Høringsnotat 06.03.2000

Fradrag i norsk skatt for skatt betalt til fremmed stat

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

§ 16-28 Metoder for å forebygge internasjonal dobbeltbeskatning

A Fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet og dokumentasjonsplikt

§ 16-28-1 Anvendelsesområde for bestemmelsene om fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet

Bestemmelsene i denne forskrift § 16-28 del A gjelder fradrag i norsk skatt etter reglene i skatteloven §§ 16-20 flg. eller skatteavtale, for skatt betalt til fremmed stat.

B Den alternative fordelingsmetode

§ 16-28-20 Anvendelsesområde for bestemmelsene om den alternative fordelingsmetode

(1) Bestemmelsene i denne forskrift § 16-28 del B gjelder beregning av norsk skatt når inntekt fra utlandet er unntatt fra skattlegging i Norge etter den alternative fordelingsmetoden i skatteavtale.

(2) Inntekten som omfattes av den alternative fordelingsmetoden, skal ikke tas med ved anvendelsen av reglene om kreditfradrag i skatteloven §§ 16-20 flg.

(3) Dersom skattyter både har inntekter som omfattes av reglene om kreditfradrag i skatteloven §§ 16-20 flg. og inntekt som omfattes av bestemmelsene i denne forskrift § 16-28 del B, skal nedsettelsen av norsk skatt etter reglene i denne forskrift § 16-28 del B foretas før kreditfradrag beregnes.

§ 16-28-21 Fastsettelse av det beløp som norsk skatt skal nedsettes med

Det beløp som norsk skatt skal nedsettes med, fastsettes til den del av den norske skatten av samlet skattepliktig inntekt som forholdsmessig faller på inntekten som er unntatt fra skattlegging i Norge etter den alternative fordelingsmetoden.

§ 16-28-22 Tilordning av inntekter og utgifter ved beregning av norsk skatt på inntekt som omfattes av den alternative fordelingsmetoden

Ved fastsettelse av den del av den norske skatten som forholdsmessig faller på inntekten som er unntatt fra skattlegging i Norge etter den alternative fordelingsmetoden, anvendes følgende fremgangsmåte:

a. Inntekter som er unntatt fra skattlegging i Norge etter den alternative fordelingsmetoden, skal tilordnes utlandet. Utgifter som skal tilordnes inntekt som nevnt i forrige punktum, skal tilordnes utlandet.

b. Utgifter som ikke kan tilordnes en bestemt inntekt, skal tilordnes Norge eller utlandet forholdsmessig etter hvor nettoinntekten før øvrig er tilordnet. Gjeldsrenter som er fradragsberettigede i Norge, skal alltid tilordnes slik.

c. Når ektefeller lignes særskilt eller felles med fordeling av skatt, skal hver ektefelle ses for seg ved fastsettelsen av den del av den norske skatten som forholdsmessig faller på inntekten som er unntatt fra skattlegging i Norge etter den alternative fordelingsmetoden. Den enkelte ektefelles gjeldsrenter som er fradragsberettiget i Norge, fordeles etter dennes nettoinntekt i Norge og utlandet.

§ 16-28-23 Tidfesting av inntekter og utgifter

Når inntekt som er unntatt fra skattlegging i Norge etter den alternative fordelingsmetoden skal inngå i beregningsgrunnlaget for fastsettelse av norsk skatt, skal inntekter og utgifter tidfestes i samsvar med norsk skattelovgivning.

§ 16-28-24 Beløp i fremmed valuta

(1) Beløp i fremmed valuta skal omregnes etter kursen på transaksjonstidspunktet eller etter en årlig gjennomsnittskurs.

(2) Hvis skattyter kan dokumentere at en vesentlig del av inntekten som er unntatt fra skattlegging i Norge etter den alternative fordelingsmetode, er vekslet om på et annet tidspunkt og til en annen kurs enn det som følger av første ledd, kan ligningsmyndighetene samtykke i at en annen kurs skal anvendes ved omregningen.

§ 16-28-25 Dokumentasjonsplikt

(1) Skattyter skal foreslå en fordeling av inntekter og utgifter mellom Norge og andre stater på et eget skjema som skal vedlegges selvangivelsen.

(2) Ligningsmyndighetene kan kreve nærmere dokumentasjon av inntekter og utgifter i andre stater.

(3) Ligningsmyndighetene kan kreve at dokumentasjon etter denne forskrift § 16-28 del B fremlegges i notarialbekreftet kopi sammen med oversettelse til norsk av autorisert translatør.

II

Ikrafttredelse

Endringene i denne forskrift § 16-28 del A og denne forskrift § 16- 28 del B trer i kraft straks og med virkning fra og med inntektsåret 2000.