forbrenningsanlegg med energiutnyttelse

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 3

Avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER)

De foreslåtte bestemmelsene er i hovedsak en videreføring av bestemmelsene i forskrift av 6. desember 1999 nr. 1257 om avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER) .

§ 3-10-1 Avgiftspliktens omfang

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 1

§ 3-10-2 Avgiftsgrunnlag og –beregning

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift §§ 1 og 3

Avgift på båtmotorer

§§ 3-11-1 og 3-11-2 er i hovedsak en videreføring av forskrift av 27. januar 1978 nr. 8 om avgift på båtmotorer §§ 1og 3.

Dagens regelverk har særskilte bestemmelser knyttet til lagerfortegnelser og fakturering, jf. gjeldende forskrift §§ 7-9. Disse anses videreført med den generelle regnskapsbestemmelsen, jf. utkastet § 5-3-1.

I henhold til dagens forskrift kan uregistrerte importører gis tillatelse til avgiftsfri innførsel dersom båtmotoren er til anvendelser som er fritatt i henhold til avgiftsvedtaket. Det er ikke fastsatt tilsvarende bestemmelse for de øvrige særavgiftene. Det er ikke slike særskilte behov knyttet til båtmotoravgiften som gjør at en slik særbestemmelse bør videreføres, og denne foreslås derfor fjernet.

Som en følge av dette foreslås heller ikke den særskilte retur-/ refusjons-bestemmelsen for uregistrerte importører videreført i utkastet.

§ 3-11-1 Avgiftspliktens omfang

Dagens regler videreføres, gjeldende forskrift § 1

§ 3-11-2 Avgiftsgrunnlag og –beregning

Bestemmelsen viderefører dagens forskrift § 3.

I praksis er den motoreffekten som legges til grunn ved markedsføringen blitt likestilt med en eventuell oppgitt effekt ved salg. Denne praksisen er foreslått regelfestet i utkastets andre ledd.

§ 3-11-3 Avgiftsfritak for båtmotorer til skip og fiskefartøy

Bestemmelsen er i hovedsak en videreføring av bestemmelsene i forskrift av 27. januar 1978 nr. 9 om fritak og refusjon av avgift på båtmotorer. En rekke av bestemmelsene er imidlertid gjennomført ved de generelle bestemmelsene i utkastet.

Dagens refusjonsforskrift § 1 knyttet til diplomater om gjennomføring av fritaket for diplomater m.v. foreslås ikke videreført. Dette medfører ingen endringer i gjeldende rett. Avgiftsfritaket for diplomater er fastsatt i en rekke avgiftsvedtak. Det er imidlertid kun et fåtall forskrifter som har nærmere bestemmelser om gjennomføringen av fritaket. Utkastet har som målsetting å få færrest mulig særskilte bestemmelser, og det arbeides på bakgrunn av dette med utarbeidelse av en generell regel på området.

Bestemmelsens fjerde ledd oppstiller en særskilt regel om beregning av avgift hvor berettigelsen til fritak bortfaller. Det skal her betales en forholdsmessig andel av avgiften. Denne bestemmelsen fraviker fra § 2-1-1 hvor det som hovedregel skal belastes full avgift, dersom fritaksgrunnen bortfaller.

Avgift på flyging av passasjerer

De foreslåtte bestemmelsene er i hovedsak en videreføring av bestemmelsene i forskrift av 23. desember 1993 nr. 1338 om avgift på flyging av passasjerer .

I henhold til dagens forskrift § 6 er oppgavefristen/betalingsfristen ved utgangen av påfølgende måned. Denne særbestemmelsen foreslås ikke videreført, slik at den alminnelige oppgavefristen, den 18. påfølgende måned, kommer til anvendelse også for denne avgiften.

§ 3-12-1 Avgiftspliktens omfang

Dagens regler videreføres, jf. 1

§ 3-12-2 Når avgiftsplikten oppstår

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 2

§ 3-12-3 Avgiftsgrunnlag og –beregning

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 2

§ 3-12-4 Avgiftsfritak for barn under to år

Etter Stortingets avgiftsvedtak § 3 bokstav b skal det ikke betales avgift for barn under to år. Bestemmelsen er i praksis tolket slik at det er alderen på avreisetidspunktet som er avgjørende. Dette foreslås forskriftsfestet.

§ 3-12-5 Avgiftsfritak for Nordsjøområdet

Etter Stortingets avgiftsvedtak § 3 bokstav d skal det ikke betales avgift for flyging av mannskap til og fra anlegg eller innretning på kontinentalsokkelen i Nordsjøen i tilknytning til utnyttelse av naturforekomster der. I praksis er begrepet mannskap tolket slik at det omfatter person som arbeider med bygging eller drift av olje- og gassvirksomheten i Nordsjøen. Dette foreslås forskriftsfestet.

