Høringsnotat 09.03.2000

B - Overgangsbestemmelser om fastsettelse av skattemessig inngangsverdi for urealiserte valutaposter pr. 1. januar 2000

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

I

§ 8-15-10 Anvendelsesområde

Bestemmelsene i § 8-15-10 og § 8-15-11 gjelder for urealiserte valutaposter som er ervervet før 1. januar 2000 og som skal skattlegges separat.

§ 8-15-11 Fastsettelse av skattemessig inngangsverdi

(1) Det skal fastsettes skattemessige inngangsverdier på valutaposter som nevnt i § 8-15-10 pr. 1. januar 2000.

(2) Inngangsverdi på valutaposter skal fastsettes til valutakursen pr. 31. desember 1999.

(3) Valutapostene skal angis i norske kroner. Ved omregning til norske kroner skal den kurs skattyter selv kan benytte pr. 31 desember 1999 ved omveksling legges til grunn.

II

Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks og med virkning fra og med inntektsåret 2000.