§ 3-12-6 Avgiftsfritak for transitt- og transferflyging

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 4

§ 3-12-7 Avgiftsfritak ved uforutsette forhold

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift §§ 4 og 5

CO 2-avgift på mineralske produkter

De foreslåtte bestemmelsene er i hovedsak en videreføring av bestemmelsene i forskrift av 18. desember 1998 nr. 1249 om CO 2-avgift på mineralske produkter.

Etter gjeldende forskrift § 5 nr. 2 kan importører registreres dersom innførselen skjer i store kvanta. Denne begrensningen i adgangen til registrering foreslås ikke videreført

Dagens forskrift har en særskilt faktureringsbestemmelse, jf. § 7. Denne foreslås erstattet av den den generelle regnskapsbestemmelsen.

§ 3-13-1 Avgiftspliktens omfang

Dagens regelverk foreslås videreført når det gjelder det materielle innholdet i bestemmelsen.

Etter gjeldende forskrift § 1 omfatter avgiftsplikten nærmere angitte typer av mineralolje. Videre omfattes etter Finansdepartementets nærmere bestemmelser annen mineralolje dersom denne kan benyttes som fyringsolje. Det foreslås i utkastet at denne myndigheten legges til Toll- og avgiftsdirektoratet.

Utkastets bokstav c kodifiserer gjeldende praksis når det gjelder hva som omfattes av begrepet "bensin" i avgiftsmessig sammenheng. Tvil om hvorvidt en blanding er avgiftspliktig, avgjøres av Toll- og avgiftsdirektoratet på grunnlag av oppgaver over stoffets egenskaper, eventuelt ved innsendelse av prøve.

White Spirit, Kristall (krystallolje) og Dilutin, som er mellomprodukter mellom bensin og petroleum, er ikke ansett som avgiftspliktig motorbrensel.

§ 3-13-2 Avgiftsgrunnlag og –beregning

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 2

§ 3-13-3 Avgiftsfritak for industriell virksomhet

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 4 første ledd

§3-13-4 Avgiftsfritak for kontinentalsokkelen

Det foreslås her å forskriftsfeste fritak og gjennomføring av avgiftsvedtakets fritaksbestemmelse, i samsvar med gjeldende forskrift § 4 andre ledd.

§ 3-13-5 Avgiftsfritak for råvarer mv.

Det foreslås her å forskriftsfeste fritak og gjennomføring av avgiftsvedtakets fritaksbestemmelse, i samsvar med gjeldende forskrift § 4 tredje ledd og § 14.

§ 3-13-6 Avgiftsfritak ved utførsel

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 13

Svovelavgift på mineralske produkter mv.

§§ 3-14-1 til 3-14-4 er i hovedsak en videreføring av bestemmelsene i forskrift av 18. desember 1998 nr. 1250 om svovelavgift på mineralske produkter. §§ 3-14-5 til 3-14-6 er i hovedsak en videreføring av bestemmelseneforskrift 20. desember 2000 nr. 1427 om redusert svovelavgift ved rensing m.v.

Etter gjeldende forskrift § 6 nr. 2 er det et vilkår for registrering av importør at innførselen skjer i store kvanta. Denne begrensningen i registreringsadgangen foreslås ikke videreført.

§ 3-14-1 Avgiftspliktens omfang

Dagens regelverk foreslås videreført når det gjelder det materielle innholdet i bestemmelsen.

Etter gjeldende forskrift § 1 omfatter avgiftsplikten nærmere angitte olje. Videre omfattes etter Finansdepartementets nærmere bestemmelser annen minerlaolje dersom denne kan benyttes som fyringsolje. Det foreslås at denne myndigheten legges til Toll- og avgiftsdirektoratet.

§ 3-14-2 Når avgiftsplikten oppstår

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 2 nr. 3.

Det presiseres at for produkter som belastes med svovelavgift, reguleres tidspunktet for når avgiftsplikten oppstår av den generelle bestemmelsen i utkastets § 2-1-1.

§ 3-14-3 Avgiftsgrunnlag, -beregning og –sats

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 3

§ 3-14-4 Avgiftsfritak ved utførsel

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 14

§ 3-14-5 Avgiftsreduksjon ved redusert svovelutslipp

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 5

§ 3-14-6 Vilkår for avgiftsreduksjon

Dagens regler videreføres, jf. forskrift 20. desember 2000 nr. 1427 om redusert svovelavgift ved rensing m.v.

Avgift på smøreolje mv.

De foreslåtte bestemmelsene er i hovedsak en videreføring av bestemmelsene i forskrift av 29. januar 1990 nr. 77 om avgift på smøreolje mv..

Etter gjeldende forskrift § nr. 2 er det et vilkår for registrering av importører at det innføres smøreolje på minst 100 kubikkmeter i året. Denne begrensningen i registreringsadgangen foreslås ikke videreført.

§ 3-15-1 Avgiftspliktens omfang

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 1

§ 3-15-2 Avgiftsgrunnlag og –beregning

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 3

Avgift på bensin

§§ 3-16-1 til 3-16-3 er i hovedsak en videreføring av bestemmelsene i forskrift av 25. januar 1990 nr. 75 om beregning, oppkreving og kontroll av avgift på bensin.

Etter gjeldende forskrift § 3 nr. 2 kan importører registreres dersom det innføres bensin i store kvanta. Denne begrensningen i registreringsadgangen foreslås ikke videreført.

§ 3-16-1 Avgiftsplikten omfang

Dagens forskrift har ikke særskilte definisjoner av begrepet bensin. Se kommentarer til § 3-13-1. Dette har tidligere kun fremkommet av forvaltningspraksis som kodifiseres i utkastet.

§ 3-16-2 Avgiftsgrunnlag og -beregning

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 2

§ 3-16-3 Avgiftsfritak ved utførsel

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 9

§ 3-16-4 Avgiftskompensasjon for bensin til båt eller snøscooter i veiløse strøk

Bestemmelsen er i hovedsak en videreføring av bestemmelsene i forskrift av 13. juni 1976 nr. 6 om tilskudd som kompensasjon for bensinavgift.

I utkastet presiseres at tilskudd gis årlig og at utbetalingen skjer etterskuddsvis. I forbindelse med utbetalingen av refusjonen har det vært stilt spørsmål i tilknytning til når refusjonen utbetales. Det synes derfor hensiktsmessig å gi en slik opplysning i forskriften.

Grunnavgift på fyringsolje mv.

De foreslåtte bestemmelsene er i hovedsak en videreføring av bestemmelsene i forskrift av 14. desember 1999 nr. 1298 om grunnavgift på fyringsolje mv., jf. forskrift 18. desember 1998 nr. 1249 om CO 2-avgift på mineralske produkter. Etter gjeldende forskrift § 5 nr. 2 kan importører registreres dersom innførselen skjer i store kvanta. Denne begrensningen i registreringsadgangen foreslås ikke videreført.

§ 3-17-1 Avgiftspliktens omfang

Dagens regelverk foreslås videreført når det gjelder det materielle innhold i bestemmelsen, jf. forskriften §§ 1 og 2 og forskrift om CO 2-avgift på mineralske produkter § 1 nr. 1

Etter forskrift om CO 2-avgift på mineralske produkter § 1 omfatter avgiftsplikten nærmere angitte olje. Videre omfattes etter Finansdepartementets nærmere bestemmelser annen minerlaolje dersom denne kan benyttes som fyringsolje. Det foreslås at denne myndigheten legges til Toll- og avgiftsdirektoratet.

§ 3-17-2 Avgiftsgrunnlag og –beregning

Dagens regler videreføres, jf. forskriften § 2 og forskrift om CO 2-avgift på mineralske produkter § 3 nr. 1

Avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (autodiesel)

De foreslåtte bestemmelsene er i hovedsak en videreføring av bestemmelsene i forskrift av 8. juni 1993 nr. 436 om avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn og om merking av mineralolje, jf. forskrift 18. desember 1998 nr. 1249 om CO 2-avgift på mineralske produkter.

Etter gjeldende forskrift § 5 nr. 2 kan importører registreres dersom innførselen skjer i store kvanta. Denne begrensningen i registreringsadgangen foreslås ikke videreført.

§ 3-18-1 Avgiftspliktens omfang

Etter forskrift om CO 2-avgift på mineralske produkter § 1 omfatter avgiftsplikten nærmere angitte olje. Videre omfattes etter Finansdepartementets nærmere bestemmelser annen minerlaolje dersom denne kan benyttes som fyringsolje. Det foreslås at denne myndigheten legges til Toll- og avgiftsdirektoratet.

§ 3-18-2 Avgiftsgrunnlag og –beregning

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 1 og forskrift om CO2-avgift på mineralske produkter § 3

§ 3-18-3 Tillatelse til merking

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 3

§ 3-18-4 Tidspunkt for merking av mineralolje - hovedregel

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 4

§ 3-18-5 Tidspunkt for merking av mineralolje - unntak

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 5

§ 3-18-6 Merkestoffer

Dagens regler videreføres, jf. gjeldende forskrift § 6

§ 3-18-7 Særskilt avgift ved urettmessig bruk av merket mineralolje

De foreslåtte bestemmelsen er i hovedsak en videreføring av bestemmelsene i forskrift av 19. august 1993 nr. 809 om kontroll og avgiftsberegning ved urettmessig bruk av merket mineralolje §§ 1, 4 og 5. Forskriftens §§ 2, 6 og 7 er foreslått videreført i utkastet §§ 5-4-6, 6-1-9 og 6-1-8.

§ 2-1-1 Når avgiftsplikten oppstår

Denne bestemmelsen gjelder i hovedsak for de ordinære vareavgiftene. For enkelte avgifter som forbruksavgiften på elektrisk kraft og avgift på sluttbehandling av avfall, følger det av avgiftens karakter at tidspunktet for avgiftspliktens inntreden må være et annet. Gjeldende særregler for slike avgifter foreslås videreført, jf. utkastet fjerde ledd.

Bestemmelsen skiller mellom registrerte virksomheter hvor avgiftsplikten oppstår ved uttak fra lager, og uregistrerte virksomheter hvor avgiftsplikten oppstår ved innførselen. Med uttak menes også uttak til eget bruk.

Bestemmelsen er i hovedsak en videreføring av dagens forskriftsbestemmelser. Det foreslås imidlertid av avgiftsplikten for sukker oppstår etter samme regler som gjelder for andre særavgiftspliktige varer. Dagens forskrift om avgift på sukker § 2 har følgende ordlyd:

"Avgiftsplikten oppstår for:

  1. Norskproduserte varer ved uttak fra produsents lager, også til eget bruk og til eget utsalg.
  2. Innførte varer ved innførselen."

Dagens bestemmelse innebærer at særavgiftspliktige importører av sukker ikke har mulighet for utsatt avgiftsinnbetaling, da det ikke skilles mellom registrert og uregistrert avgiftspliktig. Det synes ikke hensiktsmessig å videreføre en slik særordning, slik at forslaget innebærer en endring av når avgiftsplikten oppstår for sukker.

Bestemmelsen har imidlertid en mer omfattende ordlyd enn tidligere. Det presiseres at avgiftsplikten blant annet oppstår ved opphør av registrering, jf. utkastet første ledd bokstav c Dette er i samsvar med dagens praksis.

Første ledd bokstav a andre setning presiserer at driftsmessig svinn ikke er avgiftspliktig, slik at det kun er det faktiske uttaket som omfattes av avgiftsplikten. Dette er i samsvar med dagens praksis.

Som en følge av at svovelavgiften er både en produktavgift og en utslippsavgift blir avgiftspliktens inntreden både regulert av denne bestemmelsen og § 3-14-2.

Utkastets femte ledd presiserer at avgiftsplikten oppstår ved urettmessig bruk av tidligere fritatte varer. Dette følger av Stortingets avgiftsvedtak og det faktum at vilkårene for fritak ikke er oppfylt.

§ 2-1-2 Avgiftsfri overføring

Denne bestemmelsen medfører en forenkling av dagens regelverk for de avgifter hvor det i dag skal søkes tolldistriktssjefen i forkant for overføringen. Videre foreslås at regelen gis generell anvendelse, dvs. at den ikke lenger er knyttet til kun enkelte avgifter.

§ 2-1-3 Varer til avgiftsfri bruk (råvarer mv.)

Bestemmelsen er en videreføring av gjeldende bestemmelser i forskrift om avgift på sjokolade- og sukkervarer § 5, forskrift om avgift på sukker §§ 12 og 13 og forskrift om CO 2-avgift på mineralske produkter § 4. De særskilte vilkårene for slikt avgiftsfritak er presisert i utkastets §§ 3-6-3, 3-7-3, 3-13-3 og 3-13-5. Det presiseres at anvendelsesområdet følger av Stortingets avgiftsvedtak.

§ 2-1-4 Returvarer og § 2-1-5 Tilintetgjøring av varer

Innledningsvis i utkastets § 2-1-4 presiseres at det er tidligere beregnet avgift som skal føres til fradrag. Videre gis bestemmelsen kun anvendelse for registrerte avgiftspliktige, da denne muligheten av kontrollmessige årsaker ikke kan gis generell anvendelse. Dette da det for uregistrerte avgiftspliktige ikke oppstilles tilsvarende krav til regnskap mv.

Dagens bestemmelser om returer eller tilintetgjøring er ofte sammenblandede. Utkastet har skilt disse bestemmelsene. Da det er viktig at returvarer lar seg spore ved kontroll, skal disse tilgangsføres lagerbeholdningen. For å sikre at varene faktisk er tatt i retur og kunden godskrevet beløpet, foreslås at dagens krav om at det må utstedes kreditnota opprettholdes. De eksisterende tidsfrister for returer på to år, har ikke skapt store problemer i praksis og foreslås videreført.

Utkastet § 2-1-5 forutsetter at tilintetgjøring av avgiftspliktige varer som hovedregel gjennomføres i den registrerte virksomhetens godkjente lokale. I praksis vil dette da være returvarer til den registrerte virksomheten. Tilintetgjorte varer skal likevel føres med egen kode i avgiftsoppgaven. Dette er kun en opplysning til tollvesenet, og har ingen avgiftsmessig betydning. Imidlertid er det nødvendig med en slik innrapportering av hensyn til kontrollfunksjonen samt statistikk. Videre har tilintetgjøringsregelen betydning for virksomhetens oversikt over lagerbeholdningen.

Et absolutt krav til Tollvesenets tilstedeværelse, kan være vanskelig gjennomførbart og ressurskrevende i tilfeller hvor tilintetgjøringen må skje langt fra nærmeste tollsted. Det vil typisk være tilfeller hvor transportmidler havarerer osv. Det skal i disse tilfellene innhentes samtykke fra Tolldistriktet før tilintetgjøringen finner sted. Ved tilintetgjøring uten forutgående retur føres tidligere innbetalt avgift til fradrag i avgiftsoppgaven.

Utkastets tredje ledd foreslår å videreføre dagens særregel om gebyr ved tilintetgjøring av alkohol under tollvesenets kontroll.

§ 2-1-6 Dokumentasjon for avgiftsfritak

Kravet til dokumentasjon følger av alminnelige prinsipper om at den som påberoper seg et avgiftsfritak må kunne dokumentere at vilkårene for dette er tilstede. Bestemmelsen er således kun en presisering av gjeldende rett.

§ 2-1-7 Innførsel

Utkastet henviser til tolloven og tolltariffens innledende bestemmelser så langt de passer og ikke annet er bestemt. Ordlyden i dagens forskrifter er her noe forskjellig, men dette har ikke medført realitetsforskjeller mellom de forskjellige varegruppene. Utkastet er ikke ment å endre dagens praktisering av regelverket.

Se videre § 6-1-3 fjerde ledd og kommentarer til denne.

§ 2-1-8 Utførsel m.m.

Med utførsel forstås her alle former for utgående fysisk passering av tollområdets grense, enten den aktuelle vare skal til utlandet eller benyttes om bord på fartøy, luftfartøy eller lignende (proviantering). Etter tolloven § 40 foreligger det som hovedregel en deklarasjonsplikt, samt bestemmelser knyttet til fysisk kontroll, jf. § 24. Vilkår knyttet til dette fremkommer av tollovforskriften.

Utførselsbestemmelsen kan ikke ses isolert fra fritaksbestemmelsen i det korresponderende avgiftsvedtaket i det begge synes å regulere vilkår for fritak eller refusjon av den aktuelle avgift. Avgiftsvedtaket går foran forskriften, og utkastet kan på bakgrunn av dette ikke regulere spørsmål i strid med dette da det ikke foreligger derrogasjonshjemmel i vedtakene.

Dagens forskrifter har forskjellig ordlyd i utførselsbestemmelsene, og utkastets bestemmelse vil derfor kunne ha en avvikende ordlyd. Det er likevel ikke ment å skulle skje en materiell endring, jf. det som er sagt over i tilknytning til avgiftsvedtakenes særskilte bestemmelser.

§ 1-1-1 Virkeområde

Etter utkastet gjelder forskriften avgifter som oppkreves etter lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter, lov 19. juni 1964 nr. 1 om tilvirkning og omdestillasjon av sprit, brennevin og isopropanol og om beskatning av sprit, brennevin, vin, fruktvin, mjød og isopropanol og lov 4. juni 1954 nr. 2 om sprit, brennevin, vin og isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk mv. Avgifter som innkreves i henhold til lov om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter av 19. juni 1959 nr. 2 omfattes ikke av forslaget. Dette da disse følger et særlig system. Tilsvarende gjelder avgift innkrevd i medhold av lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift.

§ 1-1-2 Definisjoner

Bestemmelsen er foreslått for å få en mer enhetlig forståelse av begrep som har en egen betydning i forhold til dette regelverket.